Pro příjemce

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se s účinnosti od 25. 5. 2018 nahrazuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ či GDPR).

Cílem níže uvedených informací je informovat veřejnost o nakládání s osobními údaji v rámci OP PPR.

 1. Správcem shromažďovaných osobních údajů je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), který je v souladu s GDPR správcem, který je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů ve vazbě na účel, uvedený v odst. 3 této informace.
 2. Kontaktní osobou ve věci zpracování osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů, E-mail:poverenecgdpr@praha.eu
 3. Vaše osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů.
 4. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na úrovni ČR i EU. Jde zejména o právní povinnosti plynoucí z následujících právních ustanovení:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu

 • čl. 27, odst. 4
 • čl. 29
 • čl. 33, odst. 1, písm. c)
 • čl. 96 odst. 2, písm. b) body ii a iv.
 • čl. 125 odst. 2, písm. c).
 • čl. 125, odst. 2, písm. d)
 • čl. 125, odst. 8
 • čl. 127 Příloha 1 Společný strategický rámec, 3.2 Koordinace a doplňkovost.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti

 • čl. 5 Ukazatele

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost        

 • čl. 6 Ukazatele pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu

 • čl. 5 Ukazatele

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)   514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o azylovém, migračním a integračním fondu

 • čl. 29

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)   1042/2014 ze dne 25. července 2014 o o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů

 • čl. 14

 

Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

 • §14
 • §18a
 • §20, odst. 4
 • §75b

 

Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů

 • §10a, c, d

 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole

 • §7 – §10

 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

 • §3, odst. 1
 • §4
 • §7
 • §8a
 • §13
 • §13a

 

 1. Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňoványpouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, ze zvláštního zákona či veřejného zájmu.
 2. Máte právo: 

  a.požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

  b.požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),

  c.požadovat vymazání Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů (viz článek 17 GDPR),

  d.podat stížnost u dozorového orgánu,

  e.v případě že dojde k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

 3. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2.
 4. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít důsledky spočívající v nemožnosti čerpat prostředky z fondů ESI.
 5. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
 6. V případě neoprávněného nevyřízení námitky nebo nesplnění povinnosti týkající se práv subjektů údajů má dotyčný právo požádat o přezkum dozorový organ, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt uoou.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci OP PPR

Operační program Praha – pól růstu ČR má v kompetenci v rámci MHMP Odbor evropských fondů (FON). Podrobné informace o zpracování osobních údajů v rámci odboru FON jsou zveřejněny na následující stránce:  http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr

Příjemců a potenciálních žadatelů, se zejména týkají následující uvedené úkony/agendy, při kterých řídicí orgán OP PPR:

 • spolupracuje, v oblastech konzultační, informační a propagační činnosti a při poskytování informací veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a prostřednictvím internetových stránek hlavního města Prahy, s odborem komunikace a marketingu Magistrátu (ALL/PP006-FON) – zodpovídání dotazů, organizace propagačních akcí a soutěží
 • zajišťuje přípravu a organizační zajištění odborných akcí – workshopů, seminářů atp. pro potenciální předkladatele projektových žádostí, příjemce a žadatele v rámci OP PPR (FON/SP001)
 • zajišťuje hodnocení projektů financovaných z OP PPR
 • zajišťuje proces uzavírání smluv s příjemci podpory z OP PPR (FON/SP003)
 • zajišťuje provádění kontrol fyzické realizace projektů na místě a provádí kontroly předložených zpráv o realizaci a udržitelnosti, ex ante kontroly, v rámci kterých posuzuje výši podpory pro žádosti o podporu z operačních programů a efektivnost navržených rozpočtů (FON/SP008)
 • zajišťuje v rozsahu své působnosti řídicí a veřejnosprávní kontroly, zpracovává přehledy řídících rizik a provádí veřejnosprávní kontroly podle jiných právních předpisů (ALL/PP001-FON)
 • vyřizuje v rozsahu své působnosti stížnosti, petice, oznámení a podněty občanů v oblasti vykonávané správní agendy podle jiných předpisů (ALL/PP004-FON)
 • zajišťuje činnosti související s ukončováním a archivací Operačního programu Praha – Adaptabilita (OP PA) a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OP PK) a s vyhodnocováním programového období 2007–2013 (FON/SP010)
 • řeší nesrovnalosti a sleduje vývoje procesu nesrovnalostí v rámci projektů podpořených z OP PPR a současně OP PA a OP PK

Všichni zaměstnanci odboru FON, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou vázání mlčenlivostí.

