Pro žadatele

Harmonogram výzev na rok 2018


Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 9 platná od 8. 1. 2021

Provedené změny v harmonogramu:

– ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy (PO2) došlo k navýšení alokace výzvy z 380 mil. Kč na 391 mil. Kč


Předchozí verze harmonogramu výzev na rok 2018

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 8 platná od 5. 3. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

– ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy (PO2) došlo k posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z 30. 6. 2020 na 27. 10. 2020 a zároveň k navýšení celkové alokace výzvy z 200 mil. Kč na 380 mil. Kč

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 7 platná od 22. 10. 2019

Provedené změny v harmonogramu:

ve výzvě č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť došlo k navýšení celkové alokace výzvy ze 42 mil. Kč na 49 mil. Kč

– ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy došlo k posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 10. 2019 na 30. 6. 2020

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 6 platná od 17. 1. 2019

Provedené změny v harmonogramu:

u výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z plánovaného 24. 1. 2019 na 28. 11. 2019, z důvodu nedočerpání alokace výzvy

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 5 platná od 23. 10. 2018

Provedené změny v harmonogramu:

– ve výzvě č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy došlo k přesunu do roku 2019. Důvodem přesunu výzvy je především to, že kritéria pro výběr projektů v rámci tohoto SC budou schválena na prosincovém jednání Monitorovacím výboru. Před schválením kritérií nelze výzvu vyhlásit, a nová kritéria nelze schválit per rollam, ale pouze na jednání Monitorovacího výboru

– u výzvy č. 49 Inkluze a multikulturní vzdělávání II došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy ze 17. 10. 2018 na 5. 12. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 4 platná od 14. 8. 2018

Provedené změny v harmonogramu:

– ve výzvě č. 45 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II došlo ke změně z průběžné na kolovou. V předchozí výzvě (výzva č. 23) překročily předložené žádosti celkovou alokaci výzvy. S ohledem na nižší alokaci výzvy č. 45 nepovažujeme za vhodné výzvu vyhlásit jako průběžnou, neboť lze očekávat převis žádostí také v této výzvě. Dále došlo k navýšení výzvy z plánovaných 150 mil. Kč na 200 mil. Kč. Navýšení výzvy č. 45 odpovídá plánovanému navýšení na základě schválení druhé revize programového dokumentu OP PPR, v rámci kterého bylo stanoveno rozdělení prostředků mezi aktivity 4.1.4 a 4.1.5. Částka vychází z disponibilní alokace ve specifickém cíli 4.1 OP PPR po navýšení alokace specifického cíle v rámci druhé revize OP PPR s ohledem na plánované naplnění stanovených indikátorů ve specifickém cíli 4.1.

– výzva č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III byla z harmonogramu výzev na rok 2018 vyřazena. V současné době nejsou ve specifickém cíli 4.1 disponibilní prostředky na vyhlášení výzvy č. 48. Vyhlášení výzvy č. 48 bylo podmíněno nedočerpáním alokace ve výzvě č. 36 a 37. Vzhledem k výraznému převisu žádostí v obou uvedených výzvách jsme přistoupili k vyřazení výzvy č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. V případě realokace prostředků do specifického cíle 4.1 v rámci tohoto programového období nebo v případě nedočerpání v rámci předchozích výzev 4.1, jsme připraveni výzvu opět zařadit do harmonogramu

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 3 platná od 7. 8. 2018

Provedené změny v harmonogramu:

– ve výzvě č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 27. 6. 2018 na 28. 11. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu

– ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 27. 6. 2018 na 28. 11. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu

– vyškrtnutí výzev č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a 47 Podpora komunitního života a sociálního podnikání z harmonogramu výzev na rok 2018. Obě výzvy budou vyhlášeny na začátku roku 2019

 

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 2 platná od 9. 4. 2018

Provedené změny v harmonogramu:

ve výzvě č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II byla upravena alokace výzvy z původních 30 mil. Kč na 21 mil. Kč, aby částka odpovídala disponibilní alokaci ve specifickém cíli 4.3 OP PPR, resp. schválenému textu výzvy č. 42. V případě nedočerpání podpory ve schválených projektech v SC 4.3 může dojít v budoucnu k navýšení alokace

– ve výzvě č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 11. 4. 2018 na 27. 6. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu

– ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 11. 4. 2018 na 27. 6. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu

– ve výzvě č. 45 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II došlo k posunu termínu vyhlášení. Výzva byla uvedena v souvislosti s navýšením alokace specifického cíle 4.1 OP PPR na základě revize programového dokumentu OP PPR, díky které dojde k přesunu prostředků z prioritní osy 2 do prioritní osy 4. Z důvodu posunutí termínu schválení revize OP PPR Evropskou komisí byl termín vyhlášení výzvy změněn z 11. 4. 2018 na 12. 9. 2018, příjem žádostí o podporu se posouvá na 15. 10. 2018. Ukončení příjmu žádostí se posouvá na 20. 6. 2019

Harmonogram výzev na rok 2018 – verze č. 1