Výzvy

Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:29.9.2016
Zahájení příjmu žádostí:31.10.2016
Ukončení příjmu žádostí:30.3.2017
Celková alokace:400 mil. Kč
Alokace na váš projekt:1 - 99 mil. Kč

Informace:

Aktuální informace k 15. 9. 2017:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory 13 projektům předložených v rámci 23. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“. V této výzvě bylo schváleno 13 projektů zaměřených na vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání.  Tyto projektové záměry Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří celkovou částkou 442,91 mil. Kč.


Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 541 905 530,37 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 13 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 442 905 530,37 Kč. Jedna žádost o podporu, s celkovými způsobilými náklady 99 000 000 Kč, byla v rámci věcného hodnocení vyřazena.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v září 2017.


Počet předložených žádostí o podporu: 16

CZV projektu ze žádosti (Kč): 648 132 759,37

Alokace výzvy (Kč): 400 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 15

CZV projektu ze žádosti (Kč): 566 062 238,37


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 1

CZV projektu ze žádosti (Kč): 82 070 521


Počet stažených žádostí žadatelem po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 1

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 13

CZV projektu ze žádosti (Kč): 442 905 530,37

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 1

CZV projektu ze žádosti (Kč): 99 000 000

 

 

 

Rada hl. m. Prahy schválila dne 26. srpna 2016 vyhlášení výzvy č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze.

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Konzultace projektových záměrů probíhají od  29. 9. 2016 do 24. 3. 2017.

 

V návaznosti změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, které vstoupily v platnost dne 29. 9. 2016, přistoupil Řídicí orgán k úpravě výzvy. Revidovanou verzi výzvy schválila Rada hl. m. Prahy dne 29. 11. 2016.  

 

Změny, které upravují povinnost předkládat některé přílohy, přinesou zjednodušení v přípravě žádostí o podporu v této výzvě. Konkrétně došlo ve výzvě č. 23 k těmto změnám:

Příloha „Doklady o právní subjektivitě žadatele“ byla z části Přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě přesunuta do části Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty. V závorce byl doplněn text „(v případě, že nedojde k validaci přes IČ v MS2014+)“.

Příloha „Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování“ byla z části Přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě přesunuta do části Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty.

Přílohy „Doklad o partnerství“ a „Příslib spolufinancování z rozpočtu městských částí“ byly z části Povinné přílohy vypuštěny.

 

Aktuální text výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze platný od  29. 11. 2016

Text výzvy č. 23 platný do 28. 11. 2016

Vzor Smlouvy o financování k projektům 23. výzvy

 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

 

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

U žádostí předložených v rámci výzvy 23 bude ověřován soulad se Strategickým rámcem investic akčního plánu (MAP). Na území hlavního města Prahy musí být Strategický rámec MAP schválen Řídícím výborem a uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o podporu ve specifickém cíli 4.1 OP PPR, tj. nejpozději do 30. 3. 2017 pro žádosti podané do výzvy č. 23. Ve studii proveditelnosti musí být uvedena adresa webových stránek, kde bude Strategický rámec uveřejněn, a název investičního záměru, který je uveden v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP. Soulad bude ověřován ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.

 

Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 23 seminář, který se bude konat 3. listopadu 2016 na Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, ve velké zasedací síni. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas