Pro žadatele

Vzory příloh žádostí o podporu a metodiky pro zpracování příloh žádosti o podporu


Metodika pro zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osy 1, 2 a 3

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 2.2 (verze platná od 10. 12. 2020)Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 2.2_informativní revizní verze

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 2.1 (verze platná od 18. 2. 2020)Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 2.1_informativní revizní verze

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 2.0 (verze platná od 24. 4. 2019), Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 2.0 – informativní revizní verze

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.9 (verze platná od 3. 5. 2018), Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.9 – informativní revizní verze

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.8 (verze platná od 20. 11. 2017), Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.8 – informativní revizní verze

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.7 (verze platná od 20. 9. 2017)

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.6 (verze platná od 21. 6. 2017), Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.6 – informativní revizní verze

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.5 (verze platná od 14. 12. 2016)

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.4 (verze platná od 29. 9. 2016)

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.3 (verze platná od 11. 5. 2016)

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.2 (verze platná od 6. 4. 2016)

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.1 (verze platná od 25. 1. 2016)

Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.0 (verze platná před 25. 1. 2016)

 

Metodika pro zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osu 4

Metodika pro zpracování Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.4 (verze platná od 14.09.2021), Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.4 – informativní revizní verze

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.3, Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.3 – informativní revizní verze

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.2 (verze platná od 12. 9. 2018), Metodika Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.2 (verze platná od 12. 9. 2018) – informativní revizní verze

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.1 (verze platná od 3. 5. 2018), Metodika zpracování Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4, verze 1.1 – informativní revizní verze

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4 (verze platná od 25. 10. 2017)

 

Metodika pro zpracování podnikatelského plánu 

– relevantní pouze pro žadatele v rámci specifického cíle 3.2 a 3.3

Podnikatelský plán_výzva_38_verze 1.4 (aktuální verze platná od 24. 1. 2018)

Podnikatelský plán_výzva 34_verze 1.3 (verze platná od 20. 9. 2017)

Podnikatelský plán_výzva 25_verze 1.2 ( verze platná od 17. 10. 2016)

Podnikatelský plán_výzva 18_verze 1.1 (verze platná od 24. 2. 2016)

Podnikatelský plán_výzva 06_verze 1.0 (verze platná do 24. 2. 2016)

 

Pomocná tabulka pro výpočet CBA

Výpočet CBA

 

Podklady pro posouzení finančního zdraví

(Souhlas věcně příslušného člena RHMP, formuláře pro hodnocení finančního zdraví) – Souhlas věcně příslušného člena RHMP předkládá pouze hl. m. Praha. Formulář pro hodnocení finančního zdraví předkládají ostatní subjekty; vzory formuláře se liší dle typu žadatele.

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Městské části (aktuální verze platná od 26. 1. 2021)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Městské části (verze platná od 25. 4. 2018)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Městské části (verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Městské části

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Neziskové a příspěvkové organizace (aktuální verze platná od 25. 4. 2018)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Neziskové a příspěvkové organizace (verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Neziskové a příspěvkové organizace

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci (aktuální verze platná od 25. 4. 2018)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci (verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví (aktuální verze platná od 25. 4. 2018

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví (verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Start-up (aktuální verze platná od 25. 4. 2018)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Start-up (verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Start-up

Souhlas věcně příslušného člena RHMP 1.0

 

 Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele

– relevantní pouze pro právnické osoby

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele verze 1.4 (aktuální verze platná od 13. 7. 2021)

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele verze 1.3 (aktuální verze platná od 4. 2. 2021)

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele verze 1.2 (verze platná od 20. 12. 2017)

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele_verze 1.1 (verze platná od 29. 9. 2016)

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele_verze 1.0 (verze platná od 14. 10. 2015)

 

Vzor plné moci

Uvedený vzor plné moci je doporučující. Žadatel si jej může upravit – například omezit rozsah úkonů, na které se plná moc uděluje. Žadatel rovněž může použít i jiný formulář plné moci. Je však nutné, aby plná moc byla správně formulovaná a předešlo se tak nejasnostem ohledně jejího obsahu.

Vzor plne moci

 

 

Harmonogram realizace projektu (relevantní pouze pro ESF projekty)

Harmonogram realizace projektu

 

Popis realizačního týmu projektu (relevantní pouze pro ESF projekty)

Charakteristika realizačního týmu projektu

 

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.4 (aktuální verze – platí pro výzvy vyhlášené od 6. 9. 2017)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.3 (verze platná od 21. 6. 2017)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.2 (verze platná od 29. 9. 2016)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.1 (verze platná od 4. 5. 2016)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.0 (verze platná do 4. 5. 2016)

 

Čestné prohlášení o splnění podmínek Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Čestné prohlášení o splnění podmínek Rámce VVI

 

Vyjádření k souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových lokalit P+R

Vyjádření žadateli na požádání vydá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekce infrastruktury a krajiny.

Vyjádření k souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových PR

Vyjádření k souladu s aktuálním celoměstským projektem preference

Vyjádření žadateli na požádání vydá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekce infrastruktury a krajiny

Vyjádření k souladu s aktuálním celoměstským projektem preference

 

Čestné prohlášení žadatele o podporu o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým řídicímu výboru ITI

Čestné prohlášení žadatele o podporu

 

Příslib spolufinancování z rozpočtu MČ (od verze Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR 3.0 není vyžadováno)

(Vzor usnesení Zastupitelstva MČ, Vyjádření zástupce ředitele MHMP) – předkládají městské části hl. m. Prahy

Vyjádření zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast_verze 1.0

Návrh usnesení Zastupitelstva městské části k projektu_verze 1.0

 

Prohlášení de minimis

(normální a pro SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu)

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis dle čl. 1407/2013 (verze platná od 30. 8. 2016)

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis dle čl. 360/2012 (verze platná od 30. 8. 2016)

 

Nepovinné přílohy žádosti o podporu

Níže jsou uvedeny šablony nepovinných příloh žádosti o podporu Klíčové aktivity a Komplementarity, které jsou relevantní pouze pro projekty financované z ESF. Jelikož prostor pro popsání klíčových aktivit v systému IS KP14+ by z pohledu řídicího orgánu mohl být u některých projektů nedostačující, přistoupil ŘO k tomu, že pro tuto část žádosti o podporu připravil nepovinnou přílohu. Tuto přílohu žadatel následně připojí v elektronické podobě k žádosti. Prosíme, abyste se i v této příloze řídili maximálním rozsahem uvedeným u relevantních polí. Příloha nemusí být elektronicky podepsána. Zároveň žadatel může využít šablonu nepovinné přílohy Komplementarity, v rámci které identifikuje a blíže specifikuje komplementární projekt (pouze v případech, kdy je toto relevantní).

Komplementarity  – příloha je k dispozici u každé výzvy

Klíčové aktivity