Pro žadatele

Tato sekce obsahuje nejčastější dotazy žadatelů a současně již námi vypracované odpovědi. Otázky jsou tematicky rozdělené do prioritních os/skupin, a odpověď se otevře po kliknutí na konkrétní dotaz.

Prioritní osa 1

V rámci prioritní osy 1 jsou zveřejněny časté dotazy u jednotlivých výzev.

V rámci prioritní osy 1 jsou zveřejněny časté dotazy u jednotlivých výzev.

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Jak lze fyzicky propojit komunitní centrum a sociální podnik? A jak by se v takovém případě měly oddělit náklady?

V rámci výzev vyhlašovaných pro SC 3.3 je možná kombinace aktivit, tzn. aktivity Podpora aktivizace komunitního života a aktivity Podpora sociálního podnikání. Náklady na jednotlivé typy aktivit je však v žádosti nutné jasně odlišit, například prostřednictvím popisu klíčových aktivit. Z popisu klíčových aktivit musí být také zřejmé, které aktivity spadají do aktivity Podpora aktivizace komunitního života a které do aktivity Podpora sociálního podnikání. Pokud tato podmínka nebude v žádosti o podporu splněna, bude taková žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

SC 3.2 (investiční projekty):
Je možné z projektu ve výzvách vyhlašovaných pro specifický cíl 3.2 hradit mzdy cílové skupině?

Mzdové příspěvky cílové skupině, tj. mzdové náklady na klienty projektu, refundace mzdových příspěvků třetím osobám, není možné z projektu předloženého ve výzvě v rámci SC 3.2 hradit. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze pro projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Projekty předložené v rámci SC 3.2 jsou spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

SC 3.2 (investiční projekty):
Je možné v rámci projektu předloženého ve výzvě vyhlášené pro specifický cíl 3.2 nakoupit nemovitý majetek?

Ano, projekt však musí tvořit soubor ucelených aktivit, které povedou k dosažení plánovaných cílů, tzn. k založení funkčního sociálního podniku (či chráněného pracoviště), který bude mít upravené a vybavené prostory a nejpozději na konci realizace projektu zaměstná osoby z cílových skupin i další pracovníky na nově vytvořených pracovních místech; s tím, že počet obsazených pracovních míst musí odpovídat hodnotám indikátorů, které jste si pro projekt v žádosti stanovili.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Jak bude u sociálního podniku posuzováno naplňování principu nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích?

U tohoto principu je potřeba vždy individuálně posoudit, jaké údaje jsou uvedeny v zakládacích dokumentech/dokladech o právní subjektivitě dané organizace, např. zda v řízení organizace převažují zástupci veřejné instituce, která sociální podnik založila, či zda mají zástupci veřejné instituce rozhodovací pravomoci a zda mohou fungování podniku ovlivňovat. Každá organizace by sama měla být schopna posoudit, zda princip nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích naplňuje či nikoli.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Jeden z principů sociálních podniků je ekonomický prospěch; jednou z jeho charakteristik je „alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.“ Znamená to, že je nutné do sledování výnosů sociálního podniku zahrnout tržby celé organizace i v případě, kdy provozování sociálního podniku představuje jen jednu část z širší škály aktivit, kterým se organizace věnuje?

Neznamená. Tržby (a náklady) se sledují za oddělenou část organizace, tzn. pouze za sociální podnik. Podmínkou je oddělené vedení účetnictví.

Musí být prostory, které jsou předmětem projektu, ve veřejném vlastnictví?

Tato podmínka platí pro výzvy vyhlašované pro SC 3.1, a to pouze pro aktivity zaměřené na sociální bydlení.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Je možné, aby principy sociálního podniku byly zpracované v jiných dokumentech než v dokladech o právní subjektivitě žadatele?

Tato varianta je možná pouze v případě, kdy není z objektivních důvodů prakticky možné do dokladů o právní subjektivitě principy sociálního podniku doplnit. Pak mohou být principy zpracované v jiném dokumentu (např. organizačním řádu), na který ale musí být odkaz v dokladech o právní subjektivitě. Současně doporučujeme tento dokument, obsahující principy sociálního podniku, zveřejnit na webových stránkách žadatele (resp. sociálního podniku) nebo ve veřejném rejstříku dle právní formy žadatele.

SC 3.1 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Budou komunitní centra podpořená v rámci prioritní osy 3 zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis?

S největší pravděpodobností nebudou.

SC 3.1 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Je možné v rámci vzniku či rozvoje komunitního centra vybudovat tělocvičnu v prostorách centra nebo například volejbalové hřiště na pozemku komunitního centra?

Není to možné, protože v prioritní ose 3 není podporován vznik a rozvoj sportovišť, sportovních center apod. Do projektu zaměřeného na komunitní centrum lze zahrnout pohybové aktivity, včetně sportovních, nicméně v rámci těchto aktivit nelze financovat vznik ani rozvoj jakékoliv sportovní infrastruktury. Naproti tomu vybavení, jež budou pro pohybové aktivity přímo užívat cílové skupiny osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a jež tak bude přispívat k jejich sociálnímu začleňování, může být v projektu pořízeno (např. míč, sportovní oblečení apod.).

SC 3.1 (investiční projekty):
Je možné vybudovat sociální byty přístavbou patra bytového domu?

Není to možné, pořízení bytů formou výstavby, ani nákupu není podporováno. Je však možné upravit nebytové (např. půdní) prostory na bytové.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Hrozí příjemci při neplnění nějakého z principů sociálního podniku sankce?

V případě projektů realizovaných ve SC 3.3 musí být principy sociálního podniku v první polovině realizace projektu zavedeny do fungování podniku v souladu se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (obdobně u projektů realizovaných ve SC 3.2 musí být principy sociálního podniku zavedeny do fungování podniku v prvním roce udržitelnosti projektu). Pokud se tak nestane, bude se jednat o porušení podmínek výzvy, resp. Smlouvy o financování. Nedojde-li k nápravě, může mít tato situace finanční dopad.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Spadají projekty zaměřené na sociální podnikání do režimu de minimis?

Ano, takto zaměřené projekty budou realizovány v režimu de minimis. Podpora de minimis může být max. 200 tisíc EUR za 3 po sobě jdoucí roční účetní období. V závislosti na aktuálním měnovém kurzu v době uzavření Smlouvy o financování a také na míře čerpání podpory de minimis žadatelem v posledních 3 letech může nastat situace, že výše podpory pro projekt bude reálně nižší, než si žadatel v projektu naplánoval.

SC 3.1 (investiční projekty): Indikátory - Počítá se do kapacity a využívání komunitního centra i ostatní veřejnost?

V indikátoru 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce vykážete celkovou kapacitu komunitního centra; v tomto případě se nejedná o vykazování konkrétních osob. Budete znát kapacitu (kolika osobám v jeden okamžik mohou být poskytovány služby/aktivity centra), ale kolik osob z jaké cílové skupiny pak bude tuto kapacitu využívat, pravděpodobně předem nevíte. Tento indikátor vykážete do konce doby realizace (investiční fáze) projektu.
Naproti tomu indikátor 5 55 01 Míra využívání / obsazenosti podpořené služby se vykazuje již v době provozu komunitního centra (= doba udržitelnosti projektu). V této fázi budete již evidovat konkrétní osoby využívající služeb komunitního centra. Do výpočtu míry využívání komunitního centra, tj. do výpočtu indikátoru, se zahrnují jen osoby z primární cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené).
Indikátor 5 55 01 je také součástí hodnotících kritérií v rámci věcného hodnocení žádostí o podporu. Doporučujeme seznámit se s celou sadou kritérií, abyste věděli, co bude u projektu hodnoceno. Je důležité, aby hodnotitelé našli v projektu všechny informace, které podle sady kritérií hodnotí. V případě indikátoru 5 55 01 se hodnotí míra využívání kapacity komunitního centra osobami v nepříznivé sociální situaci, tj. osobami z primární cílové skupiny.

Má MHMP definici pojmu "sociálně nepříznivá situace"?

Nepříznivá sociální situace je definována v zákonu o sociálních službách (§ 3 zákona č. 108/2006 Sb.) takto: Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Z uvedeného vyplývá, že nepříznivá sociální situace se může týkat různých oblastí života (finanční nouze, ohrožení ztrátou bydlení, zdravotní stav, pracovní či jiné návyky atd.) a vede k tomu, že je osoba ohrožena sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučena.

SC 3.1 (investiční projekty):
Komunitní centrum - Lze v době udržitelnosti přidat další aktivity, které v projektové žádosti nebyly uvedeny, ale korespondují s podmínkami výzvy a jsou pro cílové skupiny, které výzva podporuje?

Ano, při splnění souladu aktivit a cílové skupiny s výzvou to je možné. Doporučujeme při popisu provozní fáze projektu ve studii proveditelnosti uvést, že kromě aktivit, které už máte promyšlené (a ve studii proveditelnosti jste je popsali), budete v době udržitelnosti rozvíjet a nabízet i další aktivity, jež vzejdou z poptávky klientů a jejichž potřebnost se může projevit až po zahájení provozu komunitního centra.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Je možné, aby žádal subjekt bez jakékoli historie? Je při posuzování žádostí o podporu zohledňován obrat žadatele?

O dotaci může žádat i nově založený subjekt, historie žadatele není sledována. Informace o obratu žadatele jsou využity při hodnocení žadatele z hlediska, zda má správní, finanční a provozní způsobilost potřebnou k zajištění realizace projektu dle pravidel OP PPR.

SC 3.1 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Mohou se v komunitním centru vybírat za některé aktivity peníze?

Ano, mohou. Přitom je třeba mít na mysli, že aktivity kulturně komunitních center musí mít celkově neziskový a nekomerční charakter.

SC 3.1 (investiční projekty):
Za jaké období se vykazuje indikátor míra využívání/obsazenosti podpořené služby?

Příjemce by měl vést dokumentaci k indikátoru (tj. evidovat aktivity a podpořené osoby) a sledovat naplňování indikátoru průběžně po celou dobu udržitelnosti, evidenci pak dokládá ke zprávám o udržitelnosti.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Musí žadatel dokládat např. roční obrat, počty zaměstnanců apod.?

Tyto informace se hodnotí při posuzování schopností a zkušeností žadatele v rámci věcného hodnocení neinvestičních projektů (u výzev financovaných z Evropského sociálního fondu) v kritériu Organizační zajištění projektu. Není však stanovena podmínka, že by žadatelem mohl být pouze subjekt s určitým počtem zaměstnanců či určitým ročním obratem.

SC 3.1 (investiční projekty):
Komunitní centra – je možné část dotace využít na nákup nemovitosti?

Ano, je to možné, ale část rozpočtu by měla být vyčleněna na zřízení daného komunitního centra.

SC 3.1 (investiční projekty):
Je nějaký rozpočtový limit na úpravu okolí u komunitního centra?

Ne, není. Musí jít o pozemek, který ke komunitnímu centru náleží (tj. žadatel povinnou přílohou doloží vlastnické či jiné právo k přilehlému pozemku stejně jako ke komunitnímu centru).

Mohou v projektu být kombinovány cílové skupiny?

Ano.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Sociální podnikání – lze rozšířit např. jen obor podnikání?

Ano, lze. Stále ale musí dojít k navýšení počtu pracovních míst pro CS.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Sociální podnikání – lze jen navýšení počtu pracovních míst bez toho, aby byla rozšířená činnost podnikání?

Již zavedená činnost sociálního podniku není podporována. Stačí však rozšířit stávající činnost např. zvýšením produkce výrobků podniku apod.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Realizujeme sociální podnik v rámci výzvy č. 18, který skončí. Můžeme navázat projektem z výzvy č. 34?

Ano, můžete, ale je nutné rozšíření činnosti, nikoliv pouze navýšení pracovních míst.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Komunitní centrum – máme nyní širokou cílovou skupinu, můžeme navázat 34. výzvou a zúžit cílovou skupinu jen na seniory?

Ano, můžete zacílit projekt jen na tu cílovou skupinu, která je potřebná.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Cílová skupina dlouhodobě nezaměstnaných – jak ji definovat? A jak postupovat, pokud nejsou v evidenci ÚP ČR?

Dlouhodobě nezaměstnaní - jsou v evidenci ÚP ČR déle než 6 měsíců. Pokud nejsou v evidenci ÚP ČR, je možné, že budou spadat do jiné cílové skupiny definované ve výzvě. K vykazování slouží karta účastníka (forma čestného prohlášení).

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Je nutné podnikatelský plán podávat v autorizované konverzi?

Není.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Jaké jsou limity způsobilých výdajů investičního charakteru?

Maximální objem nákladů investičního charakteru na celkových přímých způsobilých nákladech projektu je 15%.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Provozujeme komunitní centrum, ale nemáme stálé zázemí v jedné budově. Je to problém?

Ve výzvách prioritní osy 3 financovaných z Evropského sociálního fondu je podpora aktivizace komunitního života definována takto: „Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života.“ V tomto případě doporučujeme zkonzultovat s kontaktními pracovníky výzvy přímo daný projektový záměr.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Jak prokážeme, že uživatelé služby spadají do cílové skupiny výzvy?

Cílové skupiny jsou podrobně definovány ve výzvě. K vykazování slouží karta účastníka (forma čestného prohlášení), u nezletilých ji podepisuje zákonný zástupce.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Sociální podnikání – v jaké fázi se dokládají principy sociálního podnikání?

Principy sociálního podnikání se povinně dokládají již při podání žádosti. Principy jsou součástí příloh podnikatelský plán a doklad o právní subjektivitě. V rámci přílohy doklad o právní subjektivitě se principy dokládají dle právní formy žadatele: OSVČ principy zveřejní na dostupném místě (např. web), podnikatelský subjekt zahrne principy do zakládacích dokumentů. V případě, že při kombinaci aktivit bude sociální podnik provozovat partner, žadatel doloží tuto přílohu za partnera (toto platí pro projekty ve SC 3.3).

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty):
Sociální podnikání – musí principy sociálního podnikání naplňovat celá organizace?

Není nutné, aby principy naplňovala celá organizace, je však nutné, aby se principy vztahovaly na tu část organizace, která realizuje aktivity sociálního podniku.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Je v rámci 34. výzvy povoleno křížové financování?

Ne, není, nicméně je v rámci výzvy stanoven limit 15% celkových přímých způsobilých nákladů projektu na výdaje investičního charakteru.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Jak v rámci projektu vykazovat v indikátorech nezletilé?

K vykazování slouží karta účastníka, kterou za nezletilého podepisuje zákonný zástupce.

Musí mít osoby z cílových skupin trvalý pobyt v Praze?

Nahlášený trvalý pobyt v Praze není nutný. Stačí, když osoba z cílové skupiny se v Praze zdržuje více než polovinu roku.

Lokalizace projektu – je možné, aby vzniklo v jedné městské části více komunitních center v rámci OP PPR?

Ano, je to možné. Nicméně v rámci žádosti o podporu žadatel popisuje i potřebnost realizace projektu v dané lokalitě, přičemž by měl být informován o dalších zařízeních, které cílová skupina může využívat. Komunitní centrum žadatele by v takovém případě mohlo zvážit zaměření na jiné cílové skupiny či jiné aktivity. Při případném překrývání aktivit a / či cílových skupin se nabízí jednání o partnerství.

SC 3.3 (neinvestiční projekty):
Můžeme žádat o podporu v rámci 34. výzvy, přestože jsme poskytovatelé sociálních služeb?

Ano, můžete, nicméně nesmíte v rámci projektu registrované sociální služby provozovat.

Jakým způsobem je vymezená cílová skupina senioři?

Cílová skupina senioři je vymezena důchodovým věkem (postproduktivní věk).

SC 3.1 / SC 3.2 (investiční projekty):
Musí být součástí investičního projektu stavební úpravy, rekonstrukce apod.?

Nemusí, je možné, aby do investičního projektu bylo zahrnuto pouze pořízení zařízení a vybavení pro prostory, v nichž jsou či budou provozovány např. sociální služby, sociální podnik či komunitní centrum. Mohou být i projekty, do nichž není ani zahrnuta žádná nemovitost, typickým příkladem je projekt zaměřený na sociální službu terénní program. V takovémto projektu se s žádnými stavebními úpravami obvykle nepočítá, protože předmětem projektu bývá zajištění vybavení pro poskytování služby v terénu, lze zakoupit např. automobil.

SC 3.1 (investiční projekty):
Jaké typy výdajů lze zahrnout do nákladů na provoz sociálního bydlení?

Do nákladů provozu sociálního bydlení lze kromě údržby, oprav a reinvestic do samotných bytů sociálního bydlení zahrnout rovněž údržbu, opravy a reinvestice domu, v němž se byty nachází. Do nákladů je možné počítat i náklady na podporu, jež bude cílové skupině využívající sociální bydlení poskytována (sociální práce, komunitní péče) a amortizaci.

Prioritní osa 4

Dotazy k výzvě č. 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 20, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-20-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol/

Dotazy k výzvě č. 28 - Inkluze a multikulturní vzdělávání naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 28, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-28-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani/

Dotazy k výzvě č. 36 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 36, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-36-navyseni-kapacity-predskolniho-vzdelavani-a-zarizeni-pro-poskytovani-pece-o-deti-ii/

Dotazy k výzvě č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 37, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/

Obecné dotazy (povinné přílohy, příprava žádosti o podporu, obecná pravidla)

Investiční projekty: Nemáme k dispozici scan na větší formát než A3. Stačí přiložit pouze scan první strany s razítky a další části projektové dokumentace jako PDF?

Bohužel nestačí. Lze vložit fotografii projektové dokumentace.

Investiční projekty: Akceptujete u rozpočtu stavebních výdajů projektu jen ceník URS?

Ceník URS je preferovaný a měl by se užívat nejčastěji, nicméně výjimečně lze připustit i RTS (viz kap. 9.3.1 bod 7 PpŽP).

Investiční projekty: Zpracování CBA - Jaké náklady se vkládají do nulové varianty?

Nulová varianta = scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován. Pokud vzniká zcela nový provoz, jsou výdaje a příjmy 0 Kč a není potřeba je vyčíslovat, stačí slovně komentovat tento stav.

Jsou náklady projektu včetně DPH?

Pro žadatele, kteří nejsou plátci DPH, je DPH způsobilým výdajem. Pro plátce DPH je způsobilým výdajem ta část DPH, u které podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17.8.14.

Investiční projekty: Zpracování CBA - Jak vyplňovat nulovou variantu, když úplně začínám? Mám to popsat slovy?

Ano, pokud začínáte, popište důkladně svůj záměr slovy.

Investiční projekty: Zpracování CBA - Jak vyplňovat nulovou variantu, pokud já začínám, ale partner již něco provozuje?

Pokud vy jako žadatel začínáte, popište důkladně nulovou variantu slovy, neboť provoz partnera se projektu netýká a vy nemáte na co navazovat.

Investiční projekty: Je CBA spojeno s každou výzvou?

Není, požadavek na zpracování CBA je vždy uveden ve výzvě.

Zpracovává se CBA i pro neinvestiční projekty?

Ne, CBA se zpracovává jen pro investiční projekty.

Pokud popisuji klíčovou aktivitu včetně finančních nákladů, převede se tento údaj do rozpočtové tabulky?

Ne, údaje z textové části v systému MS2014+ se nepřevádějí do ekonomické části žádosti. Rozpočet projektu musíte vyplnit zvlášť.

Co je to autorizovaná konverze?

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby. Tuto službu provádí Czech POINT na poště. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Podle jaké verze Pravidel pro žadatele a příjemce se má žadatel při podávání žádosti o podporu řídit?

Žadatel se řídí verzí, která je platná v okamžiku, kdy podává žádost o podporu.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR je uveden limit 1,0 úvazku pro zaměstnance (bez ohledu na druh pracovního poměru) – tento limit se aplikuje u konkrétního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje jen v projektech hrazených z Evropského sociálního fondu nebo je jeho práce placená z jiných zdrojů?

Limit platí pro všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance u žadatele / příjemce a případně partnera, tj. i pracovní smlouvy/dohody mimo projekt. Výjimkou může být v odůvodněném případě výše úvazku 1,2 u vybraných pozic, u nichž je účast nad rámec standardní pracovní doby nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu.

Co jsou to individuální projekty?

Individuální projekty jsou běžné „grantové projekty“.

Nerozumím výběru dodavatele – pokud je zakázka pod 400 000 bez DPH, znamená to, že není třeba soutěžit? Jak dodržím zásadu transparentnosti?

Znamená to, že není třeba provádět zadávací / výběrové řízení dle pravidel OP PPR a následně uzavírat smlouvu. Nicméně je stále nutné zachovat auditní stopu, tzn. evidovat průzkum trhu, který vedl k výběru dodavatele. Tímto bude dodržena i zásada transparentnosti.

Neinvestiční projekty: Co je to bagatelní podpora? Kdy lze osobu v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu vykázat jako podpořenou?

Bagatelní podpora se stanovuje v textu výzev. Pokud tam stanovená není (PO4), platí limit jen 20 hodin – viz kap. 21.6.1 PpŽP

Investiční projekty: Jaká se vztahuje na projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj doba udržitelnosti?

Z hlediska udržitelnosti platí, že po ukončení realizační (investiční) fáze projektu navazuje doba udržitelnosti, po kterou musí být udrženy výstupy projektu. Doba udržitelnosti se liší podle velikosti organizace žadatele / příjemce. Pro malé a střední podniky platí doba udržitelnosti 3 roky a pro velké podniky 5 let. O zajištění udržitelnosti projektu podává příjemce po celou dobu udržitelnosti Zprávy o udržitelnosti projektu, a to vždy za každých uplynulých 12 měsíců. Podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 11.4.

Investiční projekty: Může být kupovaná nemovitost zatížena hypotékou, kterou původní majitel umoří z příjmu z prodeje nemovitosti?

Pokud žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak právně zatížen (sem spadá i hypotéka), musí žadatel existenci takového závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kapitola 9.3.1.). Toto lze u hypotéky prokázat například tím, že budou předloženy výpisy z banky, z nichž bude zřejmé, že majitel nemovitosti hypotéku řádně splácí. Doporučujeme prověřit si, zda není aktuální majitel podmínkami banky, u níž hypotéku splácí, nějak limitován (fixační období apod.).

Investiční projekty: V jakém stavu rozpracovanosti v době předkládání žádosti o podporu musí být stavební povolení a projektová dokumentace?

Stavební povolení je možné předložit až k podpisu smlouvy o financování. V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo pravomocné stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd. již k žádosti o podporu. Projektová dokumentace u staveb vyžadujících ohlášení nebo stavební povolení musí být doložena v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situace stavby a dokumentace objektů (viz příloha č. 1, příp. příloha č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb.).

Investiční projekty: Jsou ve výzvách financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilé náklady na zpracování studie proveditelnosti?

Ano. Náklady, které realizaci projektu předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.), lze považovat za způsobilé.

Lze si v rámci zakázky na stavební práce do rozpočtu naplánovat náklady na vícepráce (tj. soutěžit s rozpočtovou rezervou)?

Tento postup není možný. Rezervy není možné považovat za způsobilé náklady.

Neinvestiční projekty: Spadá mzda manažera projektu v rámci výzev financovaných z Evropského sociálního fondu mezi nepřímé náklady?

Ano, jedná se o administrativní pozici.

Jakým způsobem se bude dokládat způsobilost cílové skupiny?

V případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu mohou příjemci evidovat podpořené osoby / účastníky z řad cílových skupin v kartě účastníka. Karta účastníka je obdobou monitorovacího listu podpořené osoby, kterou příjemci znají z minulého programového období. Karta účastníka je určitou formou čestného prohlášení, podpořená osoba / účastník ji podepisuje a tím potvrzuje svoji příslušnost k cílové skupině, včetně územní způsobilosti. Formulář karty účastníka je zveřejněn na https://www.penizeproprahu.cz/indikatory.

Jak mám v průběhu realizace projektu doložit průzkum mezi dodavateli?

Průzkum může být ve formě kopie emailové korespondence, print screen webu dodavatele s uvedenou cenou, záznam hovoru apod.

Je pojištění způsobilý výdaj?

Ano, pojištění rekonstruované budovy je u projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilý výdaj; v případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu se jedná o nepřímý náklad.

Je možné dát alikvotní část bankovních poplatků do způsobilých výdajů?

Ano, alikvotní část bankovních poplatků je u projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilý výdaj; v případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu se jedná o nepřímý náklad.

Je zahájení projektu datum prvního výdaje?

Termín zahájení projektu je uveden ve smlouvě o financování. Časová způsobilost výdajů je vždy specifikována ve výzvě.

Investiční projekty: Jak stanovit datum zahájení projektu, aby byly náklady na projektovou dokumentaci způsobilé?

Způsobilost nákladů na projektovou dokumentaci není vázána na zahájení realizace projektu. Za způsobilé lze považovat i výdaje předcházející realizaci projektu, pokud jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné. Jde např. o výdaje spojené s projektovou dokumentací, se zpracováním studie proveditelnosti apod.

Jak se u nestátních neziskových organizací prokazuje vlastnická struktura?

Žadatel odkryje svou vlastnickou strukturu prostřednictvím vyplnění povinné přílohy žádosti o podporu „Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele“.

Lze projekt financovat z více zdrojů?

Ano, je to možné. Nesmí však dojít k dvojímu financování jednoho nákladu.

Neinvestiční projekty: Je nutné u ESF projektu uvést řízení projektu v projektové žádosti jako samostatnou aktivitu?

Aktivita řízení projektu není nijak pevně v pravidlech ani ve výzvě nastavena, tj. můžete i nemusíte ji do projektu zahrnout. Nicméně se doporučuje aktivitu řízení projektu v žádosti uvést jako jednu z aktivit.

Investiční projekty: V projektu financovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj budeme rekonstruovat a upravovat prostory, v kterých následně budeme realizovat aktivity pro cílovou skupinu podporovanou výzvou. Můžeme do rozpočtu projektu zahrnout nájem za tyto prostory v době, kdy budou upravovány?

Ano, můžete. V projektu lze hradit nájem upravovaných prostor, které pak budou v době udržitelnosti využívány cílovou skupinou nebo pro práci s cílovou skupinou.

Webové stránky – jak najít relevantní sadu kritérií pro danou výzvu?

Sadu kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí i sadu kritérií pro věcné hodnocení projektů naleznete na těchto webových stránkách v sekci Výzvy na detailu konkrétní výzvy, do níž projekt předkládáte.

Plná moc k podepsání žádosti o podporu – stačí v případě předložení scanu plné moci úředně ověřené podpisy zmocnitele a zmocněnce a po vložení do systému už není potřeba elektronický podpis?

Ano.

V jaké fázi hodnocení žádosti o podporu se zjišťuje, jestli je příloha rozpočet stavebních výdajů zpracovaná v souladu s cenovou soustavou ÚRS?

Kontroluje se ve fázi kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí.

Jak lze určit, v jakém režimu veřejné podpory bude projekt realizován?

Žadatel volí z režimů uvedených ve výzvě. V textu výzvy a dále v kap. 20 – 20.6 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR jsou uvedeny podrobnější informace a podmínky k jednotlivým režimům veřejné podpory. Žadatel by v případě pochybností měl vhodný režim konzultovat s právníkem.
Poté, co žadatel zvolí příslušný režim veřejné podpory a uvede ho do žádosti o podporu, je splnění podmínek režimu posouzeno ze strany řídicího orgánu OP PPR. Ten může v průběhu schvalování žádosti navrhnout jiný, vhodnější režim VP, který bude následně zapracován i do smlouvy o financování.

Investiční projekty: V jakém případě je nutné zpracovávat CBA?

U všech žádostí s celkovými způsobilými výdaji (CZV) od 5,0 mil. Kč (včetně) výše musí být v modulu CBA v IS KP14+ zpracována finanční analýza. U žádostí s CZV pod 5,0 mil. Kč se zpracovává pouze studie proveditelnosti dle závazné metodiky, finanční analýzu v modulu CBA žadatelé zpracovávat nemusejí. Pro projekty, u nichž žadatel počítá s realizací ve veřejné podpoře v režimu služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) s vyrovnávací platbou, je nutné v modulu CBA zpracovat individuální ověření potřeb financování, a to bez ohledu na výši CZV projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu SOHZ s vyrovnávací platbou, jejichž CZV dosahují min. 5,0 mil. Kč, tak žadatelé v modulu CBA založí a zpracují 2 typy CBA – finanční analýzu jako u projektů mimo režim veřejné podpory (= CBA bez veřejné podpory) a individuální ověření potřeb financování pro uvedený režim veřejné podpory (= CBA s veřejnou podporou).

Pokud má organizace vyčerpaný limit de minimis, může si ho navýšit?

Nelze, pokud nebudou v projektu realizovány služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), u nichž je limit de minimis vyšší – 500 000 EUR u de minimis pro SOHZ oproti 200 000 EUR u „běžné“ podpory de minimis.

Partnerství v projektu – může mít partner sídlo v zahraničí?

Pokud se jedná o partnera s finančním podílem, musí mít sídlo v ČR. Pokud by se jednalo o partnera bez finančního podílu, může mít sídlo v EU.

Jsou stanoveny doporučené cílové hodnoty indikátorů?

Nejsou, vše záleží výhradně na žadateli a na povaze jeho projektu.

Může žadatel začít projekt, i když ještě nemá výsledky z jednotlivých fází hodnocení?

Ano, může. Záleží to na žadatelově uvážení – schválení projektu není zaručeno.

Povinná publicita projektu – musí být na plakátu originální název projektu, který např. zahrnuje název cílové skupiny?

Stigmatizaci cílové skupiny se lze vyhnout tím, že se použije zkrácený název projektu.

Karta účastníka (podpořené osoby) – je nutné vykazovat všechny charakteristiky, které jsou v kartě účastníka obsaženy, i když podpořená osoba odmítá je vyplnit?

Karta účastníka je vzorovým dokumentem, příjemce může údaje v ní obsažené evidovat i jinde a od podpořené osoby je získat postupně po dosažení vzájemné důvěry; je však povinností příjemce doložit, že osoby podpořené v projektu patří mezi cílové skupiny podporované výzvou.

Investiční projekty: Musí být územní rozhodnutí předkládané se žádostí o podporu pravomocné?

Ano, územní rozhodnutí dle § 76-77 a § 92 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) musí obsahovat doložku o nabytí právní moci. Pokud žadatel předloží spolu s žádostí platné pravomocné stavební povolení dle § 115, nemusí již dokládat územní rozhodnutí. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 9.3.1.

Neinvestiční projekty: Můžeme provádět menší úpravy prostor (např. bezbariérové), když není ve výzvě povoleno křížové financování?

Ano, v neinvestičních projektech lze provádět drobné stavební úpravy, které nemají investiční charakter. Jedná se o stavební úpravy, jejichž výše nepřekročí částku 40 000 Kč za rok (zdaňovací období) a účetně nebudou vedeny jako investice. V rozpočtu projektu tyto náklady zařadíte do kapitoly Služby.

Práce se systémem IS KP14+

Existuje HELPDESK pro nový systém?

Své požadavky můžete psát na email: iskp.opppr@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a hash projektové žádosti.

K čemu slouží checkbox „Doložený soubor“ na záložce „Dokumenty“ – v jakém případě ho mám vyplnit?

Obecně existují v případě projektů financovaných z evropských fondů dva druhy přikládání souborů: soubor lze buď přiložit přímo do aplikace IS KP14+ a následně potvrdit jeho platnost elektronickým podpisem (stiskem pečetě vedle položky Soubor), nebo může žadatel v případě listinného typu přílohy zaškrtnout checkbox „Doložený soubor" a uvést „Odkaz na umístění dokumentu“ (na www nebo ve složce žádosti). V případě OP PPR však přikládání listinných příloh není relevantní, jelikož všechny dokumenty musí být přiloženy v elektronické podobě přímo k elektronické žádosti. Proto prosím checkbox „Doložený soubor“ nevyužívejte a do pole „Odkaz na umístění dokumentu“ vyplňte „NR“ (není relevantní).

V IS KP14+ je nutno vybrat typ podání žádosti o podporu – volím automatické nebo ruční?

Zde doporučujeme zvolit ruční podání. V případě ručního podání máte kontrolu nad podáním žádosti. Poté, co ji finalizujete a podepíšete, ji musíte podat ručně. V případě automatického podání je žádost po podepsání odeslána automaticky a již nebudete mít možnost finalizaci stornovat, např. v případě, že byste potřebovali doplnit něco, na co jste zapomněli atp. Na druhou stranu, výhodou automatického podání je, že když žádost podepíšete ještě před zahájením příjmu žádostí, v den zahájení se žádost sama odešle a nehrozí, že byste ji zapomněli podat.

Jsou v IS KP14+ čestná prohlášení žadatele generována automaticky? Je třeba vytvořit ručně čestná prohlášení partnerů?

Čestné prohlášení nevypisujete ručně, doplní se automaticky po kliknutí. Ručně musíte pouze zaškrtnout checkbox, že s prohlášením souhlasíte. Podpis žádosti všemi zúčastněnými (žadatelem a případně partnery) dokládá souhlas se všemi čestnými prohlášeními.

Co mám vyplnit v IS KP14+ v záložce „Účty subjektu“ v předčíslí ABO, když žádné nemám?

V tomto případě vyplňte nulu. Až následně budete moci vyplnit ostatní údaje.

Co to znamená IS KP14+ tlačítko „export standardní“?

Prostřednictvím tlačítka „export standardní“ jsou data (týkající se např. rozpočtu, dokumentů) ze systému IS KP14+ přenesena do souboru formátu.xlsx (Excel).

Na záložce „Umístění“ v IS KP14+ mám vyplnit místo realizace a místo dopadu. Nedaří se mi vybrat území.

Ideálně zvolte v možnostech výběru kraj. Po kliknutí na tlačítko „Kraj“ se vám zobrazí seznam, ze kterého vyberte Hlavní město Praha (kód kraje CZ010) a šipkou vedle seznamu ho přesunete do seznamu vpravo. Poté stiskněte tlačítko „Uložit a zpět“.

Co mám vyplnit v IS KP14+ jako skutečné datum zahájení v projektu na záložce „Projekt“?

Pokud projekt ještě není v realizaci, prosím vyplňte stejné datum jako je předpokládané datum zahájení.

V IS KP14+ v záložce „Adresy subjektu“ je povinné pole „www“. Nevím, co mám vyplnit, když nemám www.

Pokud nemáte stránky, vyplňte „NR“ (není relevantní).

Které indikátory mám v IS KP14+ vyplnit?

Indikátory, které je potřeba vyplnit, jsou uvedené v příslušné výzvě.

V záložce IS KP14+ „Specifické cíle“ je stanoven jen jeden specifický cíl. Není mi jasné, co mám vyplnit do pole „Procentní podíl“.

Pokud je na výzvě stanoven jen jeden specifický cíl, vyplňte, prosím, číslo 100.

Nedaří se mi v IS KP14+ vyplnit data výchozí/cílové hodnoty v záložce „Indikátory“. Co s tím?

Číselníky s daty se zpřístupní k vyplnění až poté, co vyplníte a následně uložíte výchozí/cílovou hodnotu indikátoru.

Závazná podoba dokumentů (příloh) - elektronický podpis: Musí být podpis vložený přímo do dokumentu, nebo stačí dokument opatřit pečetí přímo v systému?

Obě možnosti jsou přijatelné.