Výzvy

Výzva č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíSpecifický cíl
SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:2.2.2021
Zahájení příjmu žádostí:3.3.2021
Ukončení příjmu žádostí:26.5.2021
Celková alokace:250 mil. Kč
Alokace na váš projekt:dotace na projekt je poskytována ve výši 2 - 80 mil. Kč

Informace:

Aktuální informace k 15. 3. 2022:

U všech projektů, které úspěšně prošly celým procesem hodnocení a výběru projektů, došlo k uzavření Smlouvy o financování, popř. Podmínek realizace.


Ke dni 6. 12. 2021 u projektů ve výši 179 501 001,64 Kč, které úspěšně prošly celým procesem hodnocení a výběru projektů, došlo k uzavření Smlouvy o financování / Podmínek realizace projektu.

U projektů ve výši 24 975 158,00 Kč, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante.

Dvě žádosti o podporu, s celkovými způsobilými náklady 45 690 376,00 Kč, byly v rámci ex-ante kontroly staženy žadatelem.

Minimální podmínky pro poskytnutí podpory nesplnily 3 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 81 423 988,20 Kč.


Ke dni 29. 6. 2021 bylo do výzvy č. 60 podáno 13 žádostí o podporu v celkové výši 331 590 523, 84 Kč.

U projektů ve výši 179 501 001,64 Kč byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů. U těchto projektů v současné době probíhá kontrola ex-ante.

Žádosti o podporu v celkové výši 152 089 522,20 Kč splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. U těchto projektů probíhá věcné hodnocení.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. ledna 2021 vyhlášení výzvy č. 60 Inovační poptávka veřejného sektoru IV Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.

Text výzvy č. 60 Inovační poptávka veřejného sektoru IV

Vzor Smlouvy o financování

Vzor Podmínek realizace

Pro snadnější uchopení inovačního partnerství a správnou koncepci projektového záměru zpracoval Řídicí orgán Metodiku využití řízení o inovačním partnerství. Tento informativní dokument upravuje nejen proces řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale věnuje se také i fázi předcházející, tedy předprojektové přípravě specifické pro tuto aktivitu (např. informace o předběžné tržní konzultaci, posouzení inovativnosti apod.). Dokument byl zpracován primárně pro hlavní město Praha a respektuje tak jeho interní procesní nastavení, ostatní žadatelé použijí postupu nastíněném v této metodice analogicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zadávacím řízením. V těchto metodikách naleznou zájemci bližší informace o realizaci předběžné tržní konzultace, snížení počtu účastníků atd., které žadatelé mohou využít pro lepší přípravu a realizaci projektů v rámci 60. výzvy. Tyto dokumenty naleznete ZDE.

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Kritéria pro hodnocení projektů:

V souvislosti s vyhlášením výzvy upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Řídicí orgán také zpracoval pokyny k vyplnění veřejné podpory v IS KP14+, které naleznete ZDE.

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu (Studie proveditelnosti), je příloha, u které žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.


Poradíme Vám s touto výzvou

    Vendula Tylová
    Projektová manažerka
    vendula.tylova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas