Výzvy

Výzva č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:12.9.2018
Zahájení příjmu žádostí:15.10.2018
Ukončení příjmu žádostí:20.6.2019
Celková alokace:200 mil. Kč
Alokace na váš projekt:1 mil. - 40 mil. Kč

Informace:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13. 2. 2020 schválilo poskytnutí podpory 4 projektům předložených v rámci 45. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II“. Celková výše projektů činí 146,55 mil. Kč.

USNESENÍ ZHMP: ZDE


Dne 13.01.2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 45 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi byly posuzovány celkem  4 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 146 545 205 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnily všechny 4 posuzované žádosti.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v únoru 2020.


Dne 24. 9. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 45 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 5 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady  186 046 791 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 4 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 146 545 205 Kč. 1 žádost o podporu, s celkovými způsobilými náklady 39 501 586 Kč, byla v rámci formálního hodnocení stažena žadatelem.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, v současné době probíhá věcné hodnocení.


Dne 20. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Celkem bylo předloženo 5 žádostí o podporu v objemu 186 046 791,00 Kč.

Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 2. 10. 2018 revokaci výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Tato revize nabývá účinnosti od 2. 10. 2018.

Obsahem revokace byla úprava výzvy č. 45 v části 3.5. „Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování“, kde se mění míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování u organizací typu Městské části hl. m. Prahy takto: EU podíl 50 %, Rozpočet hl. m. Prahy 40 %, Příjemce 10 %. Důvodem změny je dodržení schválené míry spolufinancování pro organizace typu Městské části hl. m. Prahy (10 % míra spolufinancování je platná od 1. 1. 2017). Touto revizí došlo k formální nápravě podmínek výzvy.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. září 2018 vyhlášení výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II.

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Konzultace projektových záměrů probíhají od  12. 9. 2018 do 13. 6. 2019.

Aktuální text výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II, platný od 2. 10. 2018

 

Text výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II, platný do 1. 10. 2018


Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají závaznou podobu (kompletní výčet příloh je uveden ve výzvě):

 

Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

Dále upozorňujeme žadatele, že Studie proveditelnosti je příloha, u níž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tato příloha není předložena v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

 

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

U žádostí předložených v rámci výzvy 45 bude ověřován soulad se Strategickým rámcem investic akčního plánu (MAP). Na území hlavního města Prahy musí být Strategický rámec MAP schválen Řídícím výborem a uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o podporu ve specifickém cíli 4.1 OP PPR, tj. nejpozději do 20. 6. 2019 pro žádosti podané do výzvy č. 45. Ve studii proveditelnosti musí být uvedena adresa webových stránek, kde bude Strategický rámec uveřejněn, a název investičního záměru, který je uveden v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP. Soulad bude ověřován ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.

Kodex školy

Kodex školy obsahuje výčet bodů identifikujících školu, která podporuje rovné příležitosti všech dětí a žáků ve vzdělávání a ověřuje jejich naplňování, což vede k rovnosti dosažených výsledků a školních úspěchů. Ve výzvě č. 45 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II je závazný pro podpořené ZŠ. Žadatelé ZŠ se k němu přihlašují v rámci elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+. Ostatní žadatelé podpisem elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+ stvrzují, že zaváží školy podpořené v rámci realizace projektu k naplňování principů uvedených v Kodexu školy.“ Kodex školy je přílohou Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a je relevantní pro všechny školy podpořené v rámci výzvy č. 45 OP PPR.

Semináře pro žadatele

Semináře pro tuto výzvu nebudou vyhlašovány. Konzultování projektových záměrů (včetně dotazů) bude probíhat pomocí osobních konzultací s projektovými manažerkami PO4.

 


Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas