Pro příjemce

Ostatní


Sankční seznam EU – prosinec 2023

Seznam veřejných funkcionářů, kterých se týká omezení dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů

Aktualizace informací pro žadatele a příjemce výzev č. 49 a 54 k realizaci aktivity 4.1 k 25. 3. 2022

Aktualizace informací pro žadatele a příjemce výzvy č. 49 a 54 k realizaci aktivity 4.1 k 22. 11. 2021

Sdělení řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 7. 5. 2021

Sdělení řídícího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 13. 10. 2020

Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru ze dne 1. 4. 2020

Proof of Concept_Analýza proveditelnosti (vzor pro zpracování analýzy, která je jedním z výstupů 1. fáze projektů PoC)

Vyjádření zájmu pro projekty PoC (vzor vyjádření zájmu ze strany subjektů zajišťujících veřejné služby na území hl. m. Prahy, u kterých žadatel předpokládá naplnit výsledkový indikátor)

Interní fakturace v projektech OP PPR (informace k prokazování nákladů prostřednictvím interních faktur organizace příjemce podpory)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (pomůcka pro vymezení přímých a nepřímých nákladů)

Nákup zařízení, služeb a vybavení na konci realizace projektu


IS KP14+


Pokyny k žádosti o změnu v IS KP14+  (návod pro zpracování a podání žádosti o změnu v realizaci projektu)

Pokyny pro veřejné zakázky v IS KP14+  (návod pro administraci veřejných zakázek) – platnost od března 2019

Postup instalace nového pluginu pro elektronický podpis


ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ 


Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování projektu

Prohlášení o zdrojích financování

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) 1407/2013

Čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek týkajících se podniků v obtížích


VEŘEJNÁ PODPORA


Metodika předávání hodnoty a odpočtu čistých příjmů

Metodika předávání hodnoty a odpočtu čistých příjmů – pomocný formulář

Podpora sociálního začleňování v OP PPR a její vztah k podpoře sociálních služeb (metodické sdělení


DOKUMENTY PRO REALIZACI PROJEKTŮ V 51. a 58. VÝZVĚ


Tabulka pro vykazování odborného průvodce pro výzvu č. 51 a 58


DOKUMENTY PRO REALIZACI PROJEKTŮ VE 28., 49. a 54. VÝZVĚ


Doporučení pro administraci projektů ve výzvách č. 28, 49 a 54

OP PPR – čestné prohlášení ředitele školy (obecné za školu)

OP PPR – čestné prohlášení ředitele školy (pro konkrétní aktivitu)

 

1.1.1 a 2.1.1 DA/IP – Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR (výzva č. 28)

1.1.1 a 2.1.1 DA/IP – Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR  (výzva č. 49)

1.1.1 a 2.1.1 DA/IP – Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR (výzva č. 54)

1.1.1 a 2.1.1 DA/IP – Postup dokladování PN nebo OČR

1.1.1 a 2.1.1 DA/IP – Čestné prohlášení PN nebo OČR

2.1 INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK – Záznam setkání s klientem

2.2.1 ČDJ pro MŠ – Třídní kniha a Záznam docházky

2.2.2 ČDJ pro ZŠ a SŠ – Třídní kniha a Záznam docházky

2.2.3 PRÁZDNINOVÝ KURZ ČDJ – Třídní kniha a Záznam docházky (výzva č. 28)

2.2.3 PRÁZDNINOVÝ KURZ ČDJ – Třídní kniha a Záznam docházky 16 hodin (výzva č. 49 a 54)

2.3.1 DOUČOVÁNÍ – Třídní kniha a Záznam docházky

3.1.1 a 3.1.2 PROJEKTOVÁ VÝUKA – Zpráva z aktivity

3.1.3 PROJEKTOVÁ VÝUKA – Zpráva z aktivity

3.1.4 PROJEKTOVÁ VÝUKA – Zpráva z aktivity

3.1.5 PROJEKTOVÁ VÝUKA – Zpráva z aktivity

3.1 a 4.1 a 4.2 DVPP/PROJEKTY/STÁŽE – Portfolio pedagoga

3.1 a 4.1 a 4.2 DVPP/PROJEKTY/STÁŽE – Souhrnný záznam (pro vykázání indikátoru 52 510 v ZoR)

4.2.1 STÁŽE – Dohoda o programu stáže mezi domácí a hostitelskou školou

4.2.1 STÁŽE – Dohoda o programu stáže mezi domácí a hostitelskou školou CZ EN

4.2.1 STÁŽE – Čestné prohlášení ředitele školy stáže pedagogických pracovníků

4.2.1 STÁŽE – Zpráva ze stáže

5.1 ODBORNÉ SETKÁNÍ – Písemné zhodnocení

5.1 ODBORNÉ SETKÁNÍ – Prezenční listina ze setkání s rodiči

5.2 KOMUNITNÍ SETKÁNÍ – Písemné zhodnocení

5.2 KOMUNITNÍ SETKÁNÍ – Prezenční listina

5.3.1 VOLNOČASOVÝ KLUB – Třídní kniha a Záznam docházky