Výzvy

Výzva č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíSpecifický cíl
SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:19.11.2019
Zahájení příjmu žádostí:3.2.2020
Ukončení příjmu žádostí:30.9.2020
Celková alokace:220 mil. Kč
Alokace na váš projekt:dotace na projekt je poskytována ve výši 2 - 80 mil. Kč

Informace:

Aktuální informace k 25. 2. 2021:

U všech projektů, které úspěšně prošly celým procesem hodnocení a výběru projektů, došlo k uzavření Smlouvy o financování, popř. Podmínek realizace.


Ke dni 30. 09. 2020 byly do výzvy č. 56 podány celkem 3 žádosti o podporu v celkové výši 150 616 175,60 Kč.

Žádost o podporu v celkové výši 76 100 000 Kč prošla celým procesem hodnocení a výběru projektů a došlo tak k uzavření Podmínek realizace projektu.

Žádost o podporu v celkové výši 59 084 285,60 Kč prošla celým procesem hodnocení a výběru projektů a došlo tak k uzavření Smlouvy o financování.

Žádost o podporu v celkové výši 15 365 638,30 Kč prošla celým procesem hodnocení a výběru projektů a došlo tak k uzavření Podmínek realizace projektu.


Rada hl. m. Prahy dne 7. září 2020 schválila posunutí data ukončení příjmu žádostí z 10. 9. 2020 na 30. 9. 2020.


Ke dni 29. 09. 2020 byla do výzvy č. 56 podána 1 žádost o podporu v celkové výši 15 365 640,00 Kč, která splnila kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. U tohoto projektu probíhá věcné hodnocení.


Ke dni 28. 07. 2020 byla do výzvy č. 56 podána 1 žádost o podporu v celkové výši 59 150 535,60 Kč, která splnila kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. U tohoto projektu probíhá věcné hodnocení.


Dne 14. 07. 2020 byla u tohoto projektu ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ a následně zahájena kontrola ex-ante.


Ke dni 20. 04. 2020 byla do výzvy č. 56 podána 1 žádost o podporu v celkové výši 76 100 000 Kč, která splnila kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodno U tohoto projektu probíhá věcné hodnocení.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 18. listopadu 2019 vyhlášení výzvy č. 56 Inovační poptávka veřejného sektoru III Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.

Text výzvy č. 56 Inovační poptávka veřejného sektoru III

Vzor Smlouvy o financování

Vzor Podmínek realizace

Pro snadnější uchopení inovačního partnerství a správnou koncepci projektového záměru zpracoval Řídicí orgán Metodiku využití řízení o inovačním partnerství. Tento informativní dokument upravuje nejen proces řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale věnuje se také i fázi předcházející, tedy předprojektové přípravě specifické pro tuto aktivitu (např. informace o předběžné tržní konzultaci, posouzení inovativnosti apod.). Dokument byl zpracován primárně pro hlavní město Praha a respektuje tak jeho interní procesní nastavení, ostatní žadatelé použijí postupu nastíněném v této metodice analogicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zadávacím řízením. V těchto metodikách naleznou zájemci bližší informace o realizaci předběžné tržní konzultace, snížení počtu účastníků atd., které žadatelé mohou využít pro lepší přípravu a realizaci projektů v rámci 56. výzvy. Tyto dokumenty naleznete ZDE.

 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

 

V souvislosti s vyhlášením výzvy upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 

Řídicí orgán také zpracoval pokyny k vyplnění veřejné podpory v IS KP14+, které naleznete ZDE.

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu (Studie proveditelnosti), je příloha, u které žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.


Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Michala Kudrličková
  Projektová manažerka
  michala.kudrlickova@praha.eu Více ...
  Vendula Tylová
  Projektová manažerka
  vendula.tylova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas