Výzvy

   ***   Závěrečná konference OP PPR   ***   

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:5.12.2018
Zahájení příjmu žádostí:7.1.2019
Ukončení příjmu žádostí:26.9.2019
Celková alokace:300 mil. Kč
Alokace na váš projekt:100 000 Kč - 6 000 000 Kč

Informace:

K 26. 9. 2019 bylo do této výzvy podáno celkem 179 projektů v celkové výši 174 325 136 Kč, což činí 58 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč).

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 24 v objemu 22,6 mil. Kč

Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 41 v objemu 36,5 mil. Kč

Počet žádostí o podporu, které nesplnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti – 1 v objemu 1,2 mil. Kč

Počet žádostí stažených žadatelem – 9 v objemu 10,8 mil. Kč

Počet žádostí o podporu ve fázi kontroly ex-ante –  107

Počet uzavřených smluv o financování – 21


Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 5. 12. 2018 do 19. 9. 2019.


Text výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příloha č. 1 výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

 

Vzor Smlouvy o financování

Vzor Podmínek realizace

 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU:

 

Nepovinné přílohy žádosti o podporu:

 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (v případě neúspěšné validace v MS2014+)

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:


Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz


Kodex školy

Kodex školy obsahuje výčet bodů identifikujících školu, která podporuje rovné příležitosti všech dětí a žáků ve vzdělávání a ověřuje jejich naplňování, což vede k rovnosti dosažených výsledků a školních úspěchů. Ve výzvě č. 49 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem je závazný pro podpořené MŠ, ZŠ a SŠ. Žadatelé MŠ, ZŠ a SŠ se k němu přihlašují v rámci elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+. Ostatní žadatelé podpisem elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+ stvrzují, že zaváží školy podpořené v rámci realizace projektu k naplňování principů uvedených v Kodexu školy.“ Kodex školy je přílohou Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a je relevantní pro všechny školy podpořené v rámci výzvy č. 49 OP PPR.


Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 49 semináře, které se budou konat 21. ledna 2019 od 9:00 do 12:00 a 29. ledna 2019 od 9:00 do 12:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace – prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.


Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas