Výzvy

Výzva č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíSpecifický cíl
SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:28.1.2021
Zahájení příjmu žádostí:26.2.2021
Ukončení příjmu žádostí:21.5.2021
Celková alokace:250 mil. Kč
Alokace na váš projekt:dotace na projekt je poskytována ve výši 2 - 80 mil. Kč

Informace:

Ke dni 11. 10. 2021 u projektů ve výši 77 188 456,12 Kč, které úspěšně prošly celým procesem hodnocení a výběru projektů, došlo k uzavření Smlouvy o financování.

U projektů ve výši 152 999 816,52 Kč, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante.

U projektů ve výši 38 583 556,20 Kč, které splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, v současné době probíhá věcné hodnocení a výběr projektů.

Minimální podmínky pro poskytnutí podpory nesplnily 2 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 62 818 695,00 Kč.


Ke dni 29. 6. 2021 bylo do výzvy č. 60 podáno 13 žádostí o podporu v celkové výši 331 590 523, 84 Kč.

U projektů ve výši 179 501 001,64 Kč byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů. U těchto projektů v současné době probíhá kontrola ex-ante.

Žádosti o podporu v celkové výši 152 089 522,20 Kč splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. U těchto projektů probíhá věcné hodnocení.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. ledna 2021 vyhlášení výzvy č. 60 Inovační poptávka veřejného sektoru IV Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.

Text výzvy č. 60 Inovační poptávka veřejného sektoru IV

Vzor Smlouvy o financování

Vzor Podmínek realizace

Pro snadnější uchopení inovačního partnerství a správnou koncepci projektového záměru zpracoval Řídicí orgán Metodiku využití řízení o inovačním partnerství. Tento informativní dokument upravuje nejen proces řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale věnuje se také i fázi předcházející, tedy předprojektové přípravě specifické pro tuto aktivitu (např. informace o předběžné tržní konzultaci, posouzení inovativnosti apod.). Dokument byl zpracován primárně pro hlavní město Praha a respektuje tak jeho interní procesní nastavení, ostatní žadatelé použijí postupu nastíněném v této metodice analogicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zadávacím řízením. V těchto metodikách naleznou zájemci bližší informace o realizaci předběžné tržní konzultace, snížení počtu účastníků atd., které žadatelé mohou využít pro lepší přípravu a realizaci projektů v rámci 60. výzvy. Tyto dokumenty naleznete ZDE.

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Kritéria pro hodnocení projektů:

V souvislosti s vyhlášením výzvy upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Řídicí orgán také zpracoval pokyny k vyplnění veřejné podpory v IS KP14+, které naleznete ZDE.

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu (Studie proveditelnosti), je příloha, u které žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.


Poradíme Vám s touto výzvou

    Vendula Tylová
    Programová manažerka
    vendula.tylova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


15.7.2020

Seminář pro příjemce výzvy č. 51. výzvy a 52. výzvy (PO4) – termín 15. 7. 2020 v čase 13:00 – 16:00


Seminář je určen pro příjemce 51. výzvy a 52. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů,

15.7.2020

Seminář pro příjemce výzvy č. 51. výzvy a 52. výzvy (PO4) – termín 15. 7. 2020 v čase 9:00 – 12:00


Seminář je určen pro příjemce 51. výzvy a 52. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů,