Výzvy

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Výzva č. 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:14.9.2021
Zahájení příjmu žádostí:18.10.2021
Ukončení příjmu žádostí:13.1.2022
Celková alokace:30 mil. Kč
Alokace na váš projekt:1 095 000 Kč - 5 775 840 kč

Informace:

K 03.01.2022 bylo předloženo 9 žádostí o podporu v celkové výši 18 945 900 Kč. Jedná se o průběžnou výzvu, 2 projekty prochází procesem formálního hodnocení a u 7 projektů, které úspěšně prošly formálním hodnocením, bude následovat ex ante kontrola.

Alokace výzvy je 30 mil. Kč, příjem žádostí bude ukončen 13.01.2022 v 16 hodin.


Metodický dopis č. 9/2021 – Výjimka z povinnosti zahájit realizaci projektu ve výzvě č. 59 nejpozději do 6 měsíců od schválení projektů ZHMP

Chtěli bychom vás informovat, že došlo k udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR Metodickým dopisem č. 9/2021 ředitele odboru evropských fondů ze dne 22. listopadu 2021. Tímto dopisem se projektům předloženým v rámci 59. výzvy OP PPR uděluje výjimka z povinnosti zahájit realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy, která je stanovena v kap. 11.1 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR.
Výjimka se vztahuje na všechny projekty v dané výzvě, u nichž zahájení realizace do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy není možné kvůli řádnému dokončení realizace předcházejícího projektu financovaného z ESI fondů. Projekty, které výjimku využijí, musí splnit následující:
1. řádně dokončit předchozí projekt realizovaný z ESI fondů,
2. dodržet lhůtu pro nejzazší ukončení realizace projektu (navazujícího) dle textu výzvy č. 59.

O prodloužení termínu pro zahájení realizace není nutné individuálně žádat.

Metodický dopis č. 9/2021 


Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. září 2021 vyhlášení výzvy č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze.

Text výzvy č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III 


Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU:

Specifické pokyny pro žadatele ve výzvě č. 59:

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+ u výzvy č. 59 (jednotkové náklady)

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 9. 2021 do 6. 1. 2022.

Souhrnný záznam o docházce dětí a Souhrnný záznam o docházce pečující osoby, která získala v rámci projektu profesní kvalifikaci

vzor Prohlášení o docházce dětí potvrzené rodičem – uvedený vzor není závazný, v případě použití vlastního formuláře je však třeba, aby sestava docházky dítěte byla vyhotovena za každý kalendářní měsíc a prohlášení obsahovalo tyto údaje:

 • registrační číslo projektu,
 • název projektu,
 • název příjemce,
 • identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení),
 • údaje o příchodu a odchodu dítěte v konkrétní dny,
 • jméno a příjmení rodiče,
 • datum a podpis rodiče,
 • povinné prvky vizuální identity.

Semináře pro žadatele:

Z důvodu nízkého počtu žadatelů nejsou prezenční semináře plánovány. Je možné sjednat individuální osobní konzultaci, případně využít e-mailového či telefonického kontaktu. Pro sjednání konzultace využijte kontaktní údaje níže. 


Poradíme Vám s touto výzvou

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Pavla Netolická
  Projektová manažerka
  pavla.netolicka@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
  Jan Ryšavý
  Projektový manažer
  jan.rysavy@praha.eu Více ...
  Daniela Hořejší
  Projektová manažerka
  daniela.horejsi@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas