Často kladené otázky a odpovědi

Pro žadatele

Obecné dotazy (povinné přílohy, příprava žádosti o podporu, obecná pravidla)

Investiční projekty: Nemáme k dispozici scan na větší formát než A3. Stačí přiložit pouze scan první strany s razítky a další části projektové dokumentace jako PDF?

Bohužel nestačí. Lze vložit fotografii projektové dokumentace.

Investiční projekty: Akceptujete u rozpočtu stavebních výdajů projektu jen ceník URS?

Ceník URS je preferovaný a měl by se užívat nejčastěji, nicméně výjimečně lze připustit i RTS (viz kap. 9.3.1 bod 7 PpŽP).

Investiční projekty: Zpracování CBA - Jaké náklady se vkládají do nulové varianty?

Nulová varianta = scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován. Pokud vzniká zcela nový provoz, jsou výdaje a příjmy 0 Kč a není potřeba je vyčíslovat, stačí slovně komentovat tento stav.

Jsou náklady projektu včetně DPH?

Pro žadatele, kteří nejsou plátci DPH, je DPH způsobilým výdajem. Pro plátce DPH je způsobilým výdajem ta část DPH, u které podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17.8.14.

Investiční projekty: Zpracování CBA - Jak vyplňovat nulovou variantu, když úplně začínám? Mám to popsat slovy?

Ano, pokud začínáte, popište důkladně svůj záměr slovy.

Investiční projekty: Zpracování CBA - Jak vyplňovat nulovou variantu, pokud já začínám, ale partner již něco provozuje?

Pokud vy jako žadatel začínáte, popište důkladně nulovou variantu slovy, neboť provoz partnera se projektu netýká a vy nemáte na co navazovat.

Investiční projekty: Je CBA spojeno s každou výzvou?

Není, požadavek na zpracování CBA je vždy uveden ve výzvě.

Zpracovává se CBA i pro neinvestiční projekty?

Ne, CBA se zpracovává jen pro investiční projekty.

Pokud popisuji klíčovou aktivitu včetně finančních nákladů, převede se tento údaj do rozpočtové tabulky?

Ne, údaje z textové části v systému MS2014+ se nepřevádějí do ekonomické části žádosti. Rozpočet projektu musíte vyplnit zvlášť.

Co je to autorizovaná konverze?

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby. Tuto službu provádí Czech POINT na poště. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Podle jaké verze Pravidel pro žadatele a příjemce se má žadatel při podávání žádosti o podporu řídit?

Žadatel se řídí verzí, která je platná v okamžiku, kdy podává žádost o podporu

V Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR je uveden limit 1,0 úvazku pro zaměstnance (bez ohledu na druh pracovního poměru) – tento limit se aplikuje u konkrétního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje jen v projektech hrazených z Evropského sociálního fondu nebo je jeho práce placená z jiných zdrojů?

Limit platí pro všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance u žadatele / příjemce a případně partnera, tj. i pracovní smlouvy/dohody mimo projekt. Výjimkou může být v odůvodněném případě výše úvazku 1,2 u vybraných pozic, u nichž je účast nad rámec standardní pracovní doby nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu.

Co jsou to individuální projekty?

Individuální projekty jsou běžné „grantové projekty“.

Nerozumím výběru dodavatele – pokud je zakázka pod 400 000 Kč bez DPH, znamená to, že není třeba soutěžit? Jak dodržím zásadu transparentnosti?

Znamená to, že není třeba provádět zadávací / výběrové řízení dle pravidel OP PPR a následně uzavírat smlouvu. Nicméně je stále nutné zachovat auditní stopu, tzn. evidovat průzkum trhu, který vedl k výběru dodavatele. Tímto bude dodržena i zásada transparentnosti.

Neinvestiční projekty: Co je to bagatelní podpora? Kdy lze osobu v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu vykázat jako podpořenou?

Bagatelní podpora se stanovuje v textu výzev. Pokud tam stanovená není (PO4), platí limit jen 20 hodin – viz kap. 21.6.1 PpŽP.

Investiční projekty: Jaká se vztahuje na projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj doba udržitelnosti?

Z hlediska udržitelnosti platí, že po ukončení realizační (investiční) fáze projektu navazuje doba udržitelnosti, po kterou musí být udrženy výstupy projektu. Doba udržitelnosti se liší podle velikosti organizace žadatele / příjemce. Pro malé a střední podniky platí doba udržitelnosti 3 roky a pro velké podniky 5 let. O zajištění udržitelnosti projektu podává příjemce po celou dobu udržitelnosti Zprávy o udržitelnosti projektu, a to vždy za každých uplynulých 12 měsíců. Podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 11.4.

Investiční projekty: Může být kupovaná nemovitost zatížena hypotékou, kterou původní majitel umoří z příjmu z prodeje nemovitosti?

Pokud žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak právně zatížen (sem spadá i hypotéka), musí žadatel existenci takového závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kapitola 9.3.1.). Toto lze u hypotéky prokázat například tím, že budou předloženy výpisy z banky, z nichž bude zřejmé, že majitel nemovitosti hypotéku řádně splácí. Doporučujeme prověřit si, zda není aktuální majitel podmínkami banky, u níž hypotéku splácí, nějak limitován (fixační období apod.).

Investiční projekty: V jakém stavu rozpracovanosti v době předkládání žádosti o podporu musí být stavební povolení a projektová dokumentace?

Stavební povolení je možné předložit až k podpisu smlouvy o financování. V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo pravomocné stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd. již k žádosti o podporu. Projektová dokumentace u staveb vyžadujících ohlášení nebo stavební povolení musí být doložena v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situace stavby a dokumentace objektů (viz příloha č. 1, příp. příloha č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb.).

Investiční projekty: Jsou ve výzvách financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilé náklady na zpracování studie proveditelnosti?

Ano. Náklady, které realizaci projektu předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.), lze považovat za způsobilé.

Lze si v rámci zakázky na stavební práce do rozpočtu naplánovat náklady na vícepráce (tj. soutěžit s rozpočtovou rezervou)?

Tento postup není možný. Rezervy není možné považovat za způsobilé náklady.

Neinvestiční projekty: Spadá mzda manažera projektu v rámci výzev financovaných z Evropského sociálního fondu mezi nepřímé náklady?

Ano, jedná se o administrativní pozici.

Jakým způsobem se bude dokládat způsobilost cílové skupiny?

V případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu mohou příjemci evidovat podpořené osoby / účastníky z řad cílových skupin v kartě účastníka. Karta účastníka je obdobou monitorovacího listu podpořené osoby, kterou příjemci znají z minulého programového období. Karta účastníka je určitou formou čestného prohlášení, podpořená osoba / účastník ji podepisuje a tím potvrzuje svoji příslušnost k cílové skupině, včetně územní způsobilosti. Formulář karty účastníka je zveřejněn na https://www.penizeproprahu.cz/indikatory.

Jak mám v průběhu realizace projektu doložit průzkum mezi dodavateli?

Průzkum může být ve formě kopie e-mailové korespondence, print screen webu dodavatele s uvedenou cenou, záznam hovoru apod.

Je pojištění způsobilý výdaj?

Ano, pojištění rekonstruované budovy je u projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilý výdaj; v případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu se jedná o nepřímý náklad.

Je možné dát alikvotní část bankovních poplatků do způsobilých výdajů?

Ano, alikvotní část bankovních poplatků je u projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilý výdaj; v případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu se jedná o nepřímý náklad.

Je zahájení projektu datum prvního výdaje?

Termín zahájení projektu je uveden ve smlouvě o financování. Časová způsobilost výdajů je vždy specifikována ve výzvě.

Investiční projekty: Jak stanovit datum zahájení projektu, aby byly náklady na projektovou dokumentaci způsobilé?

Způsobilost nákladů na projektovou dokumentaci není vázána na zahájení realizace projektu. Za způsobilé lze považovat i výdaje předcházející realizaci projektu, pokud jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné. Jde např. o výdaje spojené s projektovou dokumentací, se zpracováním studie proveditelnosti apod.

Jak se u nestátních neziskových organizací prokazuje vlastnická struktura?

Žadatel odkryje svou vlastnickou strukturu prostřednictvím vyplnění povinné přílohy žádosti o podporu „Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele“.

Lze projekt financovat z více zdrojů?

Ano, je to možné. Nesmí však dojít k dvojímu financování jednoho nákladu.

Neinvestiční projekty: Je nutné u ESF projektu uvést řízení projektu v projektové žádosti jako samostatnou aktivitu?

Aktivita řízení projektu není nijak pevně v pravidlech ani ve výzvě nastavena, tj. můžete i nemusíte ji do projektu zahrnout. Nicméně se doporučuje aktivitu řízení projektu v žádosti uvést jako jednu z aktivit.

Investiční projekty: V projektu financovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj budeme rekonstruovat a upravovat prostory, v kterých následně budeme realizovat aktivity pro cílovou skupinu podporovanou výzvou. Můžeme do rozpočtu projektu zahrnout nájem za tyto prostory v době, kdy budou upravovány?

Ano, můžete. V projektu lze hradit nájem upravovaných prostor, které pak budou v době udržitelnosti využívány cílovou skupinou nebo pro práci s cílovou skupinou.

Webové stránky – jak najít relevantní sadu kritérií pro danou výzvu?

Sadu kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí i sadu kritérií pro věcné hodnocení projektů naleznete na těchto webových stránkách v sekci Výzvy na detailu konkrétní výzvy, do níž projekt předkládáte.

Plná moc k podepsání žádosti o podporu – stačí v případě předložení scanu plné moci úředně ověřené podpisy zmocnitele a zmocněnce a po vložení do systému už není potřeba elektronický podpis?

Ano.

V jaké fázi hodnocení žádosti o podporu se zjišťuje, jestli je příloha rozpočet stavebních výdajů zpracovaná v souladu s cenovou soustavou ÚRS?

Kontroluje se ve fázi kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí.

Jak lze určit, v jakém režimu veřejné podpory bude projekt realizován?

Žadatel volí z režimů uvedených ve výzvě. V textu výzvy a dále v kap. 20 – 20.6 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR jsou uvedeny podrobnější informace a podmínky k jednotlivým režimům veřejné podpory. Žadatel by v případě pochybností měl vhodný režim konzultovat s právníkem.
Poté, co žadatel zvolí příslušný režim veřejné podpory a uvede ho do žádosti o podporu, je splnění podmínek režimu posouzeno ze strany řídicího orgánu OP PPR. Ten může v průběhu schvalování žádosti navrhnout jiný, vhodnější režim VP, který bude následně zapracován i do smlouvy o financování.

Investiční projekty: V jakém případě je nutné zpracovávat CBA?

U všech žádostí s celkovými způsobilými výdaji (CZV) od 5,0 mil. Kč (včetně) výše musí být v modulu CBA v IS KP14+ zpracována finanční analýza. U žádostí s CZV pod 5,0 mil. Kč se zpracovává pouze studie proveditelnosti dle závazné metodiky, finanční analýzu v modulu CBA žadatelé zpracovávat nemusejí. Pro projekty, u nichž žadatel počítá s realizací ve veřejné podpoře v režimu služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) s vyrovnávací platbou, je nutné v modulu CBA zpracovat individuální ověření potřeb financování, a to bez ohledu na výši CZV projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu SOHZ s vyrovnávací platbou, jejichž CZV dosahují min. 5,0 mil. Kč, tak žadatelé v modulu CBA založí a zpracují 2 typy CBA – finanční analýzu jako u projektů mimo režim veřejné podpory (= CBA bez veřejné podpory) a individuální ověření potřeb financování pro uvedený režim veřejné podpory (= CBA s veřejnou podporou).

Pokud má organizace vyčerpaný limit de minimis, může si ho navýšit?

Nelze, pokud nebudou v projektu realizovány služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), u nichž je limit de minimis vyšší – 500 000 EUR u de minimis pro SOHZ oproti 200 000 EUR u „běžné“ podpory de minimis.

Partnerství v projektu – může mít partner sídlo v zahraničí?

Pokud se jedná o partnera s finančním podílem, musí mít sídlo v ČR. Pokud by se jednalo o partnera bez finančního podílu, může mít sídlo v EU.

Jsou stanoveny doporučené cílové hodnoty indikátorů?

Nejsou, vše záleží výhradně na žadateli a na povaze jeho projektu.

Může žadatel začít projekt, i když ještě nemá výsledky z jednotlivých fází hodnocení?

Ano, může. Záleží to na žadatelově uvážení – schválení projektu není zaručeno.

Povinná publicita projektu – musí být na plakátu originální název projektu, který např. zahrnuje název cílové skupiny?

Stigmatizaci cílové skupiny se lze vyhnout tím, že se použije zkrácený název projektu.

Karta účastníka (podpořené osoby) – je nutné vykazovat všechny charakteristiky, které jsou v kartě účastníka obsaženy, i když podpořená osoba odmítá je vyplnit?

Karta účastníka je vzorovým dokumentem, příjemce může údaje v ní obsažené evidovat i jinde a od podpořené osoby je získat postupně po dosažení vzájemné důvěry; je však povinností příjemce doložit, že osoby podpořené v projektu patří mezi cílové skupiny podporované výzvou.

Investiční projekty: Musí být územní rozhodnutí předkládané se žádostí o podporu pravomocné?

Ano, územní rozhodnutí dle § 76-77 a § 92 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) musí obsahovat doložku o nabytí právní moci. Pokud žadatel předloží spolu s žádostí platné pravomocné stavební povolení dle § 115, nemusí již dokládat územní rozhodnutí. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 9.3.1.

Neinvestiční projekty: Můžeme provádět menší úpravy prostor (např. bezbariérové), když není ve výzvě povoleno křížové financování?

Ano, v neinvestičních projektech lze provádět drobné stavební úpravy, které nemají investiční charakter. Jedná se o stavební úpravy, jejichž výše nepřekročí částku 40 000 Kč za rok (zdaňovací období) a účetně nebudou vedeny jako investice. V rozpočtu projektu tyto náklady zařadíte do kapitoly Služby.

Práce se systémem IS KP14+

Existuje HELPDESK pro nový systém?

Své požadavky můžete psát na e-mail: iskp.opppr@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a hash projektové žádosti.

K čemu slouží checkbox „Doložený soubor“ na záložce „Dokumenty“ – v jakém případě ho mám vyplnit?

Obecně existují v případě projektů financovaných z evropských fondů dva druhy přikládání souborů: soubor lze buď přiložit přímo do aplikace IS KP14+ a následně potvrdit jeho platnost elektronickým podpisem (stiskem pečetě vedle položky Soubor), nebo může žadatel v případě listinného typu přílohy zaškrtnout checkbox „Doložený soubor" a uvést „Odkaz na umístění dokumentu“ (na www nebo ve složce žádosti). V případě OP PPR však přikládání listinných příloh není relevantní, jelikož všechny dokumenty musí být přiloženy v elektronické podobě přímo k elektronické žádosti. Proto prosím checkbox „Doložený soubor“ nevyužívejte a do pole „Odkaz na umístění dokumentu“ vyplňte „NR“ (není relevantní).

V IS KP14+ je nutno vybrat typ podání žádosti o podporu – volím automatické nebo ruční?

Obecně existují v případě projektů financovaných z evropských fondů dva druhy přikládání souborů: soubor lze buď přiložit přímo do aplikace IS KP14+ a následně potvrdit jeho platnost elektronickým podpisem (stiskem pečetě vedle položky Soubor), nebo může žadatel v případě listinného typu přílohy zaškrtnout checkbox „Doložený soubor" a uvést „Odkaz na umístění dokumentu“ (na www nebo ve složce žádosti). V případě OP PPR však přikládání listinných příloh není relevantní, jelikož všechny dokumenty musí být přiloženy v elektronické podobě přímo k elektronické žádosti. Proto prosím checkbox „Doložený soubor“ nevyužívejte a do pole „Odkaz na umístění dokumentu“ vyplňte „NR“ (není relevantní).

Jsou v IS KP14+ čestná prohlášení žadatele generována automaticky? Je třeba vytvořit ručně čestná prohlášení partnerů?

Čestné prohlášení nevypisujete ručně, doplní se automaticky po kliknutí. Ručně musíte pouze zaškrtnout checkbox, že s prohlášením souhlasíte. Podpis žádosti všemi zúčastněnými (žadatelem a případně partnery) dokládá souhlas se všemi čestnými prohlášeními.

Co mám vyplnit v IS KP14+ v záložce „Účty subjektu“ v předčíslí ABO, když žádné nemám?

V tomto případě vyplňte nulu. Až následně budete moci vyplnit ostatní údaje.

Co to znamená IS KP14+ tlačítko „export standardní“?

Prostřednictvím tlačítka „export standardní“ jsou data (týkající se např. rozpočtu, dokumentů) ze systému IS KP14+ přenesena do souboru formátu.xlsx (Excel).

Na záložce „Umístění“ v IS KP14+ mám vyplnit místo realizace a místo dopadu. Nedaří se mi vybrat území.

Ideálně zvolte v možnostech výběru kraj. Po kliknutí na tlačítko „Kraj“ se vám zobrazí seznam, ze kterého vyberte Hlavní město Praha (kód kraje CZ010) a šipkou vedle seznamu ho přesunete do seznamu vpravo. Poté stiskněte tlačítko „Uložit a zpět“.

Co mám vyplnit v IS KP14+ jako skutečné datum zahájení v projektu na záložce „Projekt“?

Pokud projekt ještě není v realizaci, prosím vyplňte stejné datum jako je předpokládané datum zahájení.

V IS KP14+ v záložce „Adresy subjektu“ je povinné pole „www“. Nevím, co mám vyplnit, když nemám www.

Pokud nemáte stránky, vyplňte „NR“ (není relevantní).

Které indikátory mám v IS KP14+ vyplnit?

Indikátory, které je potřeba vyplnit, jsou uvedené v příslušné výzvě.

V záložce IS KP14+ „Specifické cíle“ je stanoven jen jeden specifický cíl. Není mi jasné, co mám vyplnit do pole „Procentní podíl“.

Pokud je na výzvě stanoven jen jeden specifický cíl, vyplňte, prosím, číslo 100.

Nedaří se mi v IS KP14+ vyplnit data výchozí/cílové hodnoty v záložce „Indikátory“. Co s tím?

Číselníky s daty se zpřístupní k vyplnění až poté, co vyplníte a následně uložíte výchozí/cílovou hodnotu indikátoru.

Závazná podoba dokumentů (příloh) - elektronický podpis: Musí být podpis vložený přímo do dokumentu, nebo stačí dokument opatřit pečetí přímo v systému?

Obě možnosti jsou přijatelné.

Prioritní osa 3

SC 3.1 (investiční projekty): Je možné vybudovat sociální byty přístavbou patra bytového domu?

Není to možné, pořízení bytů formou výstavby, ani nákupu není podporováno. Je však možné upravit nebytové (např. půdní) prostory na bytové.

SC 3.1 (investiční projekty): Indikátory - Počítá se do kapacity a využívání komunitního centra i ostatní veřejnost?

V indikátoru 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce vykážete celkovou kapacitu komunitního centra; v tomto případě se nejedná o vykazování konkrétních osob. Budete znát kapacitu (kolika osobám v jeden okamžik mohou být poskytovány služby/aktivity centra), ale kolik osob z jaké cílové skupiny pak bude tuto kapacitu využívat, pravděpodobně předem nevíte. Tento indikátor vykážete do konce doby realizace (investiční fáze) projektu.
Naproti tomu indikátor 5 55 01 Míra využívání / obsazenosti podpořené služby se vykazuje již v době provozu komunitního centra (= doba udržitelnosti projektu). V této fázi budete již evidovat konkrétní osoby využívající služeb komunitního centra. Do výpočtu míry využívání komunitního centra, tj. do výpočtu indikátoru, se zahrnují jen osoby z primární cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené).
Indikátor 5 55 01 je také součástí hodnotících kritérií v rámci věcného hodnocení žádostí o podporu. Doporučujeme seznámit se s celou sadou kritérií, abyste věděli, co bude u projektu hodnoceno. Je důležité, aby hodnotitelé našli v projektu všechny informace, které podle sady kritérií hodnotí. V případě indikátoru 5 55 01 se hodnotí míra využívání kapacity komunitního centra osobami v nepříznivé sociální situaci, tj. osobami z primární cílové skupiny.

SC 3.1 (investiční projekty): Má MHMP definici pojmu "sociálně nepříznivá situace"?

Nepříznivá sociální situace je definována v zákonu o sociálních službách (§ 3 zákona č. 108/2006 Sb.) takto: Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Z uvedeného vyplývá, že nepříznivá sociální situace se může týkat různých oblastí života (finanční nouze, ohrožení ztrátou bydlení, zdravotní stav, pracovní či jiné návyky atd.) a vede k tomu, že je osoba ohrožena sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučena.

SC 3.1 (investiční projekty): Komunitní centrum - Lze v době udržitelnosti přidat další aktivity, které v projektové žádosti nebyly uvedeny, ale korespondují s podmínkami výzvy a jsou pro cílové skupiny, které výzva podporuje?

Ano, při splnění souladu aktivit a cílové skupiny s výzvou to je možné. Doporučujeme při popisu provozní fáze projektu ve studii proveditelnosti uvést, že kromě aktivit, které už máte promyšlené (a ve studii proveditelnosti jste je popsali), budete v době udržitelnosti rozvíjet a nabízet i další aktivity, jež vzejdou z poptávky klientů a jejichž potřebnost se může projevit až po zahájení provozu komunitního centra.

SC 3.1 (investiční projekty): Za jaké období se vykazuje indikátor míra využívání/obsazenosti podpořené služby?

Příjemce by měl vést dokumentaci k indikátoru (tj. evidovat aktivity a podpořené osoby) a sledovat naplňování indikátoru průběžně po celou dobu udržitelnosti, evidenci pak dokládá ke zprávám o udržitelnosti.

SC 3.1 (investiční projekty): Komunitní centra – je možné část dotace využít na nákup nemovitosti?

Ano, je to možné, ale část rozpočtu by měla být vyčleněna na zřízení daného komunitního centra.

SC 3.1 (investiční projekty): Je nějaký rozpočtový limit na úpravu okolí u komunitního centra?

Ne, není. Musí jít o pozemek, který ke komunitnímu centru náleží (tj. žadatel povinnou přílohou doloží vlastnické či jiné právo k přilehlému pozemku stejně jako ke komunitnímu centru).

SC 3.1 (investiční projekty): Mohou v projektu být kombinovány cílové skupiny?

Ano.

SC 3.1 (investiční projekty): Jaké typy výdajů lze zahrnout do nákladů na provoz sociálního bydlení?

Do nákladů provozu sociálního bydlení lze kromě údržby, oprav a reinvestic do samotných bytů sociálního bydlení zahrnout rovněž údržbu, opravy a reinvestice domu, v němž se byty nachází. Do nákladů je možné počítat i náklady na podporu, jež bude cílové skupině využívající sociální bydlení poskytována (sociální práce, komunitní péče) a amortizaci.

SC 3.1 / SC 3.2 (investiční projekty): Musí být součástí investičního projektu stavební úpravy, rekonstrukce apod.?

Nemusí, je možné, aby do investičního projektu bylo zahrnuto pouze pořízení zařízení a vybavení pro prostory, v nichž jsou či budou provozovány např. sociální služby, sociální podnik či komunitní centrum. Mohou být i projekty, do nichž není ani zahrnuta žádná nemovitost, typickým příkladem je projekt zaměřený na sociální službu terénní program. V takovémto projektu se s žádnými stavebními úpravami obvykle nepočítá, protože předmětem projektu bývá zajištění vybavení pro poskytování služby v terénu, lze zakoupit např. automobil.

SC 3.1 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Mohou se v komunitním centru vybírat za některé aktivity peníze?

Ano, mohou. Přitom je třeba mít na mysli, že aktivity kulturně komunitních center musí mít celkově neziskový a nekomerční charakter.

SC 3.1 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Budou komunitní centra podpořená v rámci prioritní osy 3 zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis?

S největší pravděpodobností nebudou.

SC 3.1 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Je možné v rámci vzniku či rozvoje komunitního centra vybudovat tělocvičnu v prostorách centra nebo například volejbalové hřiště na pozemku komunitního centra?

Není to možné, protože v prioritní ose 3 není podporován vznik a rozvoj sportovišť, sportovních center apod. Do projektu zaměřeného na komunitní centrum lze zahrnout pohybové aktivity, včetně sportovních, nicméně v rámci těchto aktivit nelze financovat vznik ani rozvoj jakékoliv sportovní infrastruktury. Naproti tomu vybavení, jež budou pro pohybové aktivity přímo užívat cílové skupiny osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a jež tak bude přispívat k jejich sociálnímu začleňování, může být v projektu pořízeno (např. míč, sportovní oblečení apod.).

SC 3.2 (investiční projekty): Je možné z projektu ve výzvách vyhlašovaných pro specifický cíl 3.2 hradit mzdy cílové skupině?

Mzdové příspěvky cílové skupině, tj. mzdové náklady na klienty projektu, refundace mzdových příspěvků třetím osobám, není možné z projektu předloženého ve výzvě v rámci SC 3.2 hradit. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze pro projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Projekty předložené v rámci SC 3.2 jsou spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

SC 3.2 (investiční projekty): Je možné v rámci projektu předloženého ve výzvě vyhlášené pro specifický cíl 3.2 nakoupit nemovitý majetek?

Ano, projekt však musí tvořit soubor ucelených aktivit, které povedou k dosažení plánovaných cílů, tzn. k založení funkčního sociálního podniku (či chráněného pracoviště), který bude mít upravené a vybavené prostory a nejpozději na konci realizace projektu zaměstná osoby z cílových skupin i další pracovníky na nově vytvořených pracovních místech; s tím, že počet obsazených pracovních míst musí odpovídat hodnotám indikátorů, které jste si pro projekt v žádosti stanovili.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Sociální podnikání – lze rozšířit např. jen obor podnikání?

Ano, lze. Stále ale musí dojít k navýšení počtu pracovních míst pro CS.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Sociální podnikání – lze jen navýšení počtu pracovních míst bez toho, aby byla rozšířená činnost podnikání?

Již zavedená činnost sociálního podniku není podporována. Stačí však rozšířit stávající činnost např. zvýšením produkce výrobků podniku apod.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Cílová skupina dlouhodobě nezaměstnaných – jak ji definovat? A jak postupovat, pokud nejsou v evidenci ÚP ČR?

Dlouhodobě nezaměstnaní - jsou v evidenci ÚP ČR déle než 6 měsíců. Pokud nejsou v evidenci ÚP ČR, je možné, že budou spadat do jiné cílové skupiny definované ve výzvě. K vykazování slouží karta účastníka (forma čestného prohlášení).

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Je nutné podnikatelský plán podávat v autorizované konverzi?

Není.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Sociální podnikání – v jaké fázi se dokládají principy sociálního podnikání?

Principy sociálního podnikání se povinně dokládají již při podání žádosti. Principy jsou součástí příloh podnikatelský plán a doklad o právní subjektivitě. V rámci přílohy doklad o právní subjektivitě se principy dokládají dle právní formy žadatele: OSVČ principy zveřejní na dostupném místě (např. web), podnikatelský subjekt zahrne principy do zakládacích dokumentů. V případě, že při kombinaci aktivit bude sociální podnik provozovat partner, žadatel doloží tuto přílohu za partnera (toto platí pro projekty ve SC 3.3).

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Sociální podnikání – musí principy sociálního podnikání naplňovat celá organizace?

Není nutné, aby principy naplňovala celá organizace, je však nutné, aby se principy vztahovaly na tu část organizace, která realizuje aktivity sociálního podniku.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Jak bude u sociálního podniku posuzováno naplňování principu nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích?

U tohoto principu je potřeba vždy individuálně posoudit, jaké údaje jsou uvedeny v zakládacích dokumentech/dokladech o právní subjektivitě dané organizace, např. zda v řízení organizace převažují zástupci veřejné instituce, která sociální podnik založila, či zda mají zástupci veřejné instituce rozhodovací pravomoci a zda mohou fungování podniku ovlivňovat. Každá organizace by sama měla být schopna posoudit, zda princip nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích naplňuje či nikoli.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Jeden z principů sociálních podniků je ekonomický prospěch; jednou z jeho charakteristik je „alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.“ Znamená to, že je nutné do sledování výnosů sociálního podniku zahrnout tržby celé organizace i v případě, kdy provozování sociálního podniku představuje jen jednu část z širší škály aktivit, kterým se organizace věnuje?

Neznamená. Tržby (a náklady) se sledují za oddělenou část organizace, tzn. pouze za sociální podnik. Podmínkou je oddělené vedení účetnictví.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Musí být prostory, které jsou předmětem projektu, ve veřejném vlastnictví?

Tato podmínka platí pro výzvy vyhlašované pro SC 3.1, a to pouze pro aktivity zaměřené na sociální bydlení.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Je možné, aby principy sociálního podniku byly zpracované v jiných dokumentech než v dokladech o právní subjektivitě žadatele?

Tato varianta je možná pouze v případě, kdy není z objektivních důvodů prakticky možné do dokladů o právní subjektivitě principy sociálního podniku doplnit. Pak mohou být principy zpracované v jiném dokumentu (např. organizačním řádu), na který ale musí být odkaz v dokladech o právní subjektivitě. Současně doporučujeme tento dokument, obsahující principy sociálního podniku, zveřejnit na webových stránkách žadatele (resp. sociálního podniku) nebo ve veřejném rejstříku dle právní formy žadatele.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Hrozí příjemci při neplnění nějakého z principů sociálního podniku sankce?

V případě projektů realizovaných ve SC 3.3 musí být principy sociálního podniku v první polovině realizace projektu zavedeny do fungování podniku v souladu se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (obdobně u projektů realizovaných ve SC 3.2 musí být principy sociálního podniku zavedeny do fungování podniku v prvním roce udržitelnosti projektu). Pokud se tak nestane, bude se jednat o porušení podmínek výzvy, resp. Smlouvy o financování. Nedojde-li k nápravě, může mít tato situace finanční dopad.

SC 3.2 / SC 3.3 (investiční / neinvestiční projekty): Spadají projekty zaměřené na sociální podnikání do režimu de minimis?

Ano, takto zaměřené projekty budou realizovány v režimu de minimis. Podpora de minimis může být max. 200 tisíc EUR za 3 po sobě jdoucí roční účetní období. V závislosti na aktuálním měnovém kurzu v době uzavření Smlouvy o financování a také na míře čerpání podpory de minimis žadatelem v posledních 3 letech může nastat situace, že výše podpory pro projekt bude reálně nižší, než si žadatel v projektu naplánoval.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Je možné, aby žádal subjekt bez jakékoli historie? Je při posuzování žádostí o podporu zohledňován obrat žadatele?

Dotaci může žádat i nově založený subjekt, historie žadatele není sledována. Informace o obratu žadatele jsou využity při hodnocení žadatele z hlediska, zda má správní, finanční a provozní způsobilost potřebnou k zajištění realizace projektu dle pravidel OP PPR.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Musí žadatel dokládat např. roční obrat, počty zaměstnanců apod.?

Tyto informace se hodnotí při posuzování schopností a zkušeností žadatele v rámci věcného hodnocení neinvestičních projektů (u výzev financovaných z Evropského sociálního fondu) v kritériu Organizační zajištění projektu. Není však stanovena podmínka, že by žadatelem mohl být pouze subjekt s určitým počtem zaměstnanců či určitým ročním obratem.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Realizujeme sociální podnik v rámci výzvy č. 18, který skončí. Můžeme navázat projektem z výzvy č. 34?

Ano, můžete, ale je nutné rozšíření činnosti, nikoliv pouze navýšení pracovních míst.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Komunitní centrum – máme nyní širokou cílovou skupinu, můžeme navázat 34. výzvou a zúžit cílovou skupinu jen na seniory?

Ano, můžete zacílit projekt jen na tu cílovou skupinu, která je potřebná.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Jaké jsou limity způsobilých výdajů investičního charakteru?

Maximální objem nákladů investičního charakteru na celkových přímých způsobilých nákladech projektu je 15 %.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Provozujeme komunitní centrum, ale nemáme stálé zázemí v jedné budově. Je to problém?

Ve výzvách prioritní osy 3 financovaných z Evropského sociálního fondu je podpora aktivizace komunitního života definována takto: „Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života.“ V tomto případě doporučujeme zkonzultovat s kontaktními pracovníky výzvy přímo daný projektový záměr.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Jak prokážeme, že uživatelé služby spadají do cílové skupiny výzvy?

Cílové skupiny jsou podrobně definovány ve výzvě. K vykazování slouží karta účastníka (forma čestného prohlášení), u nezletilých ji podepisuje zákonný zástupce.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Je v rámci 34. výzvy povoleno křížové financování?

Ne, není, nicméně je v rámci výzvy stanoven limit 15 % celkových přímých způsobilých nákladů projektu na výdaje investičního charakteru.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Jak v rámci projektu vykazovat v indikátorech nezletilé?

K vykazování slouží karta účastníka, kterou za nezletilého podepisuje zákonný zástupce.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Musí mít osoby z cílových skupin trvalý pobyt v Praze?

Nahlášený trvalý pobyt v Praze není nutný. Stačí, když osoba z cílové skupiny se v Praze zdržuje více než polovinu roku.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Lokalizace projektu – je možné, aby vzniklo v jedné městské části více komunitních center v rámci OP PPR?

Ano, je to možné. Nicméně v rámci žádosti o podporu žadatel popisuje i potřebnost realizace projektu v dané lokalitě, přičemž by měl být informován o dalších zařízeních, které cílová skupina může využívat. Komunitní centrum žadatele by v takovém případě mohlo zvážit zaměření na jiné cílové skupiny či jiné aktivity. Při případném překrývání aktivit a / či cílových skupin se nabízí jednání o partnerství.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Můžeme žádat o podporu v rámci 34. výzvy, přestože jsme poskytovatelé sociálních služeb?

Ano, můžete, nicméně nesmíte v rámci projektu registrované sociální služby provozovat.

SC 3.3 (neinvestiční projekty): Jakým způsobem je vymezená cílová skupina senioři?

Cílová skupina senioři je vymezena důchodovým věkem (postproduktivní věk).
SC 3.3 (neinvestiční projekty):

Jak lze fyzicky propojit komunitní centrum a sociální podnik? A jak by se v takovém případě měly oddělit náklady?

V rámci výzev vyhlašovaných pro SC 3.3 je možná kombinace aktivit, tzn. aktivity Podpora aktivizace komunitního života a aktivity Podpora sociálního podnikání. Náklady na jednotlivé typy aktivit je však v žádosti nutné jasně odlišit, například prostřednictvím popisu klíčových aktivit. Z popisu klíčových aktivit musí být také zřejmé, které aktivity spadají do aktivity Podpora aktivizace komunitního života a které do aktivity Podpora sociálního podnikání. Pokud tato podmínka nebude v žádosti o podporu splněna, bude taková žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Prioritní osa 4

Dotazy k výzvě č. 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 20, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-20-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol/

Dotazy k výzvě č. 28 - Inkluze a multikulturní vzdělávání naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 28, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-28-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani/

Dotazy k výzvě č. 36 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 36, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-36-navyseni-kapacity-predskolniho-vzdelavani-a-zarizeni-pro-poskytovani-pece-o-deti-ii/

Dotazy k výzvě č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II naleznete níže v odkazu (stránky výzvy č. 37, odrážka Časté dotazy)

https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/

Pro příjemce

Obecné

Existuje HELPDESK pro ISKP, ve kterém se vyplňují žádosti o podporu a podávají zprávy o realizaci/udržitelnosti?

Své požadavky můžete psát na email: iskp.opppr@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a registrační číslo projektu.

Podle jaké verze Pravidel pro žadatele a příjemce se má žadatel při realizaci projektu řídit?

Žadatel a příjemce se řídí verzí, která je platná v okamžiku, kdy je realizován daný výdaj, tj. aktuálně platnou. Ta je k dispozici vždy na webu OP PPR.

Je třeba v ISKP14+ aktualizovat finanční plán projektu před podáním ŽoP?

Příjemce by měl před podáním ZoR/ŽoP aktualizovat ve finančním plánu hodnoty finančních prostředků, které hodlá vykázat případně obdržet jako zálohu. Aktualizace se provádí založením žádosti o změnu, kde je aktualizován finanční plán. V případě zásadní změny ve finančních plánech, je vhodné změnu podat neprodleně.

Musí všechny projekty posílat informaci o zahájení realizace projektu dle Pravidel OP PPR?

Ne, Informaci o zahájení realizace projektu předkládají jen projekty, které zahájily realizaci až po podpisu smlouvy o financování (např. podpis smlouvy proběhl v prosinci 2021 - pak v případě realizace projektu od 1.1.2022 musí příjemce zaslat informaci o zahájení realizace projektu). Zasílá se depeší. Podrobnosti viz Pravidla pro žadatele a příjemce.

Přišlo nám rozpočtové opatření, ale je na jinou částku, než je uvedeno ve smlouvě? Je to správně?

Rozpočtové opatření pouze alokuje finanční prostředky. K vyplacení zálohy dochází na základě skutečně stanovené výše záloh ze smlouvy nebo žádosti o platbu.

Je nutné dokumenty přikládané interní depeší vždy podepisovat elektronickým podpisem?

Ne, přílohy zasílané depeší není nutné podepisovat, pokud se nejedná o čestné prohlášení nebo oficiální vyjádření statutárního zástupce příjemce/partnera.

Kde je možné najít limity pro jednotlivé kapitoly rozpočtu?

Veškeré informace k limitům jsou uvedeny přímo v příslušné výzvě, v rámci které je projekt realizován.

Zpráva o realizaci projektu, Žádost o platbu – způsobilé výdaje

V ZoU2 nejsou propsány hodnoty indikátorů, které jsme vykazovali v ZoU1. Jak je to možné a jak to napravit?

Pravděpodobně došlo k tomu, že po schválení ZoU 1 a propsání dosažených hodnot indikátorů ze ZoU1 na projekt, došlo následně ke schválení změnového řízení na indikátorech s nulovými dosaženými hodnotami (mohlo se měnit např. datum cílové hodnoty). Náprava je možná novým změnovým řízením, kde na daném indikátoru vykážete změnu a doplníte znovu schválené dosažené hodnoty ze ZoU1. Po schválení žoz ze strany ŘO dojde k přehrání těchto hodnot na projekt.

Je nutné vyplňovat skutečné datum ukončení projektu na ZoR v ISKP14+?

V případě průběžných ZoR příjemce tuto kolonku nevyplňuje. Tuto povinnost má až při podání závěrečné ZoR.

Jak postupovat v případě přeplnění indikátoru?

Naplnění indikátorů na vyšší hodnotu, než bylo původně plánováno, není na závadu. Vykázat lze i vyšší číslo, než je nastaveno v systému. Není potřeba řešit změnovým řízením ani uzavírat dodatek ke smlouvě. Platí ovšem, že při výpočtu míry naplnění cílových hodnot je případné přeplnění započítáno maximálně ve výši 120 %.

Je možné hradit způsobilé výdaje i po roce 2023, pokud výdaje vznikly v období realizace projektu tedy do 31. 12. 2023?

V tomto případě by se jednalo o nezpůsobilé výdaje. Všechny výdaje je nutné proplatit nejpozději do 31. 12. 2023 (platí i pro mzdy za prosinec 2023). Veškeré výdaje uhrazené po 1. 1. 2024 jsou nezpůsobilé.

Jak mám v průběhu realizace projektu doložit provedený průzkum trhu mezi dodavateli kvůli doložení zachování principu hospodárnosti?

Průzkum trhu může být ve formě kopie e-mailové korespondence, printscreenu webu dodavatele s uvedenou cenou, kopie poptávkového řízení apod.

Je možné některý výdaj v projektu pořídit za vyšší cenu než je cena uvedená v tabulce Obvyklých cen uveřejněné na webu OP PPR?

Vyšší cena nakupovaného zboží musí být dostatečně zdůvodněna objektivní potřebou pro projekt, např. v rámci daného projektu se bude pracovat s takovým množstvím dat, které bude vyžadovat vyšší výkonnost počítače apod.

Je možné nakupovat v rámci projektu věci „z druhé ruky“? (např. použitou keramickou pec)?

Ano, použité zařízení je možné nakoupit do projektu, ale pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce (kapitola 17.8.6).

Je možné dát alikvotní část bankovních poplatků do způsobilých výdajů (v projektu EFRR)?

Ano, alikvotní část bankovních poplatků je způsobilý výdaj u projektů EFRR.

V registru smluv musí být každá smlouva nad 50 000 Kč?

Pouze v případě, že má organizace příjemce tuto povinnost danou ze Zákona. Není to podmíněno financováním z prostředků Evropské unie.

Označování účetních dokladů: Existuje nějaká minimální hranice, od které musí být účetní doklad označen číslem projektu?

Ne, číslem projektu musí být označeny všechny účetní doklady týkající se způsobilých výdajů. Pouze v ojedinělých případech lze dodatečně označit doklad razítkem s číslem projektu.

Je možné zažádat o mimořádnou zálohu, když v tu dobu nemáme už vlastní prostředky?

Zálohu je možné vyplatit dříve pouze za předpokladu podání žádosti o změnu termínů ve finančním plánu a k následnému předložení ZoR/ŽoP (tedy mimo původní plán). Upozorňujeme, že u všech ERDF projektů a ESF projektů s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč musí být dodržena pravidla pro výši zálohové platby, která jsou uvedená v PpŽP.

Kdy po uzavření smlouvy máme podat 1. ZoR?

Podle finančního plánu, bude to do 30 dní po uplynutí prvního sledovaného období/etapy nebo do 30 dnů od konce měsíce, v němž byla podepsaná smlouva, pokud byl projekt zahájen před podpisem smlouvy a tato doba je delší než 6 měsíců.

Kam máme při předkládání ZoR ukládat v systému dokumenty?

Ideální stav je všechny dokumenty zazipovat a přiložit do Dokumentů nepřenášených na projekt.

Kolik dnů dopředu před podáním ZoR máme požádat o změnu?

Záleží na charakteru změny. Ideálně s dostatečným předstihem (cca 14 dní před odevzdání ZoR), aby bylo možné ze strany ŘO změnu včas zadministrovat. Pokud se schvalování žádosti o změnu neúměrně protáhne, ŘO stanoví nový termín pro předložení ZoR.

Musíme v ZoR vykazovat všechny indikátory, které máme ve smlouvě?

Ano, i když bude přírůstková hodnota nulová, je vhodné uvést komentář k situaci v naplňování příslušného indikátoru. Zejména u MI 6 00 00 (jen ESF projekty), kde dochází k vykazování přírůstku až po ukončení podpory v IS ESF.

Co se týče prokazování dokladů ke konání aktivit projektu, skenují se do systému IS KP?

Ne, neskenují se, ale musíte je mít připravené pro kontrolu na místě, na každém dokladu musí být uvedeno registrační číslo projektu.

Je možné převádět prostředky z investic do neinvestic i u investičních projektů?

Investiční projekty jsou primárně určeny k financování investičních nákladů. Tento typ změny by byl možný jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Jakým způsobem se v projektech vykazují příjmy, pokud vzniknou?

Do příjmů projektu se zahrnují všechny příjmy související s projektem vzniklé v době realizace projektu a v udržitelnosti dle definice uvedené v Pravidle pro žadatele a příjemce (kap. 25). Příjmy je potřeba vykazovat v příslušné následující žádosti o platbu poté, co vznikly, nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci (pokud se jedná o příjmy vznikající v době realizace projektu). Pro zjištění, zda se jedná o čisté příjmy, je potřeba celkové příjmy projektu porovnat s provozními náklady generovanými projektem. Mezi provozní náklady projektu nepatří náklady kryté podporou. Pokud hodnota vzniklých provozních nákladů nepřevýší souhrnnou výši příjmů, pak se nejedná o čisté příjmy a není o ně potřeba snižovat podporu. Pokud jsou však příjmy vyšší než provozní náklady, jedná se o čistý příjem, o který se podpora sníží.

Je možné vykázat výdaje na administraci závěrečné zprávy o realizaci, které vzniknou po skončení projektu.

Ne, výdaje vzniklé v období po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé, ačkoliv se vztahují k době realizace projektu. U faktur vystavených plátcem DPH je okamžikem vzniku datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) u neplátce DPH datum vyhotovení faktury, a to musí být v době realizace projektu.

Pokud se vzhledem k aktuální situaci s pandemií covid-19 nezvládnou zrealizovat tematické aktivity v daném sledovaném období, je možné je realizovat později?

Ano, aktivity je možné uskutečnit v dalším sledovaném období a vzhledem k situaci je poupravit (místo vánočního workshopu velikonoční apod.)

Jak postupovat, pokud je realizaci projektu ohrožena pandemií covid-19?

Doporučujeme sledovat aktuality na webu OP PPR, metodické dopisy, aktualizaci v Pravidlech. Dále informujte svého finančního manažera OP PPR, s kterým danou situaci budete řešit. To platí v případě ohrožení projektu i z jiných příčin.

Lidské zdroje - vykazování

V Pravidlech pro žadatele je uveden limit 1,0 úvazku (resp. 1,2) pro zaměstnance (bez ohledu na druh pracovního poměru) – tento limit se aplikuje u konkrétního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje jen v projektech hrazených z ESF nebo jeho práce placená z jiných zdrojů?

Limit platí pro všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance u žadatele a případně partnera, tj. i pracovní smlouvy/dohody mimo projekt. Výjimečně lze po časově omezenou dobu čerpat úvazek 1,2.

Pokud má pracovník pracovní úvazek v jiné organizaci, započítává se tento úvazek do projektu?

Ne, tento úvazek se nezapočítává. Platí, že musí být dodržen úvazek 1,0 nebo 1,2 u pedagogického pracovníka v odůvodněných případech pouze u subjektů zapojených do projektu (příjemce a partneři).

Je možné dovolenou hradit i u DPČ?

Ano, ale jen v případě, že je dovolená výslovně zakotvena v uzavřené dohodě o pracovní činnosti.

Monitorované období (MO) u projektu je od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022. Úhrada mezd za leden 2022 tedy poslední měsíc MO, proběhne v první polovině února. Je možné lednové mzdy ve zprávě o realizaci zahrnout do nákladů za období 8/2021-1/2022?

Ano, v případě že za poslední měsíc sledovaného období dojde k úhradě těchto mezd (včetně odvodů) ještě před podáním žádosti o platbu/zprávy o realizaci, je možné tyto mzdové náklady do daného sledovaného období zahrnout.

Jak se dokládají odvody za zaměstnance?

Nedílnou součástí zprávy o realizaci je čestné prohlášení, jehož podpisem příjemce stvrzuje, že má vypořádány všechny závazky směrem k ČSSZ, FÚ aj.

ESF projekty

Jakým způsobem se bude dokládat způsobilost cílové skupiny?

V případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu mohou příjemci evidovat podpořené osoby/účastníky z řad cílových skupin v kartě účastníka. Karta účastníka je obdobou monitorovacího listu podpořené osoby, kterou příjemci znají z minulého programového období. Karta účastníka je určitou formou čestného prohlášení, podpořená osoba/účastník ji podepisuje a tím potvrzuje svoji příslušnost k cílové skupině, včetně územní způsobilosti. Formulář karty účastníka je k dispozici ke stažení na https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/.

Co je to bagatelní podpora? Kdy lze osobu v projektech financovaných z ESF vykázat jako podpořenou?

Bagatelní podpora v PO4 ESF se stanovuje v textu výzev (8 hodin v jednotkových projektech a 40 hodin v individuálních projektech). V PO3 ESF platí limit 20 hodin – viz kap. 21.6.1 PpŽP.

Lze do IS ESF14+ zadávat data průběžně?

Ano, systém je příjemci přístupný po celou dobu realizace projektu s výjimkou administrace ZoR (po podání zprávy o realizaci nelze počítat indikátory). Zadávat účastníky a přidávat podpory lze průběžně.

Kdy mám založit kartu účastníka?

Kartu účastníka založíte hned při vstupu pracovníka/cílové skupiny do projektu.

Když vyplníme elektronickou kartu účastníka, musíme ji vytisknout a nechat podepsat?

Ano, vytisknete ji přímo z formuláře pdf nebo online karty účastníka.

Kontroluje ŘO nepřímé náklady při kontrole ZoR a při kontrole na místě?

Ne, nepřímé náklady nejsou předmětem kontroly od poskytovatele dotace, a to ani u žádosti o platbu, ani na kontrole na místě.

Mění se procento nepřímých nákladů v průběhu realizace projektu?

Ne, nepřímé náklady jsou stanoveny ve smlouvě o financování a zároveň se v průběhu realizace částka nepřímých nákladů vždy odvíjí od vyúčtovaných přímých nákladů. Procento zůstává po celou dobu realizace stejné, jen ke konci realizace projektu může dojít k přepočtu na nižší v případě, že je v rámci skutečných výdajů použito více nákupů ve službách, než je 60 % přímých nákladů.

Přikládají se prezenční listiny ke zprávě o realizaci?

Ne, dokumentace klíčových aktivit a účasti cílové skupiny, stejně jako karty účastníka jsou předmětem kontroly na místě. K ZoR se přikládají jen na vyžádání řídicího orgánu.

Patří přímá podpora cílové skupiny formou mzdových příspěvků na soupisku Lidské zdroje?

Ano, v rámci ZoR se mzdové příspěvky vykazují na soupisce Lidské zdroje. U cílové skupiny se nepředkládají výkazy práce.

Musí být dokladovány v průběhu sledovaného období záznamy o aktivitách účastníků?

Ano, záznamy o účastnících musí být v průběhu sledovaných období evidovány, ale dokládají se až při kontrole na místě.

Musí mít karty účastníků místní příslušnost?

Ano, je nutné prokázat také místní uznatelnost cílové skupiny.

Veřejnosprávní kontroly na projektu

Pokud přijde na projekt kontrola od jiného subjektu než řídicího orgánu OP PPR, co máme dělat?

Po ukončení kontroly ze strany jiných subjektů obdrží příjemce auditní zprávu a následně je jeho povinností tuto zprávu nahrát se všemi identifikačními údaji do ISKP14+.

Kdy se dozvím, že na projektu proběhne kontrola na místě ze strany ŘO?

Obvykle vedoucí kontrolní skupiny kontaktuje kontrolovanou osobu (e-mailem, popř. telefonicky) a sjedná s ní datum a čas kontroly tak, aby mohly být účastny náležité osoby (statutární zástupce, odpovědná osoba za řízení projektu, účetnictví projektu atd.) dle toho, co je v případě dané kontroly relevantní.

Veřejné zakázky

Je nutné ke zrušené veřejné zakázce předkládat nějakou dokumentaci do systému ISKP14+?

Ano, je to nutné. I průběh zrušené zakázky je ŘO kontrolován.

Co máme dělat, když nakoupíme v rámci veřejné zakázky dráž, než je rozpočtová položka?

Nárokovat je možné náklady jen do výše schváleného rozpočtu na položce. V případě, že dojde k úsporám v jiných položkách, je možné požádat o odůvodněnou žádost o změnu rozpočtu, přičemž výdaje musí splňovat princip 3E.

Co máme dělat, když máme v rámci výběrového/zadávací řízení vícepráce? Je možné to řešit změnou?

Vícepráce je možné nárokovat pouze do výše schváleného rozpočtu, a pokud jsou tyto vícepráce nezbytné pro realizaci projektu. Zároveň musí být splněny zákonné podmínky dle ZZVZ, popř. podmínky uvedené v kap. 19.4.6.1. PpŽP .

Pokud je zakázka pod 500 000 Kč bez DPH, znamená to, že není třeba soutěžit? Jak dodržím zásadu transparentnosti?

Znamená to, že není třeba provádět výběrové řízení dle Pravidel OP PPR a následně uzavírat smlouvu s dodavatelem. Nicméně je stále nutné zachovat auditní stopu, tzn. evidovat průzkum trhu, který vedl k výběru dodavatele, který zakázku pod 500 000 Kč dodal. Tak bude dodržena i zásada transparentnosti. Současně tyto výdaje musí splňovat princip 3E.

Uvádí se do modulu Veřejné zakázky i poptávkové řízení?

Ne. Pouze VŘ nad 500 tis. Kč bez DPH

Je možné sloučit v rámci jedné veřejné zakázky stavbu + vybavení dohromady?

Pokud příjemce poptává jak stavební práce tak mobilní zařízení (nábytek, PC apod.), pak není možné tyto předměty slučovat. Jedná se o častá pochybení, proto uvádíme podrobnosti
Při posuzování toho, zda vymezením předmětu plnění dojde k porušení zásady zákazu diskriminace, je nutné nejprve určit, zda předmět veřejné zakázky neobsahuje několik natolik odlišných druhů plnění, že by je měl zadavatel poptávat samostatně.
Uvádíme příklad špatné praxe:
V rámci veřejné zakázky příjemce poptával více samostatných plnění v jedné zakázce a to, stavební práce, na straně jedné, a dodávky vybavení učeben, na straně druhé. Nejedná se přitom o dodávky, které by měly vliv na technologický postup dodavatele stavebních prací. Dodávky tedy nebyly z funkčního a technologického hlediska provázány se stavebními pracemi takovým způsobem, že bez jejich realizace by nebylo možné stavební práce provést. Součástí dodávek nebyl pouze materiál nezbytný či jinak související se stavebními pracemi, ale i zcela samostatné věci, které neměly na funkci výstupu stavebních prací žádný vliv.
Dodávka představuje pouze mobiliář, který svým charakterem nikterak nezasahuje do konstrukčního řešení budovy a není tak jeho nedílnou součástí. Nábytek a většinu vybavení učeben lze volně přemisťovat dle aktuální potřeby. Rekonstrukce místnosti a umístění nábytku a dalšího vybavení jsou tedy plnění, která mají rozdílný charakter.
Slučování nesouvisejících předmětů plnění a jejich zadávání jako jedné veřejné zakázky představuje tzv. skrytou diskriminaci.

Publicita

Musí být plakát o realizaci projektu umístěn i v prostorách partnera?

Ano, povinnost označit plakátem místo realizace se vztahuje i na partnera projektu.

Mohou být v materiálech projektu použita černobílá loga?

Na výstupech pro povinnou publicitu je zakázáno používat černobílý scan barevného logolinku. Výjimku představují pouze černobílé oskenované kopie dokumentů, na kterých je logolink vyobrazen. Doporučujeme však pořizovat plnobarevné kopie v případech, kdy je to možné. (viz kap. 16.2.3 PpŽP)

Kde mají být ve výstupních dokumentech projektu uvedeny povinné prvky publicity? Je nutné uvést na každé stránce dokumentu?

Pokud se jedná o jednotlivé nesešité listy, pak je nutné uvést povinné prvky publicity na každé stránce. Pokud se jedná o sešitý dokument/knihu, pak stačí uvést publicitu na první straně.

Je třeba uvádět povinnou publicitu na prezenční listiny?

Ano.

Musí být majetek pořízený z OP PPR označen prvky povinné publicity?

Ne, nemusí.

Prioritní osa 1

Naplňování indikátoru 2 22 10: Je možné tento indikátor, který se vztahuje k době udržitelnosti, naplnit už v 2. fázi projektu, tj. např. 3-4 měsíce před koncem realizace projektu?

Ano, lze začít naplňovat dříve. Vykázáno bude až v rámci zprávy o udržitelnosti. Podpisem smlouvy na komercializaci se považuje daný koncept za ukončený. Samotný prodej ve smyslu inkasování prostředků za komercializaci, by však měl proběhnout až v době udržitelnosti daného konceptu (tj. z projektu nesmí být hrazeny žádné výdaje na tento koncept po komercializaci).

Indikátor 2 22 10: Definujte termín/uveďte příklad termínu "využívaný uživateli".

Produkty mají být k dispozici obyvatelům Prahy při poskytování veřejných služeb městem, a to zejména jako volně dostupné (tj. městem zcela dotované) nebo v rámci využívání placených služeb (ale takových, které město dotuje, nebo zajišťuje).
Uživatel je ten, komu je produkt (tj. výrobek nebo služba) určen, kdo ho využívá. Např. platební terminál instalovaný v tramvaji, která je v běžném provozu (nikoli jen v depu jako vzorek).

Je provedení předběžné tržní konzultace pro projekty Inovačního partnerství povinné?

Ano, přestože Metodika ŘOIP hovoří o Předběžných tržních konzultacích pouze jako o doporučeném prvku, je ro provedení ŘOIP nezbytné a navíc je povinné dle požadavků nastavených v textech jednotlivých Výzvách.

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

Má MHMP definici pojmu "sociálně nepříznivá situace"?

Nepříznivá sociální situace je definována v zákonu o sociálních službách (§ 3 zákona č. 108/2006 Sb.) takto: Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Z uvedeného vyplývá, že nepříznivá sociální situace se může týkat různých oblastí života (finanční nouze, ohrožení ztrátou bydlení, zdravotní stav, pracovní či jiné návyky atd.) a vede k tomu, že je osoba ohrožena sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučena.

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež, musíme u CS hlídat hodinovou podporu? Budeme pro děti zakládat kartu účastníka a kdo ji bude podepisovat?

Osoby z cílové skupiny dětí a mládeže jsou evidovány formou karty účastníka nebo jinou evidencí příjemce, tyto osoby naplňují indikátor 6 70 10. Hodinovou podporu není nutné sledovat, musí však existovat záznamy o účasti cílové skupiny na klíčových aktivitách (např. prezenční listiny). Na kartě účastníka je již předepsané místo pro podpis zákonného zástupce dítěte.

Jsme komunitní centrum a naší cílovou skupinou jsou zdravotně postižení, podporujeme i jejich rodinné příslušníky. V jakém indikátoru máme rodinné příslušníky vykázat?

Rodinní příslušníci nejsou cílovou skupinou, tudíž se v indikátorech nevykazují. Doporučujeme je jen statisticky sledovat (ve smyslu návštěvnosti jednotlivých klíčových aktivit).

Klient překročí hranici bagatelní podpory (20 h) a nadále bude v projektu podporován. Jak naložit s vykazováním tohoto klienta v indikátoru. Je třeba jeho podporu ukončit nebo můžu pokračovat v navyšování jeho podpory?

Přidávají se jednotlivé zápisy podpory, také je možné podpory přidávat souhrnně (např. za celé sledované období najednou apod.). Podpora se zadává do IS ESF i nad hranici 20 h pro bagatelní podporu v PO3. Pokud bude klient nadále podporován jakoukoli formou finanční podpory, je nezbytné tuto podporu evidovat.

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v nepříznivé situaci. Patří do této skupiny i pěstouni?

Ano, v případě, že vykazují znevýhodnění, pak je možné pěstouny zahrnout do cílové skupiny. Pouze to, že jsou pěstouny, není bráno jako znevýhodnění.

Provozujeme telefonickou poradnu. Jak máme evidovat volající? Do jakého je máme zařadit indikátoru?

V případě, že není možné ověřit údaje u dané osoby, není možné ji vykazovat v indikátorech. Činnost telefonické poradny doporučujeme sledovat pro doložení odpracovaných hodin zaměstnanců, kteří se na poradně podílí. Forma evidence je na rozhodnutí příjemce.

Venkovní akce komunitního centra: musí se každý účastník na takovéto akci podepsat?

Není nutné identifikovat každého účastníka, pro doložení oprávněnosti výdajů však musí existovat záznam o účasti cílové skupiny.

Je stanovena horní věková hranice pro CS?

Obecně není, pouze u specifických skupin je jasně daná např. hranicí 18 let (u CS děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci nebo 26 let u CS osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči).

Prioritní osa 4 - ESF

Je podpora asistentů pedagoga způsobilou aktivitou v rámci výzvy PO4, SC 4.2?

Podpora asistentů pedagoga není způsobilou aktivitou ve výzvě PO4 pro SC 4.2. Toto bude případně řešit MŠMT v rámci výzev OP VVV i pro pražské školy. Obraťte se prosím na někoho z kolegů na MŠMT.

Pokud je vzdělávání pedagogických pracovníků delší než 40 hodin (bagatelní podpora), trvá např. 60 hodin, kdy mám ukončit kartu účastníka v IS ESF – již po 40 hodinách?

Ano, ukončete ji již po 40 hodinách, ale v aktivitě dále pokračujte tak, jak máte naplánováno a veďte k ní příslušnou evidenci. Indikátor 6 00 00 v tomto případě máte naplněn již po 40 hodinách, i když aktivita dále pokračuje.

Indikátor 5 25 10 – kdy pedagogové zpracovávají reflexi?

Reflexi zpracovává každý pedagog průběžně. Na základě všech dílčích zpráv zpracuje příjemce souhrnnou zprávu za celou organizaci, kterou příjemce přikládá k ZoR projektu za sledované období. Na závěr projektu se pak vše shrne do souhrnné zprávy za celou organizaci k závěrečné ZoR.

Indikátor 5 21 00 – Je nutné produkt/metodiku dokládat v ZoR?

Ano, je nutné ji doložit, dále musí být tento dokument volně šiřitelný na internetu. Tento dokument se předkládá až ve své finální podobě.

Bude potřeba doložit vazbu na trh práce od obou rodičů, nebo stačí pouze od jednoho?

Do tohoto indikátoru se za každé dítě započítá jeden podpořený rodič. Doložení vazby na trh práce bude nutné toho rodiče, který bude započítán jako podpořená osoba. U rodičů je nutné dodržet způsobilost v souladu s textem výzvy v SC 4.3 (viz odstavec 4.2 v textu výzvy).
Výzva je zaměřena primárně na rozšíření dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let věku. Nicméně v definici cílové skupiny jsou uvedeni "Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky". Podpora je zaměřena na předškolní péči, tj. na zařízení péče o děti až do zahájení povinné školní docházky. Lze tedy podpořit i rodiče s dětmi staršími tří let.

Je možné po 1. 1. 2021 jet na stáž do Velké Británie?

Ne, bohužel není vzhledem k vystoupení Velké Británie z EU možné realizovat stáže v rámci OP PPR do VB. Jiné programy (Erasmus+) mohou mít vyjednány vlastní specifické podmínky.

Prioritní osa 4 – ERDF

Jak mám ve zprávě o realizaci vykazovat indikátory č. 51615 a 50211?

Hodnoty těchto dvou indikátorů má povinnost příjemce naplnit až v době udržitelnosti projektu, proto v závěrečné ZoR je možné hodnoty těchto indikátorů uvést s nulovou hodnotou.

Kdy máme vykazovat hodnoty indikátorů 50001, 50200, 50201?

Hodnoty výše uvedených indikátorů v ISKP14+ by v každém sledovaném období (průběžná ZoR) měly reflektovat reálný vývoj ukazatele v probíhajícím projektu.

Udržitelnost

Kontroly na místě

Jak má být správně vytvořena archivační směrnice?

Příjemci a partneři projektu jsou povinni, v souvislosti s kontrolní činností, uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (v originále nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně ověřena) po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby a současně minimálně po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na projekt/operaci uvedeny (o začátku běhu této lhůty má ŘO povinnost příjemce informovat). Pro projekty s veřejnou podporou a projekty
s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. EUR pak platí, že související doklady musí být k dispozici po dobu dvou let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného projektu.

Na webových stránkách chybí publicita.

Během provádění projektu jsou příjemci povinni informovat veřejnost
o podpoře získané z fondů tím, že:
Zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie. ŘO doporučuje uvést popis projektu na webových stránkách již při začátku realizace projektu a v případě změn informace aktualizovat.

Jestliže je projekt či jeho výstup prezentován prostřednictvím různých komunikačních nástrojů (např. TV spot, rozhlasový spot, tiskové zprávy, grafické prezentace, příspěvky na sociálních sítích apod.), příjemce vhodným způsobem zajistí informování
o spolufinancování z OP PPR. Povinnost zapracovat prvky povinné publicity má příjemce také do nehmotných výstupů projektu, které jsou přístupné veřejnosti (např. počítačový program, webová aplikace, webová prezentace apod.).

Jak bude probíhat kontrola na místě?

ŘO informuje žadatele o konání kontroly na místě. Kontaktování buď probíhá telefonicky, nebo emailem, kde je stanovena hodina zahájení, aby byly nachystány originály (ne kopie ani skeny dokumentů), které vychází z přílohy č. 1 výzvy a přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů, dále archivační směrnice, účetní směrnice, publicita, pokud by byla výběrová řízení – veškeré podklady se zadávací dokumentací.
V případě dotazů na kontrolu na místě se žadatel může obrátit na finančního manažera oddělení udržitelnosti buď telefonicky, nebo emailem.
Tento postup by měl předcházet tomu, aby statutární zástupce/žadatel nemusel dodatečně dokládat originály, které nebyly připravené na kontrole na místě.

Je potřeba předložit originály pro kontrolu na místě?

Ano, žŽadatel/statutární zástupce by si měl vždy nachystat originály dokumentů odpovídajícím dokumentům, které byly předloženy elektronicky ve formě prostých kopií (skenů).
Není akceptovatelné, aby na kontrole na místě byly nachystány pouze kopie/skeny dokumentů, které byly předloženy elektronicky ve formě prostých kopií. Každý originál by měl mít také povinnou publicitu, která vychází z PPžP.

Špatně sestavená plná moc.

Pro jednotlivé úkony na žádosti o podporu a následně i administraci projektu jsou vyžadována podpisová práva. Pokud žadatel chce delegovat podpisová práva na někoho jiného (zástupce žadatele či partnera), musí mu tato práva předat plnou mocí.
Předání plné moci musí být zaznamenáno v MS2014+, a to buď s využitím předpřipravených šablon přímo v aplikaci, nebo vložením skenu ověřené plné moci. Pokud mají být podpisová práva související s podáním žádosti a administrací projektu delegována na člena statutárního orgánu nebo zaměstnance dané právnické osoby, dokládá se místo plné moci dokument, z něhož toto pověření vyplývá – např. usnesení RHMP. V případě vložení skenu plné moci, která byla vytvořena mimo aplikaci MS2014+, je nutné, aby byla plná moc úředně ověřena (musí obsahovat úřední ověření vlastnoručních podpisů zmocněnce a zmocnitele).
Plná moc musí obsahem pokrývat minimálně všechny identifikační údaje, které jsou obsaženy ve vzorových formulářích na webu ŘO. Na plné moci není možné kombinovat vlastnoruční a elektronický podpis – podpisy zmocněnce i zmocnitele musí být buď oba dva vlastnoruční a ověřené, anebo oba dva elektronické.
V plné moci se musí vyskytnout, že zmocněnec má jménem statutárního zástupce jeden z úkonů a to: kontrola projektu na místě.

Jak dlouho musí být publicita projektu (plakát) vylepen na viditelném místě?

Žadatel umístí po zahájení realizace projektu alespoň jeden plakát s informacemi
o projektu (minimální velikost A3), včetně informace o finanční podpoře od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy. Příjemce není povinen na plakátu uvádět konkrétní výši podpory – za dostačující se považuje uvést větu „(Tento) Projekt „název projektu“ je spolufinancován Evropskou unií.“ Pokud příjemce realizuje více projektů v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát o min. velikosti A3.

Nejpozději do tří měsíců po dokončení projektu vystaví příjemce stálou pamětní desku nebo stálý billboard v místě snadno viditelném pro veřejnost pro každý projekt, který splňuje obě tato kritéria:
a) celková výše podpory na projekt přesahuje 500 000 EUR,
b) projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.
Na desce nebo billboardu musí být uveden název a hlavní cíl projektu. Deska nebo billboard musí mít rozměry, které uvádí Manuál jednotného vizuálního stylu. V případě, že fyzická omezení na místě realizace projektu zabraňují příjemci, který realizuje více projektů, umístit pro každý projekt stálou pamětní desku nebo stálý billboard zvlášť, je možné umístit na stálou pamětní desku nebo stálý billboard více projektů, pokud jsou tyto projekty v jednom místě, financovány z jednoho programu a za předpokladu, že všechny povinné informace na těchto nástrojích budou čitelné, jasné a uvedené odděleně.

Jak postupovat, když ZoR zpracovává další osoba – zpracovatel?.

ŘO doporučuje, pokud je ZoR zpracovaná další osobou – zpracovatelem, je nutné komunikovat mezi žadatelem a zpracovatelem, aby se předešlo tomu, že statutární zástupce/žadatel, během kontroly na místě, bude tápat, dohledávat originály, nebude se orientovat v harmonogramu projektu – např. kdy končí projekt, nebo jak se vykazují indikátory, které si stanovili ve smlouvě.
Je nutné, aby zpracovatel byl přítomen na kontrole na místě.

Zpráva o zajištění udržitelnosti (dále jen ZoU)

Předložení ZoU

ZoU se předkládá 1 x za 12 měsíců, a to od data kdy dojde k finančnímu vypořádání projektu. O předložení ZoU je příjemce informován depeší 20 dnů před termínem podání.
Doporučení:
- Neodkládejte předložení ZoU na poslední chvíli, může dojít k odstávce systému, nebo jiným nepředvídatelným událostem, kdy nebude možné zprávu v termínu podat.
V případě, že víte předem, že nebude možné ZoU předložit ve stanoveném termínu, informujte příslušného manažera, který vám stanoví náhradní termín. Tento termín je pak závazný.

Vyplňování ZoU

ZoU se vyplňuje v systému ISKP, přílohy ZoU se ukládají do Dokumentů ZoU.
Pokud v ISKP nemáte vygenerované ZoU, je nutné kliknout na pole „Založit novou Zprávu/Informaci“ a poté se vygeneruje ZoU.

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Vyplňujte vždy kontaktní údaje na osobu, která opravdu ZoR vyplňovala, pro případné dotazy/doplnění/vysvětlení ze strany ŘO.

Podpis ZoU

ZoU musí být podepsána statutárním zástupcem organizace, nebo jím pověřenou osobou oprávněnou k podepisování na základě Plné moci.
Doporučení:
- Zkontrolujte si aktuální údaje v osobách příjemce. V případě změny statutárního zástupce/změny jména zástupce je třeba před podáním ZoU požádat prostřednictvím Změnového řízení o změnu v osobách příjemce. Po schválení změny je možné ZoU podat. V případě změny v osobě oprávněné podepisovat je třeba vložit novou Plnou moc do ISKP- Plné moci.
- Po podpisu ZoU v ní již nejdou provádět žádné změny, ZoU bude automaticky odeslána na ŘO.
Doporučení:
- V případě, že si nevíte rady, nebo si nejste jisti správností údajů, nebo vyplněním ZoU, neváhejte kontaktovat e-mailem, telefonicky, nebo depeší příslušného manažera, který vám jistě pomůže problém vyřešit.

Jak vyplňovat publicitu v období udržitelnosti?

- Kontrolujte a aktualizujte webové stránky organizace/ projektu s povinnou publicitou, pro případ ZoU uveďte přesný odkaz na tuto stránku.
- Do dokumentů ZoU můžete uložit fotografie plakátu/pamětní desky/apd.

Horizontální principy

Vyplnění je povinné v případě, že v žádosti o podporu byla uvedena hodnota „pozitivní, nebo cíleně zaměřen“ na některý z horizontálních principů. V případě hodnoty „Neutrální k horizontálnímu principu“ se záložka nevyplňuje.

Indikátory

Jak vyplňovat indikátory?

Ve Zprávě se vyplňují v ISKP předem zvolené indikátory pro období udržitelnosti dle Smlouvy o financování. Vyplňuje se hodnota dosaženého indikátoru a komentář k danému indikátoru. V případě, že ve sledovaném období nedojde k žádnému plnění, je potřeba informovat ŘO o důvodu neplnění.
Doporučení:
- Zvolte daný indikátor v do pole „komentář“ uveďte důvod neplnění, případně kdy a jak k naplnění indikátoru dojde.
- Krom komentáře je k indikátorům vyžadována i příloha, a to podle Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů. Zde je přesná definice indikátoru s požadavkem pro dokládání.

- Je-li vyžadováno Čestné prohlášení příjemce k danému indikátoru, je nezbytné, aby toto prohlášení bylo podepsáno. Může být podepsaný dokument naskenován a vložen do příloh, nebo vložen do příloh nepodepsaný a následně ho opatřit elektronickým podpisem.

- Ke každému indikátoru přikládejte samostatnou přílohu, neslučujte informace k více indikátorů do jednoho dokumentu.

Jak dokládat indikátor 5 16 15 Počet podpořených dětí se SVP?

- Tento indikátor se dokládá čestným prohlášením ředitele školy o zapojení žáků se SVP v 1. a 2. stupni znevýhodnění. V případě znevýhodnění ve 3. stupni a vyšším se dokládá posudek z pedagogicko-psychologické poradny. V rámci utajení osobních údajů je možné čestné prohlášení ředitele rozšířit i na stupně znevýhodnění 3 a 4 s tím, že zde bude uveden odkaz na uložení těchto dokumentů pro případné předložení pro kontrolu na místě.

Proč je potřeba dokládat seznam dětí se SVP k ZoU, když tato informace se předává na jiný odbor MHMP. Proč si mezi sebou odbory nepředávají tyto informace a zatěžují příjemce duplicitním předkládáním?

Každý odbor Magistrátu má vlastní agendu, podle které se řídí. Odbory nejsou navzájem propojeny. Proto je nutné dodržovat příslušné pokyny k podání a vyplnění ZoU.

Jak dokládat indikátor 5 55 01, je nutné vyplňovat osobní karty účastníka?

Zde se nemusí dokládat karty účastníků, postačí vlastní evidence příjemce a čestné prohlášení o oprávněnosti cílové skupiny.

Jak dokládat indikátor 5 02 11 a jeho vykazování, pokud se monitorované období neshoduje se školním rokem?

Každý indikátor se vyplňuje za monitorované období. Pokud toto období má přesah do dvou školních roků, pak je nutné tyto údaje zapsat z obou školních roků. Již jednou započtené osoby se v dalším monitorovaném období nezapočtou.