Pro příjemce

Tato sekce obsahuje nejčastější dotazy příjemců a současně již námi vypracované odpovědi. Otázky jsou tematicky rozdělené do skupin a odpověď se otevře po kliknutí na konkrétní dotaz.

Pravidla pro žadatele a příjemce

V ZoU2 nejsou propsány hodnoty indikátorů, které jsme vykazovali v ZoU1. Jak je to možné a jak to napravit?

Pravděpodobně došlo k tomu, že po schválení ZoU 1 a propsání dosažených hodnot indikátorů ze ZoU1 na projekt, došlo následně ke schválení změnového řízení na indikátorech s nulovými dosaženými hodnotami (mohlo se měnilo např. datum cílové hodnoty). Náprava je možná novým změnovým řízením, kde na daném indikátoru vykážete změnu a doplníte znovu schválené dosažené hodnoty ze ZoU1. Po schválení žoz ze strany ŘO dojde k přehrání těchto hodnot na projekt.

Existuje HELPDESK pro ISKP, ve kterém se vyplňují žádosti o podporu a podávají zprávy o realizaci/udržitelnosti?

Své požadavky můžete psát na email: iskp@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a registrační číslo projektu.

Podle jaké verze Pravidel pro žadatele a příjemce se má žadatel při realizaci projektu řídit?

Žadatel se řídí verzí, která je platná v okamžiku, kdy je realizován daný výdaj, tj. aktuálně platnou. Ta je k dispozici vždy na webu OP PPR.

V Pravidlech pro žadatele je uveden limit 1,0 úvazku (resp. 1,2) pro zaměstnance (bez ohledu na druh pracovního poměru) – tento limit se aplikuje u konkrétního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje jen v projektech hrazených z ESF nebo jeho práce placená z jiných zdrojů?

Limit platí pro všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance u žadatele a případně partnera, tj. i pracovní smlouvy/dohody mimo projekt. Výjimečně lze po časově omezenou dobu čerpat úvazek 1,2.

Pokud má pracovník pracovní úvazek v jiné organizaci, započítává se tento úvazek do projektu?

Ne, tento úvazek se nezapočítává. Platí, že musí být dodržen úvazek 1,0 nebo 1,2 u pedagogického pracovníka v odůvodněných případech u subjektů zapojených do projektu (příjemce a partneři).

Je možné dovolenou hradit i u DPČ?

Ano, ale jen v případě, že je dovolená výslovně zakotvena v uzavřené dohodě o pracovní činnosti.

Jakým způsobem se bude dokládat způsobilost cílové skupiny?

V případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu mohou příjemci evidovat podpořené osoby / účastníky z řad cílových skupin v kartě účastníka. Karta účastníka je obdobou monitorovacího listu podpořené osoby, kterou příjemci znají z minulého programového období. Karta účastníka je určitou formou čestného prohlášení, podpořená osoba / účastník ji podepisuje a tím potvrzuje svoji příslušnost k cílové skupině, včetně územní způsobilosti. Formulář karty účastníka je v současné době připravován a bude brzy zveřejněn na www.prahafondy.eu.

Co je to bagatelní podpora? Kdy lze osobu v projektech financovaných z ESF vykázat jako podpořenou?

Bagatelní podpora se stanovuje v textu výzev. Pokud tam stanovená není (PO4), platí limit jen 20 hodin – viz kap. 21.6.1 PpŽP

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež, musíme u CS hlídat hodinovou podporu? Budeme pro děti zakládat kartu účatníka a kdo ji bude podepisovat?

Osoby z cílové skupiny dětí a mládeže jsou evidovány formou karty účastníka nebo jinou evidencí příjemce, tyto osoby naplňují indikátor 6 70 10. Hodinovou podporu není nutné sledovat, musí však existovat záznamy o účasti cílové skupiny na klíčových aktivitách (např. prezenční listiny). Na kartě účastníka je již předepsané místo pro podpis zákonného zástupce dítěte.

Jak postupovat v případě přeplnění indikátoru?

Naplnění indikátorů na vyšší hodnotu, než bylo původně plánováno, není na závadu. Vykázat lze i vyšší číslo, než je nastaveno v systému. Není potřeba řešit změnovým řízením.

Lze do IS ESF14+ zadávat data průběžně?

Ano, systém je příjemci přístupný po celou dobu realizace projektu s výjimkou administrace ZoR (po podání zprávy o realizaci nelze počítat indikátory). Zadávat účastníky a přidávat podpory lze průběžně.

Kdy mám založit kartu účastníka?

Kartu účastníka založíte hned při vstupu pracovníka/cílové skupiny do projektu.

Když vyplníme elektronickou kartu účastníka, musíme ji vytisknout a nechat podepsat?

Ano, vytisknete ji přímo z formuláře pdf nebo online karty účastníka.

Má MHMP definici pojmu "sociálně nepříznivá situace"?

Nepříznivá sociální situace je definována v zákonu o sociálních službách (§ 3 zákona č. 108/2006 Sb.) takto: Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Z uvedeného vyplývá, že nepříznivá sociální situace se může týkat různých oblastí života (finanční nouze, ohrožení ztrátou bydlení, zdravotní stav, pracovní či jiné návyky atd.) a vede k tomu, že je osoba ohrožena sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučena.

Může být kupovaná nemovitost zatížena hypotékou, kterou původní majitel umoří z příjmu z prodeje nemovitosti?

Pokud žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak právně zatížen (sem spadá i hypotéka), musí žadatel existenci takového závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 9.3.1.). Toto lze u hypotéky prokázat například tím, že budou předloženy výpisy z banky, z nichž bude zřejmé, že majitel nemovitosti hypotéku řádně splácí. Doporučujeme prověřit si, zda není aktuální majitel podmínkami banky, u níž hypotéku splácí, nějak limitován (fixační období apod.).

Lze si v rámci zakázky na stavební práce do rozpočtu naplánovat náklady na vícepráce (tj. soutěžit s rozpočtovou rezervou)?

Tento postup není možný. Rezervy není možné považovat za způsobilé náklady.

Je možné vybudovat sociální byty přístavbou patra bytového domu?

Není to možné, pořízení bytů formou výstavby, ani nákupu není podporováno.

Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

Hrozí příjemci při neplnění nějakého z principů sociálního podniku sankce?

Principy sociálního podniku musí být v první polovině realizace projektu zavedeny do fungování podniku v souladu se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (sada je přílohou č. 2 výzvy č. 18). Pokud se tak nestane, bude se jednat o porušení podmínek výzvy, resp. Smlouvy o financování. Nedojde-li k nápravě, může mít tato situace finanční dopad.

Kontroluje ŘO nepřímé náklady na kontrole na místě?

Ne, nepřímé náklady nejsou předmětem kontroly od poskytovatele dotace, a to ani u žádosti o platbu, ani na kontrole na místě.

Mění se procento nepřímých nákladů v průběhu realizace projektu?

Ne, nepřímé náklady jsou stanoveny ve smlouvě o financování a zároveň se v průběhu realizace částka nepřímých nákladů vždy odvíjí od vyúčtovaných přímých nákladů. Procento zůstává po celou dobu realizace stejné, jen ke konci realizace projektu může dojít k přepočtu na nižší v případě, že je v rámci skutečných výdajů použito více nákupů ve službách než je 60% přímých nákladů.

Kdy se dozvím, že na projektu proběhne kontrola na místě ze strany ŘO?

Kontrola musí být oznámena příjemci alespoň 48 hodin předem, v praxi však domluva probíhá obvykle měsíc předem.

Obecné otázky na realizaci projektu, včetně otázek ke Zprávě o realizaci projektu a Zprávě o udržitelnosti projektu

V ZoU2 nejsou propsány hodnoty indikátorů, které jsme vykazovali v ZoU1. Jak je to možné a jak to napravit?

Pravděpodobně došlo k tomu, že po schválení ZoU 1 a propsání dosažených hodnot indikátorů ze ZoU1 na projekt, došlo následně ke schválení změnového řízení na indikátorech s nulovými dosaženými hodnotami (mohlo se měnilo např. datum cílové hodnoty). Náprava je možná novým změnovým řízením, kde na daném indikátoru vykážete změnu a doplníte znovu schválené dosažené hodnoty ze ZoU1. Po schválení žoz ze strany ŘO dojde k přehrání těchto hodnot na projekt.

Osoba s rolí Správce přístupů na projektu je nekontaktní (dlouhodobě v nemocnici, odešla z organizace příjemce, apod.). Jakým způsobem je možné Správce přístupů změnit?

V tomto případě je nutné, aby žádost o změnu v osobě Správce přístupů administroval dodavatel systému, Tesco SW, a.s. Žádost musí obsahovat informaci o tom, komu se má tato role předat (osoba musí být v ISKP registrována) a důvod, proč tuto změnu požadujete, a být podepsána signatářem projektu. Musí se jednat o takový důvod, který neumožňuje provést změnu svými silami. Žádost se zasílá iskp@praha.eu. Následně je zadána dodavateli systému k vyřízení, o čemž Vás budeme e-mailem informovat.

Musí všechny projekty posílat informaci o zahájení realizace projektu dle Pravidel OP PPR?

Ne, Informaci o zahájení realizace projektu předkládají jen projekty, které zahájily realizaci až po podpisu smlouvy o financování (např. podpis smlouvy proběhl v prosinci 2017 - pak v případě realizace projektu od 1.1.2018 musí příjemce zaslat informaci o zahájení realizace projektu). Zasílá se depeší. Podrobnosti viz Pravidla pro žadatele a příjemce.

Spolufinancování v projektu: Na jakou úroveň se rozpočítá spoluúčast - na každý výdaj/položku v rozpočtu, anebo na celý rozpočet?

Všechny výdaje prokazované v rámci projektu musí být příjemcem uhrazeny. Je na příjemci, ve které fázi realizace zapojí spolufinancování. V režimu ex-ante obdrží příjemce prostředky prostřednictvím zálohových plateb (na základě finančního plánu) snížené o výši spolufinancování.

Přišlo nám rozpočtové opatření, ale je na jinou částku, než je uvedeno ve smlouvě? Je to správně?

Rozpočtové opatření pouze alokuje finanční prostředky, k vyplacení zálohy dochází na základě skutečně stanovené výše záloh ze smlouvy nebo žádosti o platbu.

Co máme dělat, když nakoupíme v rámci veřejné zakázky dráž, než je rozpočtová položka?

Nárokovat je možné náklady jen do výše schváleného rozpočtu na položce. V případě, že dojde k úsporám v jiných položkách, je možné požádat o změnu rozpočtu.

Co máme dělat, když máme v rámci výběrového řízení vícepráce? Je možné to řešit změnou?

Vícepráce je možné nárokovat pouze do výše případných úspor rozpočtu, a pokud jsou tyto vícepráce nezbytné pro realizaci projektu. Zároveň musí být splněny zákonné limity.

Nerozumím výběru dodavatele: Pokud je zakázka pod 400 000 Kč bez DPH, znamená to, že není třeba soutěžit? Jak dodržím zásadu transparentnosti?

Znamená to, že není třeba provádět zadávací/ výběrové řízení dle Pravidel OP PPR a následně uzavírat smlouvu s dodavatelem. Nicméně je stále nutné zachovat auditní stopu, tzn. evidovat průzkum trhu, který vedl k výběru dodavatele, který zakázku pod 400 000 Kč dodal. Tak bude dodržena i zásada transparentnosti.

Uvádí se do modulu Veřejné zakázky i poptávkové řízení?

Ne. Pouze VŘ nad 400 tis. Kč.

Je vhodné sloučit v rámci jedné veřejné zakázky stavbu + vybavení dohromady?

Doporučujeme poptávat samostatně nebo v rámci jedné VZ umožnit podat samostatné nabídky.

V registru smluv musí být každá smlouva nad 50.000 Kč?

Ano.

Když máme podepsanou smlouvu a zahájení projektu máme 1. 1. 2018 a konec projektu do 31. 3. 2018 můžeme požádat o změnu, když chceme posunout konec projektu o 60 dnů?

Ano, jedná se o podstatnou změnu bez dodatku ke smlouvě o financování.

Jak mám v průběhu realizace projektu doložit provedený průzkum mezi dodavateli kvůli doložení zachování principu hospodárnosti?

Průzkum může být ve formě kopie emailové korespondence, print screen webu dodavatele s uvedenou cenou, záznam hovoru apod.

Jak máme udělat průzkum trhu pro speciální software pro nevidomé? Na trhu je jen omezený počet dodavatelů tohoto zboží.

V případě, že není žádný jiný dodavatel, je nutné k žádosti o platbu uvést vysvětlení/popis takovéto situace. V případě, že by možní dodavatelé byli dva, je nutné průzkum trhu provést.

Průzkum trhu u nakupovaných položek v projektu - má příjemce povinnost dělat průzkum i u drobných položek do 500 Kč?

ŘO nestanovuje minimální hranici, od které je průzkum požadován. Doložení efektivity výdaje je na zodpovědnosti příjemce.

Má změna rozpočtu, nyní ustanovená jako podstatná změna projektu, nějaký spodní limit? Budou i korunové změny v rozpočtu vyžadovat podstatnou změnu projektu?

Ano, dle aktuálně platných Pravidel pro žadatele a příjemce znamená úprava položek rozpočtu podstatnou změnu projektu, která nicméně nezakládá povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě. Více viz kapitola 11.5.2. Pravidel pro žadatele a příjemce. Změny se v projektu realizují formou změnového řízení.

Je možné mít některý výdaj v projektu vyšší než je cena obvyklá daného zboží dle příslušné tabulky Obvyklých cen uveřejněné na webu OP PPR?

Vyšší cena nakupovaného zboží musí být dostatečně zdůvodněna objektivní potřebou pro projekt, např. v rámci daného projektu se bude pracovat s takovým množstvím dat, které bude vyžadovat vyšší výkonnost počítače apod.

Je možné nakupovat v rámci projektu věci z druhé ruky? (např. použitou keramickou pec)?

Ano, použité zařízení je možné nakoupit do projektu za předpokladu splnění podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce (kapitola 17.8.6)

Mnitorované období (MO) u projektu je od 1. 8.2017 do 31. 1. 2018. Úhrada mezd za leden 2018, tedy poslední měsíc MO, proběhne v první polovině února. Je možné lednové mzdy ve zprávě o realizaci zahrnout do nákladů za období 8/2017-1/2018?

Ano, v případě že mezd za poslední měsíc sledovaného období dojde k úhradě (včetně odvodů) ještě před podáním žádosti o platbu/zprávy o realizaci, je možné tyto mzdové náklady do daného sledovaného období zahrnout.

Je pojištění rekonstruované budovy v projektu EFRR způsobilým výdajem?

Ano, pojištění rekonstruované budovy v rámci EFRR projektu je způsobilý výdaj.

Je možné dát alikvotní část bankovních poplatků do způsobilých výdajů (v projektu EFRR)?

Ano, alikvotní část bankovních poplatků je způsobilý výdaj u projektů EFRR.

Publicita: Má být plakát o realizaci projektu umístěn i v prostorách partnera?

Ano, povinnost označit plakátem místo realizace se vztahuje i na partnera projektu.

Publicita: Je nutné mít vždy billboard nebo stačí pamětní deska?

Nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu je nutné umístit billboard nebo pamětní desku, rozhodnutí je na příjemci. V době realizace musí být místo označeno plakátem nebo dočasným billboardem (dle výše celkové podpory).

Publicita: Mohou být v materiálech projektu použita černobílá loga?

Na výstupech pro povinnou publicitu je zakázáno používat černobílý scan barevného logolinku. Výjimku představují pouze černobílé oskenované kopie dokumentů, na kterých je logolink vyobrazen. Doporučujeme však pořizovat plnobarevné kopie v případech, kdy je to možné. (viz kap. 16.2.3 PpŽP)

Publicita: Kde mají být ve výstupních dokumentech projektu uvedeny povinné prvky publicity?
Je nutné uvést na každé stránce dokumentu?

Pokud se jedná o jednotlivé nesešité listy, pak je nutné uvést povinné prvky publicity na každé stránce, pokud se jedná o sešitý dokument/knihu, pak stačí uvést publicitu na první straně.

Publicita: Je třeba uvádět povinnou publicitu na prezenční listiny?

Ano.

Musí být majetek pořízený z OP PPR označen prvky povinné publicity?

Ne, nemusí.

Označování účetních dokladů: Existuje nějaká minimální hranice, od které musí být účetní doklad označen číslem projektu?

Ne, číslem projektu musí být označeny všechny účetní doklady týkající se způsobilých výdajů. Pouze v ojedinělých případech lze dodatečně označit doklad razítkem s číslem projektu.

Musí příjemce při koupi zboží vystavovat vždy objednávku? Přikládají se objednávky k žádosti o platbu?

Ne, příjemce nemusí od dodavatelů nakupovat na základě objednávek. I v případě, že tak činí, nepřikládá je k žádosti o platbu, nejsou předmětem kontroly.

Je nutné dokumenty přikládané interní depeší vždy podepisovat elektronickým podpisem?

Ne, přílohy zasílané depeší není nutné podepisovat, pokud se nejedná o čestné prohlášení nebo oficiální vyjádření statutárního zástupce příjemce/partnera.

Je nutné podepisovat v ISKP elektronickým podpisem s časovým razítkem?

Ne, použití elektronického podpisu s časovým razítkem není povinné. Nutností je ale podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Je nutné mít na každé faktuře razítko registračního čísla projektu?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce musí příjemce v případě faktur primárně zajistit, aby číslo projektu uváděl na faktuře již dodavatel při jejím vystavení – zavázat dodavatele v objednávce nebo smluvně. Pokud toto nelze zajistit doplní je příjemce buď na likvidační list faktury nebo výdajový pokladní doklad nebo přímo na fakturu/účtenku.

Kde je možné najít limity pro jednotlivé kapitoly rozpočtu?

Veškeré informace k limitům jsou uvedeny přímo v příslušné výzvě, v rámci které je projekt realizován.

Mám ve zprávě o realizaci uvádět i proběhlou kontrolu z hygieny?

Ne, do záložky Kontroly se uvádí pouze kontroly, které kontrolují využití dotace z EU (př. Auditní orgán Ministerstva financí, Nejvyšší kontrolní úřad apod.)

Jak se dokládají odvody za zaměstnance?

Nedílnou součástí zprávy o realizaci je čestné prohlášení, jehož podpisem příjemce stvrzuje, že má vypořádány všechny závazky směrem k ČSSZ, FÚ aj.

Přikládají se prezenční listiny ke zprávě o realizaci?

Ne, dokumentace klíčových aktivit a účasti cílové skupiny, stejně jako karty účastníka jsou předmětem kontroly na místě. K ZoR se přikládají jen na vyžádání řídicího orgánu.

Pro ESF projekty: Patří přímá podpora cílové skupiny formou mzdových příspěvků na soupisku Lidské zdroje?

Ano, v rámci ZoR se mzdové příspěvky vykazují na soupisce Lidské zdroje. U cílové skupiny se nepředkládají výkazy práce.

Pro ESF projekty: Musí být dokladovány v průběhu sledovaného období záznamy o aktivitách účastníků?

Ano, záznamy o účastnících musí být v průběhu sledovaných období evidovány, ale dokládají se až při kontrole na místě.

Pro ESF projekty: Vejdeme se do rozpočtu, ale překročíme indikátory. Je nutné v tomto případě žádat o změnu smlouvy?

V případě překročení cílové hodnoty indikátorů není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Platí ovšem, že při výpočtu míry naplnění cílových hodnot je případné přeplnění započítáno maximálně ve výši 120 %.

Pro ESF projekty: Plat pedagoga je hrazen z nepřímých nákladů. Musí k tomu být veden výkaz práce?

Vzhledem k tomu, že se jedná o nepřímý náklad, nemusí se vykazovat, ale ve vašem účetnictví to musí být zaúčtováno.

ESF projekty: Musí mít karty účastníků místní příslušnost?

Ano, je nutné prokázat místní uznatelnost cílové skupiny.

Indikátor 6 00 00, jak je sledován a kdy je splněn?

Indikátorem 6 00 00 sledujete počet podpořených pedagogických pracovníků, kteří splní bagatelní podporu 40 hodin, což znamená např. absolvování vzdělávacího kurzu v rozsahu minimálně 40 hodin. Indikátor 6 00 00 vedete v IS ESF a naplnění tohoto indikátoru nastane, když účastník dosáhne 40 hodin. Naplněním/ukončením v IS ESF se automaticky přenáší informace o splnění do ISKP na Váš projekt. Pokud není ještě bagatelní podpora ukončena, ještě se do systému v ZOR nedokládá, dokládá se až při splnění.

Je možné zažádat o mimořádnou zálohu, když v tu dobu nemáme už vlastní prostředky?

Mimořádnou zálohu je možné vyplatit jen na základě předložení „mimořádné“ ZOR a ŽOP. U ERDF projektů a ESF projektů s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč musí být dodržena pravidla pro výši zálohové platby, která jsou uvedená v PpŽP.

Kdy po uzavření smlouvy máme podat 1. ZoR?

Podle finančního plánu, bude to do 30 dní po uplynutí prvního sledovaného období/etapy nebo do 30 dnů od konce měsíce, v němž byla podepsaná smlouva, pokud byl projekt zahájen před podpisem smlouvy a tato doba je delší než 6 měsíců.

Kam máme při předkládání ZOR ukládat v systému dokumenty?

Ideální stav je všechny dokumenty zazipovat a přiložit do Dokumentů nepřenášených na projekt.

Kolik dnů dopředu před podáním ZoR máme požádat o změnu?

Záleží na charakteru změny. Ideálně s dostatečným předstihem, aby bylo možné ze strany ŘO změnu včas zadministrovat. Pokud se schvalování žádosti o změnu neúměrně protáhne, ŘO stanoví nový termín pro předložení ZOR.

Musíme v ZoR vykazovat všechny indikátory, které máme ve smlouvě?

Ano, i když bude přírůstková hodnota nulová, je vhodné uvést komentář k situaci v naplňování příslušného indikátoru. Zejména u MI 6 00 00 (jen ESF projekty), kde dochází k vykazování přírůstku až po ukončení podpory v IS ESF.

Na kolik desetinných míst zaokrouhluje MS2014+ u ŽoP?

Na dvě desetinná místa. U nepřímých nákladů se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dolů.

Co se týče prokazování dokladů ke konání aktivit projektu, skenují se do systému IS KP?

Ne, neskenují se, ale musíte je mít připravené pro kontrolu na místě, na každém dokladu musí být uvedeno registrační číslo projektu.

Je možné převádět z investic do neinvestic u investičních projektů?

Investiční projekty jsou primárně určeny k financování investičních nákladů. Tento typ změny by byl možný jen ve výjimečných případech.

Jakým způsobem se v projektech vykazují příjmy, pokud vzniknou?

Do příjmů projektu se zahrnují všechny příjmy související s projektem vzniklé v době realizace projektu a v udržitelnosti dle definice uvedené v Pravidle pro žadatele a příjemce (kap. 25). Příjmy je potřeba vykazovat v příslušné následující žádosti o platbu poté, co vznikly, nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci (pokud se jedná o příjmy vznikající v době realizace projektu). Pro zjištění, zda se jedná o čisté příjmy, je potřeba celkové příjmy projektu porovnat s provozními náklady generovanými projektem. Mezi provozní náklady projektu nepatří náklady kryté podporou. Pokud hodnota vzniklých provozních nákladů nepřevýší souhrnnou výši příjmů, pak se nejedná o čisté příjmy a není o ně potřeba snižovat podporu. Pokud jsou však příjmy vyšší než provozní náklady, jedná se o čistý příjem, o který se podpora sníží.

Prioritní osa 1

Naplňování indikátoru 2 22 10: Je možné tento indikátor, který se vztahuje k době udržitelnosti, naplnit už v 2.fázi projektu, tj. např. 3-4 měsíce před koncem realizace projektu?

Ano, lze začít naplňovat dříve. Vykázáno bude až v rámci zprávy o udržitelnosti. Podpisem smlouvy na komercializaci se považuje daný koncept za ukončený. Samotný prodej ve smyslu inkasování prostředků za komercializaci, by však měl proběhnout až v době udržitelnosti daného konceptu (tj. z projektu nesmí být hrazeny žádné výdaje na tento koncept po komercializaci)

Jsou studentská stipendia uznatelný náklad? Případně kam dát do rozpočtu?

Ne, stipendia nejsou způsobilým výdajem v PO1. Doktorandy lze však v rámci projektu zaměstnat na standardní pracovně-právní vztah.

Lze spoluúčast (spolufinancování projektu) krýt z institucionální podpory žadatele (veřejná VŠ)? Jestli ano, do jaké výše? A jsou vymezeny nějaké kategorie (investiční, neinvestiční), časová období (realizace, udržitelnost) nebo lze aplikovat na rozpočet jako celek?

Ano, lze ji krýt i z institucionální podpory žadatele, avšak pokud to není nutné, doporučujeme jej krýt z jiných výdajů. Bude tak možné započíst výši spolufinancování proti čistým příjmům, pokud projekt čisté příjmy dle čl. 61 bude tvořit.

Vyjmenujte povinné a nepovinné výstupy 2. fáze projektů proof-of-concept.

Výstupy druhé fáze jsou:
- vyjádření zájmu ze strany subjektu zajišťujícího veřejné služby na území hl. m. Prahy, u kterého žadatel předpokládá naplnit výsledkový indikátor;
- zpracovaný způsob ochrany duševního vlastnictví – patenty, copyright, podání přihlášky patentu/vzoru, příprava licence, nebo know-how chráněné jiným způsobem;
- příprava komercializace.

Indikátor 2 22 10: Definujte termín/uveďte příklad termínu "využívaný uživateli".

Produkty mají být k dispozici obyvatelům Prahy při poskytování veřejných služeb městem, a to zejména jako volně dostupné (tj. městem zcela dotované) nebo v rámci využívání placených služeb (ale takových, které město dotuje, nebo zajišťuje).
Uživatel je ten, komu je produkt (tj. výrobek nebo služba) určen, kdo ho využívá. Např. platební terminál instalovaný v tramvaji, která je v běžném provozu (nikoli jen v depu jako vzorek).

Co se rozumí komercializací produktu? Co přípravou komercializace?

Do přípravy komercializace spadají aktivity jako vyhledání partnera/partnerů, příprava finálního plánu komercializace, příprava smluvního řešení komercializace (např. šablony obchodních a licenčních smluv) a příprava založení spin-off společnosti (způsobilé jsou jen vstupní náklady na přípravu založení firmy).
Předmětem podpory jsou pouze výdaje žadatele spojené s přípravou komercializace, nikoli vlastní komerční aktivity generující příjem (např. prodej licence, výdaje na provoz nově založené firmy, smluvní spolupráce). Komerční činnost (komercializace) tedy musí probíhat až po konci období realizace projektu, tj. v období udržitelnosti.

Je prodej prototypu uvedení na trh?

Nikoli. Prototyp není konečným výrobkem, který by se uplatňoval na trhu.

Jak se MHMP staví k měkkým výsledkům typu metodika, které nemají technologickou (HW) povahu?

Ověřovaný koncept nemusí mít podobu HW. Pro zhodnocení je třeba uvést konkrétní případ. Obecně se měkký výsledek typu metodika, článek apod. se do indikátorů nepočítá, je však možný jej započítat v CBA.

Prioritní osa 2

Prozatím bez otázek ke zveřejnění.

Prozatím bez otázek ke zveřejnění.

Prioritní osa 3

Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

Jeden z principů sociálních podniků je ekonomický prospěch; jednou z jeho charakteristik je "alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech." Znamená to, že je nutné do sledování výnosů sociálního podniku zahrnout tržby celé organizace i v případě, kdy provozování sociálního podniku představuje jen jednu část z širší škály aktivit, kterým se organizace věnuje?

Neznamená. Tržby (a náklady) se sledují za oddělenou část organizace, tzn. pouze za sociální podnik. Podmínkou je oddělené vedení účetnictví.

Jak bude u sociálního podniku posuzováno naplňování principu nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích?

U tohoto principu je potřeba vždy individuálně posoudit, jaké údaje jsou uvedeny v zakládacích dokumentech/dokladech o právní subjektivitě dané organizace, např. zda v řízení organizace převažují zástupci veřejné instituce, která sociální podnik založila, či zda mají zástupci veřejné instituce rozhodovací pravomoci a zda mohou fungování podniku ovlivňovat. Každá organizace by sama měla být schopna posoudit, zda princip nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích naplňuje či nikoli.

Hrozí příjemci při neplnění nějakého z principů sociálního podniku sankce?

Principy sociálního podniku musí být v první polovině realizace projektu zavedeny do fungování podniku v souladu se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (sada je přílohou č. 2 výzvy č. 18). Pokud se tak nestane, bude se jednat o porušení podmínek výzvy, resp. Smlouvy o financování. Nedojde-li k nápravě, může mít tato situace finanční dopad.

Aktivity F ve výzvě č. 27 - indikátory - počítá se do kapacity a využívání komunitního centra i sekundární cílová skupina ostatní veřejnost?

V indikátoru 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce vykážete celkovou kapacitu komunitního centra; v tomto případě se nejedná o vykazování konkrétních osob. Budete znát kapacitu (kolika osobám v jeden okamžik mohou být poskytovány služby/aktivity centra), ale kolik osob z jaké cílové skupiny pak bude tuto kapacitu využívat, pravděpodobně předem nevíte. Tento indikátor vykážete do konce doby realizace (investiční fáze) projektu.
Naproti tomu indikátor 5 55 01 Míra využívání / obsazenosti podpořené služby se vykazuje již v době provozu komunitního centra (= doba udržitelnosti projektu). V této fázi budete již evidovat konkrétní osoby využívající služeb komunitního centra. Do výpočtu míry využívání komunitního centra, tj. do výpočtu indikátoru, se zahrnují jen osoby z primární cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené).
Indikátor 5 55 01 je také součástí hodnotících kritérií v rámci věcného hodnocení žádostí o podporu. Doporučujeme seznámit se s celou sadou kritérií, abyste věděli, co bude u projektu hodnoceno. Je důležité, aby hodnotitelé našli v projektu všechny informace, které podle sady kritérií hodnotí. V případě indikátoru 5 55 01 se hodnotí míra využívání kapacity komunitního centra osobami v nepříznivé sociální situaci, tj. osobami z primární cílové skupiny.

Jsme komunitní centrum a naší cílovou skupinou jsou zdravotně postižení, podporujeme i jejich rodinné příslušníky. V jakém indikátoru máme rodinné příslušníky vykázat?

Rodinní příslušníci nejsou cílovou skupinou, tudíž se v indikátorech nevykazují. Doporučujeme je jen statisticky sledovat (ve smyslu návštěvnosti jednotlivých klíčových aktivit).

Klient překročí hranici bagatelní podpory (20 h) a nadále bude v projektu podporován. Jak naložit s vykazováním tohoto klienta v indikátoru. Je třeba jeho podporu ukončit nebo můžu pokračovat v navyšování jeho podpory?

Podporu je možné v systému IS ESF přidávat během celé realizace projektu a to opakovaně. Přidávají se jednotlivé zápisy podpory, také je možné podpory přidávat souhrnně (např. za celé sledované období najednou apod.). Podpora se zadává do IS ESF i nad hranici 20 h pro bagatelní podporu v PO3.

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v nepříznivé situaci. patří do této skupiny i pěstouni?

Ano, v případě, že vykazují znevýhodnění, pak je možné pěstouny zahrnout do cílové skupiny , ale pouze to, že jsou pěstouny, není bráno jako znevýhodnění.

Provozujeme telefonickou poradnu. Jak máme evidovat volající? Do jakého je máme zařadit indikátoru?

V případě, že není možné ověřit údaje u dané osoby, není možné ji vykazovat v indikátorech. Činnost telefonické poradny doporučujeme sledovat pro doložení odpracovaných hodin zaměstnanců, kteří se na poradně podílí. Forma evidence je na rozhodnutí příjemce.

Venkovní akce komunitního centra: musí se každý účastník na takovéto akci podepsat?

Není nutné identifikovat každého účastníka, pro doložení oprávněnosti výdajů však musí existovat záznam o účasti cílové skupiny.

Jestliže máme indikátor nové vytvářené pracovní místa. V případě, že odejde pracovník, jak tuto skutečnost máme řešit, když teprve hledáme jiného?

Popsat a doložit, že intenzivně příjemce hledá nového pracovníka.

Je stanovena horní věková hranice pro CS?

Obecně není, pouze u specifických skupin je jasně daná např. hranicí 18 let (u CS děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci nebo 26 let u CS osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči).

Prioritní osa 4

Je podpora asistentů pedagoga způsobilou aktivitou v rámci výzvy PO4, SC 4.2?

Podpora asistentů pedagoga není způsobilou aktivitou ve výzvě PO4 pro SC 4.2. Toto bude případně řešit MŠMT v rámci výzev OP VVV i pro pražské školy. Obraťte se prosím na někoho z kolegů na MŠMT.

Pokud je vzdělávání pedagogických pracovníků delší než 40 hodin (bagatelní podpora), trvá např. 60 hodin, kdy mám ukončit kartu účastníka v IS ESF – již po 40 hodinách?

Ano, ukončete ji již po 40 hodinách, ale v aktivitě dále pokračujte tak, jak máte naplánováno a veďte k ní příslušnou evidenci. Indikátor 6 00 00 v tomto případě máte naplněn již po 40 hodinách, i když aktivita dále pokračuje.

Jaká evidence je nutná k aktivitě, kdy pedagogický pracovník chodí ke koučce?

Je nutné doložit dokument, kde je uvedeno, kdo je na setkání s koučem, je nutné pořídit záznam z tohoto setkání s popisem setkání a podpisy účastníků.

Indikátor 5 25 10 – kdy pedagogové zpracovávají reflexi?

Reflexi zpracovává každý pedagog průběžně. Na základě všech dílčích zpráv zpracuje příjemce souhrnnou zprávu za celou organizaci, kterou příjemce přikládá k ZoR projektu za sledované období. Na závěr projektu se pak vše shrne do souhrnné zprávy za celou organizaci k závěrečné ZOR.

Indikátor 5 21 00 – Je nutné produkt/metodiku dokládat v ZOR?

Ano, je nutné ji doložit, dále musí být tento dokument volně šiřitelný na internetu. Tento dokument se předkládá až ve své finální podobě.

Bude potřeba doložit vazbu na trh práce od obou rodičů, nebo stačí pouze od jednoho?

Do tohoto indikátoru se za každé dítě započítá jeden podpořený rodič. Doložení vazby na trh práce bude nutné tohoto rodiče, který bude započítán jako podpořená osoba. U rodičů je nutné dodržet způsobilost v souladu s textem výzvy v SC 4.3 (viz odstavec 4.2 v textu výzvy).
Výzva je zaměřena primárně na rozšíření dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let věku. Nicméně v definici cílové skupiny jsou uvedeni "Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky". Podpora je zaměřena na předškolní péči, tj. na zařízení péče o děti až do zahájení povinné školní docházky. Lze tedy podpořit i rodiče s dětmi staršími tří let.