Semináře

Seminář pro žadatele k výzvě č. 36 a 37

Výzva: Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II
Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
Informace:

Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 36 a 37 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 36 je zaměřena na rozšiřování potenciálu zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání (dětské skupiny a mateřské školy). Výzva č. 37 je zaměřena na řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.

Seminář bude probíhat od 13:00 do 17:00 hodin.

Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:21.11.2017 13:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Výzva 36:
- Vytvoření nových míst a budování nových zařízení dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. (navýšení nedostatečné kapacity)
- Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání

Výzva 37:
- A: Modernizace zařízení a vybavení MŠ, ZŠ a speciálních ZŠ
- B: Modernizace zařízení a vybavení SŠ a speciálních SŠ
- C: Komplementární projekty k podpoře inkluze

Cílové skupiny:

Výzva 36:
- Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků
- Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva 37:
- Žáci mateřských, základních či středních škol
- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
- Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol

Typy příjemců:

Výzva 36:
- Hlavní město Praha
- Městské části hl. m. Prahy
- Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
- Nestátní neziskové organizace
- Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
- Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace

Výzva 37:
- Hlavní město Praha
- Městské části hl. m. Prahy
- Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
- Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Kapacita:45
Obsazeno:65

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.