Výzvy

Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:3.12.2019
Zahájení příjmu žádostí:6.1.2020
Ukončení příjmu žádostí:26.6.2020
Celková alokace:279 595 188 Kč
Alokace na váš projekt:100 000 Kč - 6 000 000 Kč

Informace:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 15.10.2020 podporu 111 projektům v celkové výši 126 137 579 Kč.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 24.09.2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 24.09.2020.

Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy č. 54, a to na 279 595 188 Kč. (viz usnesení RHMP – ZDE)


Dne 24.09.2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 54 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 267 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 289 465 879 Kč, z toho:

Počet žádostí o podporu, které nesplnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti – 4 v objemu 6,76 mil. Kč

Počet žádostí stažených žadatelem – 6 v objemu 7,7 mil. Kč

Počet žádostí o podporu čekajících na schválení v ZHMP – 111 v objemu 126,1 mil. Kč

Počet žádostí o podporu ve fázi kontroly ex-ante –  83

Počet uzavřených smluv o financování – 63


Ke dni 31.08.2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 267 žádostí o podporu v celkové výši 289 465 879 Kč, čímž byla alokace výzvy výrazně překročena. Z důvodu překročení alokace výzvy bude Rada hl. m. Prahy v nejbližších týdnech projednávat materiál, ve kterém je navrženo schválit navýšení alokace výzvy tak, aby byly podpořeny všechny projekty, které úspěšně splní kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí.


Ke dni 21. 7. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 165 žádostí o podporu v celkové výši 171 613 026 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila dne 22. 6. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 22. 6. 2020.

Obsahem revokace byla změna v datumu ukončení příjmu žádostí z původního 26. 6. 2020 na 31. 8 2020 a dále byla upřesněna informace o realizaci povinných aktivit, viz kapitola 4.1 textu výzvy a v příloze č. 1 došlo k upřesnění vazby jednotlivých indikátorů na podporované aktivity.


K 30. 4. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 49 žádostí o podporu v celkové výši 53 630 244 Kč.

 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude 21. 5. 2020 schvalovat podporu 36 projektům v celkové výši 39 960 195 Kč.
 • Počet žádostí o podporu stažených žadatelem: 2 v celkové výši 1 015 788 Kč.
 • Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti: 11 v celkové výši 12 654 261 Kč.

Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. 4. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 20. 4. 2020.

Obsahem revokace byla změna ve formě financování, a to – z původního vyplácení 1. zálohové platby ve výši 60 % a 2. zálohové platby ve výši 40 % na: poskytnutí pouze jedné zálohové platby ve výši 100 %. (viz usnesení RHMP – ZDE)


Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 11. 2019 vyhlášení výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II.

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 3. 12. 2019 do 19. 6. 2020.


Aktuální text výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Příloha č. 1 výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU:

Nepovinné přílohy žádosti o podporu:

 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (v případě neúspěšné validace v MS2014+)

Kritéria pro hodnocení projektů:

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:


Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz


Kodex školy

Kodex školy obsahuje výčet bodů identifikujících školu, která podporuje rovné příležitosti všech dětí a žáků ve vzdělávání a ověřuje jejich naplňování, což vede k rovnosti dosažených výsledků a školních úspěchů. Ve výzvě č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II je závazný pro podpořené MŠ, ZŠ a SŠ. Žadatelé MŠ, ZŠ a SŠ se k němu přihlašují v rámci elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+. Ostatní žadatelé podpisem elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+ stvrzují, že zaváží školy podpořené v rámci realizace projektu k naplňování principů uvedených v Kodexu školy.“ Kodex školy je přílohou Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a je relevantní pro všechny školy podpořené v rámci výzvy č. 54 OP PPR.


Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 54 seminář, který se bude konat 28. ledna 2020 od 9:00 do 12:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace – prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.


Poradíme Vám s touto výzvou

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu Více ...
  Jan Ryšavý
  Projektový manažer
  jan.rysavy@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas