Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty

Rekonstrukce dvou nadzemních pater objektu na adrese Bulovka 501/3, které dříve sloužily jako ubytovna. Provedením rekonstrukce dojde k vytvoření 12 multifunkčních sociálních bytů o výměrách od 21 do 47,3 m2. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti sociálního bydlení v lokalitě s tím, že nově vytvořené byty jsou koncipovány tak, aby mohly ...
Více


Modernizace vybavení a zařízení odborných učeben školy

Cílem je rozvoj přírodních, jazykových, digitálních, čtenářských a polytechnických dovedností žáků školy a dalších spolupracujících škol. Cíle bude dosaženo: vybudováním učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi vybudováním učeben pro výuku přírodních věd zaměřených na chemii, fyziku a biologii vybudování školních dílen, učebny šití a cvičné kuchyňky navázání ...
Více


Odborné učebny pro rozvoj KK v ZŠ Zárubova

Projekt řeší modernizaci multifunkční učebny a multifunkční knihovny. Záměr vychází z analýzy místní situace. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo potřeby cílové skupiny. ...
Více


MODERNIZACE VYBAVENÍ FMŠ NA VÝŠINÁCH

Předmětem předkládaného projektu je modernizace zařízení a vybavení Fakultní mateřské školy Na Výšinách: nákup výukových pomůcek pro výchovu k udržitelnému rozvoji a podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). ...
Více


Rozvoj polytechnického a environmentálního vzdělávání v MŠ

Projekt v souladu s výzvou reaguje na nerovnoměrné vybavení škol v Praze, snaží se o posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu k potřebám trhu práce, a v případě MŠ přednostně ve vztahu k přechodu na (povinné) školní vzdělávání. Zvolené vybavení a pomůcky jsou ...
Více


Venkovní učebna a prvky pro podporu EVVO a polytechniky v CMŠ Srdíčko

Projekt řeší potřebu CS podpory výuky EVVO a polytechniky a zlepšování podmínek pro pedagogy v CMŠ Srdíčko, vybudováním venkovní učebny a didaktických prvků k rozvoji EVVO, polytechnických dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ke vzdělání pro ...
Více


Nová zahrada u parku, modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Cílem projektu je podpořit polytechnické a environmentální vzdělávání v Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994. Pro dosažení tohoto cíle je nutné do výuky zařadit nové výukové pomůcky rozvíjející znalosti a dovednosti dětí školy v oblasti polytechniky a EVVO. Primárně se bude jednat o venkovní výukové prvky na školní ...
Více


Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden

Projekt spočívá v kompletní modernizaci polytechnické učebny, kterou je dílna na základní škole. Dojde k výměně podlah, elektroinstalace, podhledů, nábytku, dodání ICT a dílenských pomůcek. Tato modernizace umožní rozvíjet polytechnickou gramotnost žáků a pedagogické kompetence vyučujících pracovní činnosti, kdy bude možné vytvářet spoustu nových, interaktivních výukových metod, což za současného ...
Více


Zajištění standardu služeb následné péče SANANIM z. ú.

Cílem projektu je rekonstrukce chráněných bytů v Doléčovacím centru a obnova jejich vybavení. Doléčovací centrum je součástí systému služeb poskytovaných organizací SANANIM z.ú. na území Hlavního města Prahy. Rekonstrukce a modernizace vybavení umožní zkvalitnění poskytované sociální služby pobytové následné péče díky zvýšení standardu ubytování klientů. V rámci tohoto projektu dojde ...
Více


Jazykové učebny a polytechnická dílna pro 21. století

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace dvou jazykových a jedné polytechnické učebny a pořízení moderního vybavení. Součástí modernizace učeben je i zavedení internetu. Projekt bude realizován jako jednoetapový. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na červen 2022, po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení fyzické realizace projektu předpokládáme v ...
Více


Jazyková učebna for EDUCAnet schools SŠ

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace jazykové laboratoře a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Součástí modernizace je i zavedení internetu do této učebny. ...
Více


Jazykova ucebna for EDUCAnet schools ZŠ

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace jazykové laboratoře a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Součástí modernizace je i zavedení internetu do této učebny. ...
Více


Vybudování dvou jazykových učeben

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění jazykového vzdělávání prostř. zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Gymnázia JP. Konkrétně dojde k modernizaci dvou jazykových učeben, které budou vybaveny moderní digitální technologií a moderními didaktickými pomůckami potřebnými pro výuku cizích jazyků. Nové jazykové učebny, díky zařazení multimediálních prvků do výuky, výrazně přispějí k ...
Více


Nová fotografická učebna

Projekt má za cíl řešit nerovnoměrnou úroveň vybavení středních škol v Praze v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí v souladu s KAP. V rámci projektu bude vytvořena nová fotografická učebna pro 16 žáků + 1 pracoviště pro pedagoga. ...
Více


Polytechnické kreativní centrum

Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře, rovnoměrného rozvoje základních škol a kvalitního vzdělávání pro studenty základní školy pro rozvoj jejich klíčových kompetencí. Tohoto cíle bude dosaženo vznikem Polytechnické učebny a dílny na Základní škole Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav a pořízení moderního vybavení pro ...
Více


Investice do odborných učeben v Gymnáziu Karla Sladkovského

Projekt řeší modernizaci laboratoře a učebny chemie a laboratoře biologie. Záměr vychází z analýzy místní situace. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo potřeby cílové ...
Více


Modernizace odborné učebny ZŠ Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle

Projekt spočívá ve vytvoření moderní specializované učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby a potřebám pro moderní výuku přírodních věd. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Učebny přírodovědných předmětů

Projektem bude podpořeno 5 učeben přírod. předmětů, z toho 3 učebny odborné a dvě laboratoře. Projekt cílí na zvýšení zájmu žáků o přírod. obory. Atraktivnější prostředí a možnost pracovat samostatně či ve skupinách podpoří rozvoj samostatného myšlení a budou vytvořeny podmínky pro absolvování potřebného množství lab. prací, na které navazuje ...
Více


Modernizace odborné učebny fyziky

Projekt spočívá v modernizaci odborné učebny fyziky, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení Mateřské školy Konstantinova 1480 Praha 4

Projekt žadatele je zaměřen na investice do školní zahrady za účelem vybudování výukového prostředí se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Investicí budou podpořen rovněž rozvoj polytechnických dovedností, rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem. Investice podpoří naplnění priorit dle SR MAP ...
Více