Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Naše čtvrť 2

Projekt je zaměřen na integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. V 6 školách bude vytvořena příručka popisující systém začleňování dětí a žáků s OMJ v dané škole, včetně kapitol o adaptaci, psychosociální podpoře a v ZŠ i začleňování do výuky. Ve spolupráci se školami a ...
Více


Dolní Počernice – INFORMOVANÁ VES

Projekt Dolní Počernice – INFORMOVANÁ VES si klade za cíl vznik a vývoj komplexního informačního systému pro obyvatelé Dolních Počernic. Bude mít pozitivní dopad na možnosti informování občanů ze strany samosprávy městské části. Samospráva MČ a 2 739 obyvatel MČ jsou dvěma hlavními CS. Součástí informačního systému bude mobilní aplikace ...
Více


Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází

Projekt „Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází“ reaguje na potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Skrze institut ŘOIP bude vyvinuta informační databáze, která může přinést zcela nové informace a dopravní charakteristiky. Tento efektivní nástroj poskytne komplexní ucelená ...
Více


Enjoyable Neuro Inspect

Projekt si klade za cíl vyvinout a otestovat digitální aplikaci pro testování a trénink kognitivních schopností seniorů věkové kategorie 65+, která je nejvíce ohrožena kognitivními nebo mentálními poruchami (demence, Alzheimerova nemoc, …). Nejdůležitějším výstupem aplikace bude upozornění na možnost vznikající kognitivní poruchy a dále se pokusit pomocí různých mentálních cvičení ...
Více


MAP K2O – inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. m. Praha

Předmětem projektu je vývoj a dodávka inovativního softwarového řešení na míru potřebám HMP pro efektivní mapování subjektů působících v různých oborech KKO v HMP a následné řízení a strategické plánování KKO na základě analyzovaných a strukturovaných datových sad. Díky neexistenci standardizovaného řešení bude využito inovační partnerství pro naplnění potřeb cílových ...
Více


EVALUART – inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací

Předmětem projektu je vývoj a dodávka dosud neexistujícího SW řešení, které umožní sběr, analýzu, vyhodnocení, transformaci, predikci a operativní řízení v oblasti příspěvkových organizací v oblasti kultury a organizací dlouhodobě dotovaných z rozpočtu hl.m. Prahy a stane se nástrojem pro strategické řízení kultury v hl. m Praze. Projekt využívá institut ...
Více


Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ

Projekt se zaměřuje na vytvoření zcela nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatel MČ Prahy 1 s důrazem na efektivnější plánování logistiky ve městě (jako součást strategického řešení city logistiky). Pro tyto účely bude provedena studie city logistiky na území ...
Více


Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Předmětem projektu je inovační partnerství zaměřené na vytvoření metodiky a softwarového nástroje – informačního systému – pro podporu krizového řízení a jeho nasazení pro pracovníky krizového řízení na všech úrovních, které by umožnilo dosáhnout zvýšení kvality při analýze, přípravě a zejména řešení mimořádných událostí a krizových situací na zvoleném území, ...
Více


Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu

Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy ...
Více


Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy

Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní ...
Více


Beyond:IoT – Inkubátor a akcelerátor v Praze

Předmětem projektu je vybudování podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT. Realizací projektu dojde k navýšení inkubačních a akceleračních kapacit v Praze ve specializovaných preferovaných oblastech (Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech) zvýšení kvality poskytovaných služeb inkubátorů a akcelerátorů v Praze a vybudování specializovaného zázemí poptávaného cílovou skupinou ...
Více


Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL

Smyslem projektu je vytvořit v centru Prahy inkubátor, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v Praze. Činnosti inkubátoru budou realizovány v odpovídajícím technickém zázemí a současně s poskytnutím inovační technologie v oblasti kulturního a kreativního průmyslu ze zaměřením na oblast zvukové tvorby. Inkubátor pomůže s rozvojem začínajících a inovativních podniků, ...
Více


Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE

Tímto projektem xPORT navazuje na předchozí projekty, které byly realizovány v rámci výzvy č.10 OP PPR a č.26 OP PPR. Hlavní náplní je především rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP. Dále dojde k úpravám akustiky, modernizaci osvětlení, změně uspořádání ...
Více


VISITIS – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha

Předmětem projektu je vytvoření komplexního softwarového řešení pro dynamické řízení udržitelného cestovního ruchu v souladu s potřebami hlavního města Prahy. Díky neexistenci standardizovaného řešení bude využito aktivit výzkumu a vývoje v rámci inovačního partnerství, aby byly co nejlépe naplněny potřeby cílových skupin a uživatelů výsledků. Projekt bude zahájen v dubnu ...
Více


Nest Big Data Arena

Cílem projektu NEST BIG DATA ARENA je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu. Projekt je zaměřen na znalostně intenzivní firmy, kterým nabídne jedinečné prostředí ...
Více


Univerzální výcvikový simulátor vozidla MHD

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti dopravních prostředků MHD (metro, autobus, tramvaj), kde vysoká míra zodpovědnosti stále leží na řidiči / strojvedoucím. Projekt se zabývá zavedením školení a tréninku na simulátorech dopravních prostředků, což dnes patří mezi nové vysoce perspektivní interaktivní formy školení a tréninku, kdy díky vysokému reálnému vjemu ...
Více


Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů

Cílem projektu „Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů“ je řidičům přijíždějícím do oblasti Městské části Praha 3 a hledajícím parkovací místo bude umožnit prostřednictvím chytré aplikace nebo webu MČ Praha 3 získat informace o aktuální obsazenosti parkovacích míst. Současně řidičům tyto aktuální informace poskytnout i prostřednictvím interaktivních dopravních tabulí. ...
Více


BIC: transfer technologii

Cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou výše zmíněných konceptu, zájmu veřejné a aplikační sféry a celkové tržní poptávky. Pokud bude zjištěno kladné vyhodnocení proveditelnosti, a tržního potenciálu dvou výše zmíněných produktů, bude pracováno na způsobu ochrany duševního vlastnictví a budou zahájeny přípravné práce pro komercializaci produktů. ...
Více


LAB64

Smyslem projektu je vznik nové, kvalitní infrastruktury podnikatelského inkubátoru s prvky technologického parku v oblasti kreativního průmyslu, s obecným záměrem dlouhodobě zlepšovat prostředí pro snažší vznik a rozvoj nových, znalostně intenzivních podniků s exportním potenciálem, zejména v začátcích jejich činnosti. ...
Více


Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací

Cílem projektu je prověrka aplikačního potenciálu využití výsledků vlastního výzkumu a vývoje inovační agentury ILA cestou evaluace 3 komercializačních konceptů formulovaných s využitím přístupu otevřených inovací. V projektu se plánuje, že z těchto 3 komercializačních konceptů budou nejméně 2 dotaženy až do fáze přípravy komercializace a 1 bude využit v provozní fázi ...
Více