Odbor FON neprovádí podle zaslaných os. údajů profilování ani žádné další zpracování osobních údajů, vyjma zákonných požadavků.

Při zpracování osobních údajů v odboru FON nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Informace o zpracování osobních údajů v MS 2014+

Při registraci do portálu ISKP14+ jakožto součásti MS2014+ jsou zpracovávána následující data: Jméno, Příjmení, Datum narození, E-mailová adresa, Telefonní číslo (mobilního telefonu) – povinně, nepovinně potom Tituly. Správcem těchto registračních dat je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – Národní orgán pro koordinaci, konkrétně odbor správy monitorovacího systému. Provoz a služby servisní podpory Aplikace MS2014+ pro MMR zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost TESCO SW a.s. Poskytnuté údaje mohou být v opodstatněných případech a v nezbytném rozsahu předány příslušným subjektům implementační struktury. Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany MMR k porušení zákona, máte také právo požádat MMR o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů (viz § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů). Pro sdělení Vašich informací, dotazů a problémů vztahujících se ke zpracování a ochraně osobních údajů v Aplikaci MS2014+ je zřízena E-mailová schránka uooums14@mmr.cz

Předávání dat z MS2014+ do externích systémů

V rámci administrace, s ohledem na zákonné důvody zpracování, jsou z MS2014+ automaticky předávány osobní údaje následujícím subjektům:

 

Subjekt

 

Využívaný systém
GFŘ CEDR
MF PCO Viola
MF odbor Financování územních rozpočtů a programové financování. EDS/SMVS
MF odbor Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru. DotInfo
ŘO/ZS ÚIS ŘO/ZS
MPSV IS ESF 2014+
MMR Open data
RVVI CEP
ÚOHS, MZ Registr de minimis
EK Arachne, IMS
AO ISAO
ŘO/ZS Spisové služby

 

Osobní údaje mohou být dále, s ohledem na požadavky evropské či národní legislativy, poskytovány dalším subjektům pro potřeby evaluace či publicity.

Výčet subjektů není taxativní. Nad rámec uvedeného je možné, v případě existence příslušného zákonného důvodu nebo například při existenci nutnosti zajistit důležité cíle obecného veřejného zájmu předání Vašich údajů také jiným, v přehledu neuvedeným, subjektům.

 

Informace o zpracování osobních údajů v IS ESF:

IS ESF2014+ je evidencí projektů podle nařízení o ESF a slouží ke sledování účastníků podle § 5 tohoto stanoviska. IS ESF2014+ je zřízen na základě článku 125 odst. 2 písm. d) obecného nařízení a zpracování osobních údajů v něm se řídí § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (ZOPSZ), a § 6 odst. 2 a § 8 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Správcem tohoto informačního systému je MPSV. Účely IS ESF2014+ jsou: monitoring podpořených osob na úrovni mikrodat o každém účastníkovi a splnění povinnosti hlásit EK aktuální hodnoty jednotlivých indikátorů, k čemuž slouží souhrnná data nutná pro evaluaci, vyhodnocení výstupů a dopadů programů na cílové skupiny obyvatel.

O každé podpořené osobě je veden unikátní záznam, který propojí její charakteristiky s typem a rozsahem podpory, kterou obdržela, a vývoj jejího postavení na trhu práce. Kvůli větší bezpečnosti zpracování osobních údajů je IS ESF2014+ rozdělen na dva informační systémy: identifikačních údajů a pseudonymních údajů. Oba informační systémy jsou striktně odděleny a uchovávány v samostatných datových úložištích.

Bez zákonného podkladu nelze osobní údaje z IS ESF2014+ předávat nikomu.

Další pravidla a informace o zpracování údajů jsou obsažena ve Stanovisku č. 2/2016 Ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu, vydaného Úřadem pro ochranu osobních údajů, zejména v kapitolách VI. Konkrétní pravidla, VII. Zpracování citlivých údajů a údajů obdobných a VIII Účastnická karta – příloha ke stažení ZDE.