Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

C3T – Czech Center for Competitive Technologies

Projekt byl zaměřen na výstavbu budovy s označením C3T – Czech Centre for Competitive Technologies. Nová budova bude sloužit jak VZLÚ, který má již některé laboratoře a další experimentální pracoviště v nevyhovujících prostorách, tak i inovačním firmám, které mají speciální požadavky na infrastrukturu, zejména v oborech zaměřených kosmickou techniku. Novou ...
Více


Vznik DS Dioda

Cílem projektu je vytvoření zařízení péče o děti předškolního věku, nové dětské skupiny Dioda. Její kapacita bude 12 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV ČR (kde je zajištěn dlouhodobý pronájem), nalézajícího se v areálu ústavů AV a pořízeno vybavení DS. Účelem tohoto ...
Více


Společně k demokracii II

Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti studentů v projektech, které rozvíjí demokratickou kulturu a udržitelnost školy, zlepšení pedagogických dovedností pedagogů a vytvoření příznivých podmínek k jejich profesnímu rozvoji výměnou zkušeností z vlastní praxe. Ty budou zajištěny zapojením odborného poradce do všech jmenovaných činností včetně evaluace školy, která přinese konkrétní výstupy ...
Více


Multikultura na MŠ Nademlejnská, s.r.o.

Cílem projektu je posílit multikulturní výchovu na MŠ Nademlejnská s.r.o. a tím posílit inkluzi ve škole. Tohoto cíle chce MŠ dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice multikulturního vzdělávání a výchovy. 2) Vytvořením výukových materiálů a náplní projektových dní realizovaných ve škole průřezově ve vhodných vzdělávacích oblastech. 3) ...
Více


Naše škola Praha: Nové odborné učebny a vybavení

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v odborných předmětech a polytechnických dovednostech u 105 žáků vč. žáků se SVP a OMJ ZŠ Naše škola Praha – základní škola za podpory 25 pedagogických pracovníků. V projektu budou nově vybudovány 4 odborné učebny pro výuku matematiky, přírodních věd (zeměpis, chemie, fyzika, přírodověda/biologie), ...
Více


Rekonstrukce školní chemické laboratoře

Projekt je zaměřen na rozvoj Gymnázia J. Seiferta o.p.s. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu bude zakoupeno nové moderní vybavení pro školní chemickou laboratoř. Realizace předkládaného záměru a v rámci něho pořízené vybavení přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání studentů, rozvoji jejich klíčových kompetencí ve ...
Více


PŘÍRODA ZBLÍZKA

Cílem projektu je podpořit polytechnické a environmentální vzdělávání v Mateřské škole, Praha 10, Boloňská 313. Pro dosažení tohoto cíle je nutné do výuky zařadit nové výukové pomůcky rozvíjející znalosti a dovednosti dětí školy v oblasti polytechniky a EVVO. Primárně se bude jednat o venkovní výukové prvky na školní zahradu. Součástí ...
Více


Modernizace polytechnické učebny ZŠ TGM

Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení jedné odborné učebny Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12. V rámci projektu dojde k modernizaci učebny polytechnického vzdělávání. Třída bude vybavena nejmodernějším edukačním systémem, s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků včetně žáků se speciálními ...
Více


Navýšení kapacit dětských skupin Monte Kids ve Vysočanech

V rámci projektu žadatel vybuduje novou dětskou skupinu na adrese Novoškolská 2, Praha 9 – Vysočany. Předmětem projektu jsou především stavební úpravy prostor a také nákup zařízení a vybavení nezbytného pro provoz DS. Dětská skupina s kapacitou 12 dětí bude určena pro veřejnost a bude se zaměřovat na děti ve ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben III

Hlavním cílem projektu je realizace odborné učebny na ZŠ se zaměřením na přírodní vědy, a polytechnické venkovní učebny a modernizace výukových pomůcek v MŠ na území správního obvodu Praha 14. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav, podmínky pro poskytování vzdělávání a naplňování procesu ...
Více


Odborné učebny pro rozvoj KK v Základní škole Jílovská, Praha 4

Projekt je zaměřen na modernizaci učeben chemie, jazyků a dvou učeben ICT a robotiky za účelem rozvoje rozvoje kompetencí žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodních věd oboru chemie, rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoje polytechnických dovedností a propojení technického a přírodovědného vzdělávání dle konceptu STEM. Investice podpoří naplnění priorit dle ...
Více


Zkvalitnění jazykového vzdělávání žáků Královské MŠ a ZŠ s.r.o.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit jazykové vzdělávání žáků Královské mateřské a základní školy, s.r.o. včetně rozvoje kompetencí žáků školy pro práci s digitálními technologiemi. Tohoto cíle dosáhneme vybudováním nové učebny určené pro výuku cizích jazyků vybavenou moderní vzdělávací infrastrukturou. Druhým cílem projektu je navázání spolupráce se 4 školami za účelem ...
Více


Zahrada radosti aneb zelená cesta za poznáním

Projekt Zahrada radosti je zaměřen na vybudování inovativní přírodní učebny pro inovativní výuku ekologické a polytechnické přípravy předškolních dětí, navštěvujících Mateřskou školu Větrníček. Součástí přírodní učebny jsou mimo 2 badatelen se zelenou střechou, vybavených pracovními stoly také pěstitelské záhony, smyslové cesta atd. Vybudováním přírodní učebny se inovativním způsobem rozšíří možnosti ...
Více


Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu

Naše škola prošla v posledních letech přerodem, který gradoval projektem Spolupracujeme na tom. Předkládaný projekt je jeho extenzí a vykročením k udržení nově formované kultury školy – respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím východiskem je jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / komunikační kompetence) a stvrzený profil školy jako ...
Více


Modernizace výuky ZŠ Človíček

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků ZŠ Človíček a dalších spolupracujících škol. Tohoto cíle bude dosaženo: – vybudováním učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi,- vybudováním učebny pro výuku přírodních věd včetně práce s digitálními technologiemi, – navázáním a spolupráce s dalšími školami, – ...
Více


Vznik multimediální jazykové učebny a učebny přírodních věd na Gymnáziu Thomase Manna

Projekt je zaměřen na vybudování nové multimediální učebny a učebny přírodních věd. Budou pořízeny nové digitální technologie a moderní vybavení, díky kterému budou moci pedagogové školy využívat moderní výukové metody a žáci tak budou lépe motivováni ke studiu. Nové moderní učebny také zvýší atraktivitu Gymnázia v rámci celé Prahy. ...
Více


Modernizace OA Praha

Projekt je zaměřen na rozvoj Obchodní akademie Praha s.r.o. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám školy jež povedou ke vzniku dvou nových odborných učeben, které budou vybaveny odpovídajícím zařízením pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků. Realizace projektu přispěje k ...
Více


Rekonstrukce školní chemické laboratoře

Projekt je zaměřen na rozvoj Gymnázia J. Seiferta o.p.s. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu bude zakoupeno nové moderní vybavení pro školní chemickou laboratoř. Realizace předkládaného záměru a v rámci něho pořízené vybavení přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání studentů, rozvoji jejich klíčových kompetencí ve ...
Více


Ekoučebna aneb pojďme se učit a potkávat venku!

Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik venkovní učebny. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka. ...
Více


Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská v Praze 9

Předmětem projektu je realizace drobných stavebních úprav a pořízení dostatečného vybavení pro vybudování jedné nové učebny cizích jazyků, ve které budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií. ...
Více