Aktuality

Nová tabulka obvyklých mezd
30.6.2017
Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce ...
Více
Úprava povinnosti předkládání pracovních výkazů v OP PPR
21.6.2017
Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců Řídicí orgán upravil od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Nově musí být pracovní výkazy zpracovány a k Zprávě o realizaci projektu doloženy pouze v případě, že dojde alespoň k jedné z níže uvedených situací: pokud se jedná o zaměstnance/pracovníka, který v rámci ...
Více
Semináře pro příjemce ve výzvě č. 18 se uskuteční v červenci a v srpnu 2017
21.6.2017
Více informací naleznete v rubrice Semináře. ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 29
21.6.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. června 2017 vyhlášení výzvy č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 24. 7. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 29 ZDE. ...
Více
Aktualizace Metodiky studie proveditelnosti
20.6.2017
Dne 20. 6. 2017 byla vydána aktualizace Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, verze 1.6. Aktuální znění této metodiky naleznete ZDE. Z důvodu lepší přehlednosti zveřejňujeme též revizní verzi aktualizace Metodiky studie proveditelnosti. V ní naleznete jednotlivé změny zachycené ve formě revizí oproti předchozí verzi metodiky.  Informativní revizní verze ke stažení ZDE. Ze zaváděných změn ...
Více
Praha je partnerem projektu InnovaSUMP
19.6.2017
Projekt InnovaSUMP je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací větší než 1 milion euro. Celková délka projektu je 54 měsíců, ukončení je naplánováno na rok 2021. Koordinátorem projektu je kyperské město Nikósia. Cíl projektu: Projekt InnovaSUMP usnadňuje ...
Více
Praha je partnerem projektu INNOTRANS
19.6.2017
Projekt INNOTRANS je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací větší než 1 milion euro. Celková délka projektu je 60 měsíců, ukončení je naplánováno na rok 2021. Koordinátorem projektu je Coventry University Enterprises Ltd. Cíl projektu: INNOTRANS mapuje ...
Více
Aktualizace harmonogramu pro rok 2016
15.6.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise per rollam pro prioritní osu 4 dne 6. 6. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně navýšení alokace výzvy č. 20 – Modernizace vybavení a zařízení pražských škol z ...
Více
Vyhlášení výzvy nositele č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy
6.6.2017
Dne 31. 5. 2017 byla vyhlášena Řídicím výborem ITI Pražské metropolitní oblasti výzva  č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy. Text výzvy č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu  na území hl. m. Prahy  Více ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvách 9, 11 a 26
1.6.2017
Dne 31. 5. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách: Výzva č. 9 – Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou. Do této výzvy byla předložena 1 žádost o podporu v objemu 299,9 mil. Kč. Výzva č. 11 – Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele. Do této výzvy byla předložena 1 ...
Více
Informace o prodloužení termínu registrace pro externí hodnotitele do 2. 6. 2017, 14:00 hodin
31.5.2017
Vzhledem k technickým problémům při registraci do databáze externích hodnotitelů byl prodloužen termín registrace do 2. 6. 2017, 14:00 hodin. ...
Více
VÝZVA č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
26.5.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 7. prosince 2016 vyhlášení výzvy č. 26 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Text výzvy č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Vzor smlouvy o financování   ...
Více
Pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb
24.5.2017
Dne 14. června 2017 v 10:30 hod se uskuteční pracovní setkání pořádané odborem evropských fondů ve spolupráci s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Tématem jednání jsou možnosti nastavení nové výzvy (č. 35) v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR, která bude vyhlášena v září 2017. ...
Více
Výzva č. 20 a 23 – Ukončení příjmu žádostí o podporu
22.5.2017
Dne 30. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách: Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Celkem bylo předloženo 146 žádostí o podporu v objemu 387,3 mil. Kč. Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Celkem bylo předloženo 16 žádostí o ...
Více
Seminář pro příjemce ve výzvě č. 7 se uskuteční 16. 5. 2017
14.5.2017
Více informací naleznete v rubrice Semináře. ...
Více
22. výzva – aktualizace informací
12.5.2017
K 12. 5. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 18 projektů v celkové výši 94 328 628 Kč, což činí 75 % z celkové alokace výzvy. Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 28 415 958 Kč Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP: ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 21
12.5.2017
Dne 11. 5. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 70 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 311 641 863,74 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 66 žádostí o ...
Více
Schválené projekty 17., 18. a 19. výzvy
28.4.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27. dubna 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci sedmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“. Vybraný projekt je zaměřen na rekonstrukci prostor komunitního centra. Podpora z Operačního programu Praha – ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 25 a výzvě č. 27
21.4.2017
Dne 20. 4. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť, a ve výzvě č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Detaily o počtu žádostí o podporu a jejich objemu v jednotlivých výzvách shrnuje ...
Více
Vyhlášení výzvy na externí hodnotitele
13.4.2017
Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyhlašuje výzvu na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část a věcnou část věcného hodnocení. Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 21. 4. 2017 do 31. 5. 2017, dle pokynů ...
Více

Videa