Výzvy

Výzva č. 61 – Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:14.9.2021
Zahájení příjmu žádostí:15.11.2021
Ukončení příjmu žádostí:31.3.2022
Celková alokace:50 mil.
Alokace na váš projekt:0,5 - 10 mil.

Informace:

Dne 19. 8. 2022 byla u projektů předložených ve výzvě č. 61 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení“. V této fázi bylo posuzováno celkem 5 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 15,21 mil. Kč.

Projekty s uzavřenou smlouvou o financování – 1
Další projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení – 3
Projekty, které nesplnily podmínky věcného hodnocení – 1

Finální výsledky věcného hodnocení: ZDE


Ke dni 20. 5. 2022 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí u všech podaných žádostí o podporu ve výzvě č. 61. Aktuální stav:

 • 2 projekty v objemu 2,92 mil. Kč jsou ve fázi ex-ante kontroly
 • 3 projekty v objemu 12,19 mil. Kč jsou ve fázi věcného hodnocení

Dne 31. března 2022 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 61 – Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti. Celkem bylo předloženo 5 žádostí v objemu 15 118 893,45 Kč. Jednalo se o průběžnou výzvu, podané žádosti o podporu jsou v různých fázích hodnocení, a to takto:

 • 2 projekty v objemu 2,92 mil. Kč prošly věcným hodnocením a jsou již ve fázi ex-ante kontroly
 • 3 projekty v objemu 12,19 mil. Kč jsou ve fázi formálního hodnocení a kontroly přijatelnosti

Rozhodnutí ředitele evropských fondů č. 8/2021 – možnost čerpat rezervu na stavební práce

V posledních měsících dochází k výraznému a přetrvávajícímu nárůstu cen stavebních prací a materiálů. Řídicí orgán proto upravil pravidla v rámci aktuální 61. výzvy a umožňuje nově žadatelům, aby při zpracovávání žádosti o podporu vytvořili v rozpočtu položku „rezerva na stavební práce“. K této položce se mohou vázat prostředky ve výši max. 15 % rozpočtu určeného na stavební práce vč. materiálu. Pokud bude růst cen prací a materiálů ve stavebnictví dále pokračovat, budou žadatelé/příjemci oprávněni toto zdražení hradit právě z položky „rezerva na stavební práce“. Podmínkou využití rezervy je samozřejmě průkazné doložení nárůstu cen. Pro příjemce jde i tak o vítanou možnost úhrady zdražení, které by jinak musel zaplatit z vlastních zdrojů.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. září 2021 vyhlášení výzvy č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti 

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Text výzvy č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti

Povinné přílohy žádosti o podporu (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):


Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

 • Podklady pro ekonomické hodnocení projektu – Finanční analýza a zjednodušená ekonomická analýza zpracovaná v modulu CBA v MS2014+ (předkládané projekty s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč tuto přílohu nedokládají, viz Metodika pro zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osu 4)
 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet stavebních výdajů projektu
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty – dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (pokud nedojde k validaci přes IČ v MS2014+)
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

Kritéria pro hodnocení projektů:


Dokumenty:

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:


Časté dotazy:

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. září 2021 do 24. března 2022.


Semináře pro žadatele:

Z důvodu nízkého počtu žadatelů nejsou prezenční semináře plánovány. Je možné sjednat individuální osobní konzultaci, případně využít e-mailového či telefonického kontaktu. Pro sjednání konzultace využijte kontaktní údaje níže.


Poradíme Vám s touto výzvou

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Jan Ryšavý
  Projektový manažer
  jan.rysavy@praha.eu Více ...
  Pavla Netolická
  Projektová manažerka
  pavla.netolicka@praha.eu Více ...
  Daniela Hořejší
  Projektová manažerka
  daniela.horejsi@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas