Aktuality

Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru

Registrujeme množící se dotazy žadatelů a příjemců, jak s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru realizovat projekty podpořené z OP PPR a dodržet platná pravidla a povinnosti. 

Za řídicí orgán OP se snažíme v mezích daných pravidel o maximálně vstřícný přístup a podporujeme dokončení realizace probíhajících projektů. Počítáme s tím, že projekty budou prodlužovány. S MMR a Evropskou komisí vyjednáváme další úpravy pravidel, aby byla vůči příjemcům co nejpříznivější. Níže uvádíme některé již nyní platné postupy a možnosti, jak se při realizaci projektu s dopady stávající situace vyrovnat. Pro úplnost zmiňujeme i některé otázky, které jsou zatím jen ve fázi jednání – pokud se je povede dotáhnout do zdárného konce, bude možné je využít také.

Pokud budete mít k níže uvedeným informacím jakékoliv další dotazy nebo budete mít i další otázky související s dopadem koronaviru na realizaci projektů, neváhejte se obrátit na příslušného finančního manažera z řídicího orgánu.

Řídicí orgán počítá s využitím postupů, které nabízí aktuálně platná dokumentace, zejména pak:

  • prodlužováním realizace projektů, kde to bude třeba, a to i za termíny stanovené výzvou – blíže viz kap. 11.3.3 Pravidel pro žadatele a příjemce. Přitom platí, že realizaci lze prodloužit i z více důvodů (např. pozastavení realizace projektu kvůli vyšší moci a prodlení v oblasti veřejných zakázek – plnění po termínu),
  • stanovováním lhůt přiměřených současné situaci a možností nápravě, kde to obecně je možné (lhůty pro opravu žádosti nebo zprávy o realizaci, lhůty pro doložení podkladů ke smlouvě o financování atd.),
  • částečným nenaplněním indikátorů projektu (až do 15 %) bez sankce – blíže viz kap. 7, bod 2 Snížených odvodů,
  • předčasným ukončením realizace projektu (nedochází k naplnění indikátorů dle smlouvy) při současném adekvátním snížení dotace – blíže viz kap. 11.3.3 Pravidel pro žadatele a příjemce. Zde bude třeba opět dodržet některé důležité podmínky, zejména to, aby výstupy projektu v omezené podobě dostatečně naplňovaly účel dotace,
  • hrazením některých mzdových výdajů, např. náhrad za překážky v práci na straně zaměstnavatele v rámci osobních nákladů (s výjimkou jednotkových nákladů – u nich se o této možnosti jedná), při dodrženích dalších relevantních pravidel – viz kap. 17.8.1 Pravidel pro žadatele a příjemce.

 Další a podrobnější informace budou doplňovány průběžně.

V jednání je stále možnost hrazení stornopoplatků a dalších obdobných nákladů, které v důsledku opatřením proti šíření koronaviru mohou vznikat. 

 

PO3

Dále uvádíme i specifické informace týkající se projektů v rámci prioritní osy č. 3 OP PPR:

V případě, že to povaha práce s klienty/cílovými osobami umožňuje, je možné aktivity provádět distanční formou (elektronicky, telefonicky, apod.). Tyto aktivity je nutné zaznamenávat a následně doložit řídicímu orgánu jaká podpora byla poskytnuta, komu byla podpora poskytnuta, jakou formou a v jaký čas.

Dále doporučujeme, aby jednorázové aktivity, které měly původně proběhnout v daném měsíci, byly přesunuty na později. I kdyby šlo o nějaké tematické aktivity (např. spojené s Velikonocemi), dají se nahradit později jinými tematickými akcemi. K pravidelným aktivitám se projekty, u kterých není možná distanční forma, vrátí po ukončení omezení.

 

PO4, SC 4.2, jednotkové projekty

S ohledem na četné dotazy k oblasti jednotkových projektů v rámci specifického cíle 4.2 OP PPR uvádíme i informace, jak bude přistupováno k posuzování plnění těchto aktivit, které jsou opatřeními zavedenými proti šíření koronaviru velmi významně dotčeny (uzavření škol):

Personální šablony (Dvojjazyčný školní asistent – dále jen „DŠA“, Interkulturní pracovník – dále jen „IP“)  – Pokud mohou DŠA či IP pracovat v budově školy/z domova, tzn. probíhá on-line výuka (DŠA či IP jsou zapojeni do výuky dle své pracovní činnosti do výše svého úvazku), mohou být jednotky za dané dny uplatněny. Tyto aktivity bude nutné doložit v souladu s požadavky v příloze č. 1 příslušné jednotkové výzvy, vč. čestného prohlášení statutárního zástupce, že výuka probíhala, a podrobně zaznamenávat a následně doložit vykonanou pracovní činnost po vyžádání ve zprávě o realizaci či při kontrole na místě. V případě, že výuka neprobíhá, mohou pracovníci čerpat dovolenou či OČR, popř. nemocenskou (za podmínek uvedených ve výzvě). V jednání je možnost náhrady za překážku v práci na straně zaměstnavatele – zatím však není potvrzeno.

V případě pravidelných aktivit (Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka a Doučování dětí s OMJ ve školách) je možné nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech po otevření škol. Pokud výuka probíhá ve formě on-line výuky, budou tyto aktivity po doložení podkladů v souladu s přílohou č. 1 příslušné výzvy uznány.

Jednorázové aktivity (Komunitně osvětová setkávání, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách) doporučujeme přesunout a zrealizovat po znovu otevření škol. Nelze čerpat jednotky za zrušené aktivity.

Aktivity, jejichž smyslem je prezenční účast podpořených osob na daných aktivitách (Projektová výuka, Volnočasový klub, Stáže), doporučujeme realizovat po znovu otevření škol. Případná on-line výuka nebude uznána. V případě volnočasového klubu je možné nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech po otevření škol. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín. 

Aktivitu Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků lze po dobu zákazu akcí s účastí (přesahující ve stejný čas) více než 30 osob výjimečně realizovat i distanční elektronickou formou. Vzdělávání musí probíhat během běžné pracovní doby a o této skutečnosti musí existovat průkazná auditní stopa (např. kdy došlo k přihlášení účastníka, resp. kdy byl kurz ukončen). Dále musí být splněny podmínky, které stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-moznosti-zmeny-formy-uskutecnovani-vzdelavaciho

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce je možné provést změnu rozpočtu projektu, tj. změnu aktivit projektu, prostřednictvím žádosti o změnu.

 

PO4, SC 4.2, nejednotkové projekty

V případě, že to povaha práce s cílovými osobami umožňuje, je možné aktivity provádět distanční formou (elektronicky, telefonicky, apod.). Tyto aktivity je nutné zaznamenávat a následně doložit (jakou formou, v jaký čas a jaká podpora byla CS poskytována).

Dále doporučujeme, aby jednorázové aktivity, které měly původně proběhnout v době nouzového stavu, byly přesunuty na později. K pravidelným aktivitám se projekty, u kterých není možná distanční forma, vrátí po ukončení omezení.

 

PO4, SC 4.3, dětské skupiny

Pravidla pro žadatele a příjemce v kap. 24.2.2.3 uvádějí, že pro všechna podpořená zařízení je možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty dny, po které bylo zařízení zavřeno z předem nepředvídatelných důvodů, např. karanténa, povodně, vyhoření, vykradení apod. Důvody pro uzavření provozu zařízení péče o děti musí být objektivní a musí být náležitě doloženy. Mimořádný nouzový stav vyhlášený vládou je objektivní a předem nepředvídatelný důvod k uzavření dětských skupin.

Pravidla přímo neuvádějí maximální možnou dobu pro uzavření DS – tato doba by se však měla odvíjet od trvání zmíněného objektivního důvodu. V případě, že je objektivním důvodem dočasného uzavření vyhlášení nouzového stavu, tak ŘO bude akceptovat snížení počtu pracovních dní použitých pro výpočet obsazenosti o dny od vyhlášení nouzového stavu do znovuotevření, resp. ukončení nouzového stavu.

 

Lhůty u veřejných zakázek

Na níže uvedeném odkazu jsou uvedeny možnosti prodlužování lhůt u podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze. Doporučení se týká i zakázek mimo ZZVZ dle Pravidel OP PPR. 

http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti