Výzvy

Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:25.10.2017
Zahájení příjmu žádostí:27.11.2017
Ukončení příjmu žádostí:28.6.2018
Celková alokace:199,1 mil. Kč
Alokace na váš projekt:500 tis. Kč - 40 mil. Kč

Informace:

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 4. 2020 revokaci výzvy č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 6. 4. 2020.

Obsahem revokace bylo navýšení alokace ze 130 mil. Kč na 199 107 270 Kč. Díky navýšení
alokace výzvy budou podpořeny projekty, které byly zařazeny do zásobníku náhradních projektů
(podporu těchto projektů schválilo ZHMP č. usn. 4/1 dne 28. 2. 2019). S tím souvisí i úprava nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu, které se upravuje následovně: 31. 12. 2020 / 31. 12. 2021 a úprava časové způsobilosti, která se posouvá až do 31. 12. 2021. (datum 31. 12. 2021 se týká pouze projektů, které byly zařazeny do zásobníku náhradních projektů, viz usnesení RHMP – ZDE)


Dne 27. 2. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 36 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ u všech předložených projektů.

Projekty s uzavřenou smlouvou o financování – 2

Další projekty schválené v ZHMP (ukončena ex-ante kontrola) – 6

Projekty zařazené do zásobníku – 5

Projekty, které nesplnily podmínky věcného hodnocení – 1

Finální výsledky věcného hodnocení: ZDE


Tabulka s pořadím předložených projektů: ZDE

První dva projekty byly již schváleny ZHMP 17. 5. 2018 a je u nich již uzavřena smlouva o financování.

Projekty v pořadí 3. – 9. (dle výše uvedené tabulky) splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory a současně jsou na ně alokovány finanční prostředky (alokace výzvy 130 mil. Kč). Během ledna 2019 bude u těchto projektů probíhat ex-ante kontrola před podpisem smlouvy.

Projekty v pořadí 10., 11, a 13. splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory, ale již na ně nejsou alokovány finanční prostředky.

U projektů v pořadí 12. a 14. je v současné době ukončováno věcné hodnocení, nicméně se již nacházejí pod červenou čarou a tudíž na ně nezbývají finanční prostředky v rámci alokace výzvy.

Projekty, které se nacházejí pod červenou čarou budou zařazeny do tzv. zásobníku a v případě navýšení alokace SC 4.1 budou podpořeny (v případě splnění minimálních podmínek pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení).


Dne 28. 6. 2018 v 16:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Celkem bylo předloženo 15 žádostí v objemu 261,07 mil. Kč (201 % alokace výzvy, jež je 130 mil. Kč).

Jedná se o průběžnou výzvu, první dva podané projekty již byly schváleny v ZHMP v květnu – v objemu 21,8 mil. Kč.


Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. května 2018 schválilo poskytnutí podpory 2 projektům předložených v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti “.  Celková výše projektů činí 21,79 mil. Kč.

Usnesení ZHMP: ZDEK 28. 6. 2018 bylo předloženo 15 žádostí v celkové výši 261 067 326,11 Kč, což činí 201 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč).


Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 2

Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 13

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení – 0

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola – 1 v objemu 7 014 598 Kč

Počet žádostí, u kterých byl uzavřen právní akt – 1

Počet žádostí stažených žadatelem – 0


Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 vyhlášení výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II.

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. října do 24. května 2018.

Aktuální text výzvy č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II, platný od 6. 4. 2020

Text výzvy č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II

Text výzvy č. 36 (verze pro tisk)

Vzor Smlouvy o financování pro projekty 36. výzvy

 

Povinné přílohy žádosti o podporu (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

 

Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

 • Podklady pro ekonomické hodnocení projektu – Finanční analýza a zjednodušená ekonomická analýza zpracovaná v modulu CBA v MS2014+ (předkládané projekty s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč tuto přílohu nedokládají, viz Metodika pro zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osu 4)
 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet stavebních výdajů projektu
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty – dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (pokud nedojde k validaci přes IČ v MS2014+)
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
 • Výpis z rejstříku škol (mateřské školy)

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 

Časté dotazy:

 

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 36 seminář, který se bude konat 21. listopadu 2017 od 13:00 do 17:00 a 30. listopadu 2017 od 9:30 do 13:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. Seminář 21. 11. 2017 a Seminář 30. 11. 2017.

Seminář pro žadatele – modul CBA

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II seminář zaměřený na modul CBA.

Seminář se bude konat 30. listopadu 2017 od 14:00 do 15:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.


Poradíme Vám s touto výzvou

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas