Výzvy

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:15.9.2020
Zahájení příjmu žádostí:16.10.2020
Ukončení příjmu žádostí:15.2.2021
Celková alokace:194 519 000 Kč
Alokace na váš projekt:0,6 - 15 mil. Kč

Informace:

Rada hl. m. Prahy schválila dne 09.05.2022 revokaci výzvy č. 48. Tato revize nabývá účinnosti od 09.05.2022.
Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy č. 48, a to na 194 519 000 Kč. (viz usnesení RHMP – ZDE)

Text výzvy č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III – revokace ze dne 9.5.2022


Finální stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48

Dne 14.03.2022 byla u projektů předložených ve výzvě č. 48 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení“. V této fázi bylo posuzováno celkem 125 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 226,75 mil. Kč. Z důvodu nedočerpání alokace určené na skupiny aktivit B a C byly nedočerpané finanční prostředky v souladu s textem výzvy č. 48 přesunuty do skupiny A.

Skupina aktivit A: 98 236 378,64 Kč (76 žádostí splnilo podmínky věcného hodnocení, z toho 26 bude zařazeno do zásobníku náhradních projektů z důvodu vyčerpání alokace na tuto skupinu aktivit, 14 žádostí o podporu nesplnilo minimální podmínky věcného hodnocení a budou vyřazeny z procesu schvalování)

Skupina aktivit B: 47 764 068,36 Kč (27 žádostí splnilo podmínky věcného hodnocení, 4 žádosti o podporu nesplnily minimální podmínky věcného hodnocení a budou vyřazeny z procesu schvalování)

Skupina aktivit C: 3 999 553,00 Kč (všechny 4 žádosti o podporu podané do této skupiny aktivit splnily podmínky věcného hodnocení)

Projekty, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, budou schvalovány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 24.3.2022.

Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48 – ZDE


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48

V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 48 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v lednu 2022.

Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Informace v příloze na konci tohoto článku zahrnují registrační čísla projektů, u kterých byla ukončena fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. V případě, že u registračního čísla projektu není uvedeno výsledné bodové hodnocení, nebylo u takového projektu věcné hodnocení ještě ukončeno.

Celková alokace výzvy č. 48 je 150 mil. Kč. Celkový objem finančních prostředků požadovaných projekty, jež do věcného hodnocení postoupily, činí 226,75 mil. Kč.

Skupina aktivit A: 67 500 000 Kč (objem finančních prostředků požadovaných projekty ve věcné hodnocení ve skupině A: 169,16 mil. Kč)

Skupina aktivit B: 67 500 000 Kč (objem finančních prostředků požadovaných projekty ve věcné hodnocení ve skupině B: 53,59 mil. Kč)

Skupina aktivit C: 15 000 000 Kč (objem finančních prostředků požadovaných projekty ve věcné hodnocení ve skupině C: 4 mil. Kč)

Nedočerpané prostředky ze skupin B a C se přesunou do skupiny A.

Porovnáním těchto informací si mohou žadatelé udělat určitou představu o tom, jak si jejich projekt stojí. Tyto informace nezakládají žádný právní nárok na poskytnutí podpory. Jaké projekty získají podporu, bude možné určit až po uzavření věcného hodnocení a na něj navazující ex-ante kontroly všech projektů. K podpoře budou vybrány projekty, na něž vyjde objem prostředků, které byly na výzvu č. 48 vyčleněny. Přednost mají žádosti o podporu, které během fáze věcného hodnocení získaly více bodů.

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48 k 01. 02. 2022

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48 k 19. 01. 2022

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48 k 06. 01. 2022

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48 k 15. 12. 2021


Dne 4. 5. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 48 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“.

10 žádostí o podporu v objemu 15 866 476,08 Kč nepostoupilo do fáze věcného hodnocení – 9 žádostí o podporu ze skupiny aktivit A v objemu 14 282 355,08 Kč bylo v rámci formálního hodnocení vyřazeno a 1 žádost o podporu ze skupiny aktivit B v objemu 1 584 121 Kč byla stažena.

Zbývajících 125 žádostí o podporu v objemu 226 748 605 Kč je nyní ve fázi věcného hodnocení.

Skupina aktivit A – 90 projektů v objemu 169 158 894,11 Kč

Skupina aktivit B – 31projektů v objemu 53 590 157,89 Kč

Skupina aktivit C – 4 projekty v objemu 3 999 553 Kč


Dne 15. 2. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Celkem bylo předloženo 135 žádostí o podporu v objemu 242 615 081,08 Kč, z toho:

Skupina aktivit A – 99 projektů v objemu 183,44 mil. Kč

Skupina aktivit B – 32 projektů v objemu 55,17 mil. Kč

Skupina aktivit C – 4 projekty v objemu 4 mil. Kč

Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2020 vyhlášení výzvy č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP. Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 9. 2020 do 8. 2. 2021.


Text výzvy č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III


Povinné přílohy žádosti o podporu (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):


Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet stavebních výdajů projektu
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty – dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (pokud nedojde k validaci přes IČ v MS2014+)

Kritéria pro hodnocení projektů:


V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:


Časté dotazy:

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.


Semináře pro žadatele

Z důvodu aktuální situace, kdy není možné konání seminářů, jsou k dispozici prezentace ke stažení:

1) Prezentace výzvy č. 48

2) Příprava žádosti a výběrový proces

3) Pravidla pro realizaci projektů

4) Finanční řízení projektů


Poradíme Vám s touto výzvou

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
  Jan Ryšavý
  Projektový manažer
  jan.rysavy@praha.eu Více ...
  Pavla Netolická
  Projektová manažerka
  pavla.netolicka@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas