Pro žadatele

Pokyny pro podání žádosti o přezkum


Žadatelé, kteří podali žádost o podporu do kterékoliv výzvy vyhlášené v rámci OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR), mají možnost podat žádost o přezkum v případě, že nejsou spokojeni s výsledkem některé fáze procesu hodnocení a výběru projektů.

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum v dané fázi hodnocení:

 1. kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí
 2. věcného hodnocení

V případě zneplatnění žádosti, může být žádost o přezkum podána znovu, a to pouze v termínu již probíhající lhůty pro podání.

Žadatel má také možnost podat žádost o přezkum v případě, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo výběr žádosti o podporu, která jinak úspěšně prošla všemi předchozími fázemi procesu schvalování.

 

Před podáním žádosti o přezkum: 

 • Je doporučeno zvážit, zda se vyplatí vynakládat úsilí spojené s přípravou žádosti o přezkum. Žádost o přezkum má naději na kladné vyřízení pouze v případě, že je jasně prokázáno pochybení ŘO nebo je prokázaný nesoulad mezi žádostí o podporu (včetně jejích příloh) a komentáři hodnotitelů.
 • Je důležité si uvědomit, co je považováno za výše zmíněné pochybení: Rozdílný názor na kvalitu projektu se za pochybení nedá považovat. Každé hodnocení je ze své podstaty subjektivní, jelikož je zpracováno různými experty. Pokud je jediným argumentem žadatele o pochybení jeho osobní názor, nemůže být přezkumnou komisí uznán.
 • Pokud žadatel jednoznačně neshledává v komentářích hodnotitelů nepravdivé informace, či neshledává nesoulad komentářů se sadou hodnotících kritérií, nebude možné takovou žádost o přezkum shledat jako důvodnou.
 • Je vhodné zvážit, zejména v případě, že hodnotitelé vytýkají zjevné chyby, zda místo podání žádosti o přezkum raději nezapracovat případná doporučení hodnotitelů a neusilovat o podpoření projektu v dalších vyhlášených výzvách.
 • Žadatel by měl být srozuměn s tím, že pokud bude žádost o přezkum shledána jako důvodná a žádost o podporu bude znovu ohodnocena, neznamená to, že automaticky bude ohodnocena více body. Další hodnotitel bude předmětné kritérium hodnotit nezávisle na předchozích hodnoceních, a výsledný počet bodů může být ve finále méně příznivý, než ten původní, a zkušenosti ŘO ukazují, že taková situace může skutečně nastat.

 

Žádost o přezkum musí povinně obsahovat:

 • Informace o tom, s hodnocením jakých konkrétních kritérií žadatel nesouhlasí; žádost o přezkum musí být strukturovaná do jednotlivých kritérií, tak jako samotné komentáře hodnotitelů. Žadatel konkrétně vyplní, s hodnocením jakých kritérií nesouhlasí. (viz návod „Jak podat žádost o přezkum“) Žadatel rovněž vyplní souhrnný text k žádosti o přezkum.
 • Konkrétní důvody ke každému kritériu, proč žadatel nesouhlasí s hodnocením; žadatel uvede informace, které uvedl v žádosti o podporu či jejích přílohách, a které hodnotitel opomněl ve svém hodnocení. Žadatel případně uvede, v jakém konkrétním tvrzení hodnotitel pochybil a čím můžou být prokázána jeho pochybení.
 • Odkazy na informace, kterými může žadatel svůj nesouhlas doložit. V případě, že žadatel vyvrací názor hodnotitele, musí odkázat přímo na konkrétní část žádosti o podporu. Vhodné je uvést např. stranu přílohy a citovat – tak, aby mohla přezkumná komise co nejrychleji posoudit relevantnost argumentů.
 • Informaci o tom, jaký výsledek žádosti o přezkum žadatel očekává.
 • Žádost o přezkum naopak nemá obsahovat žádné dodatečné informace, které nejsou uvedeny v žádosti o podporu nebo v jejích částech a přitom tam uvedeny být mohly a měly. Přezkumná komise na takové informace nemůže brát zřetel.

 

Praktické informace k podání žádosti o přezkum:

 • Žádost o přezkum může žadatel podat, pokud jeho žádost o podporu nesplnila minimální podmínky ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí nebo ve fázi věcného hodnocení; dále, pokud žádost o podporu získá v rámci věcného hodnocení dle názoru žadatele neodpovídající počet bodů a také pokud Zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo výběr žádosti o podporu, která jinak úspěšně prošla všemi předchozími fázemi procesu schvalování. Za danou fázi hodnocení tak bude podaná vždy jen jedna platná žádost o přezkum.
 • Žádost o přezkum musí být podána nejpozději do patnácti kalendářních dní ode dne doručení oznámení o výsledku dané části procesu prostřednictvím MS2014+.
 • Žádost o přezkum projedná tříčlenná přezkumná komise zřízená řídicím orgánem OP PPR. Žádný pracovník FON, který se podílel na hodnocení či schvalování dané žádosti o podporu, nesmí zasahovat do rozhodnutí přezkumné komise.
 • Žadatel musí žádost o přezkum podat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím aplikace IS KP14+. Jiný způsob podání žádosti o přezkum není možný. Způsob podání žádosti o přezkum je popsán v návodu „Jak podat žádost o přezkum“, který je přílohou tohoto článku.
 • Pokud nebude splněna nějaká z povinných náležitostí, žádost o přezkum bude přezkumnou komisí shledána jako nerelevantní a nebude se jí zabývat.
 • Žádost o přezkum je specifický opravný mechanismus zavedený Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů MMR. Nejedná se tedy o přezkum/přezkumné řízení ve smyslu správního řádu.
 • Rozhodnutí přezkumné komise je finální. Po rozhodnutí přezkumné komise nemá žadatel možnost další žádosti o přezkum ani jiného opravného prostředku.
 • Podrobné informace, jakým způsobem probíhá rozhodování o žádosti o přezkum, jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum a jakým způsobem je žadatel o výsledku přezkumu informován, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, v kapitole 15.1.
 • Zásadní změnou ve verzi 1.4 je možnost zneplatnit žádost o přezkum, ať už před jejím podáním, nebo i po podání řídicímu orgánu ve standardní lhůtě.

 

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.4 platná od 16. 9. 2019

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.3 platná od 21. 3. 2019

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.2 platná od 23. 4. 2018

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.1 platná od 19. 9. 2016

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.0 platná od 23. 3. 2016