Výzvy

Výzva č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:30.8.2017
Zahájení příjmu žádostí:2.10.2017
Ukončení příjmu žádostí:24.1.2018
Celková alokace:80 mil. Kč
Alokace na váš projekt:600 tis. - 5 mil. Kč

Informace:

Ex-ante kontrola žádostí o podporu (k 15. 8. 2018):

Počet žádostí, které splnili minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení – 8

Počet žádostí o podporu ve fázi kontroly ex-ante – 4

Počet žádostí stažených žadatelem – 1

Počet žádostí s uzavřeným právním aktem – 3


Dne 10. 5. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 41 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  10 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 19 887 176 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 15 868 782,25 Kč.


Dne 27. 2. 2018 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 10 v objemu 19 887 176 Kč

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 1 v objemu 1 714 781,25 Kč

V současné době probíhá věcné hodnocení u 10 projektů v objemu 19 887 176 Kč.


Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč.

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání žádostí o podporu.

O výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou žadatelé informováni prostřednictvím interní depeše v MS2014+.


Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu 4. Věcné zaměření v rámci výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání, která byla vyhlášená 30. 8. 2017. Upozornění se týká zapojení partnera do projektu a možnosti situace, kdy dojde k rozporu s principy partnerství dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Bližší informace naleznete v dokumentu ZDE.


 

Rada hl. m. Prahy schválila dne 29. 8. 2017 vyhlášení výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání.

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).  Konzultace projektových záměrů probíhají od 30. 8. 2017 do 16. 1. 2018.

 

Text výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Text výzvy č. 41 (verze pro tisk)

Vzor Smlouvy o financování k projektům 41. výzvy

 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Nepovinné přílohy žádosti o podporu:

 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (v případě neúspěšné validace v MS14+)
 • Klíčové aktivity

Kritéria pro hodnocení projektů:

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 

 

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz

 

 

Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 41 seminář, který se bude konat 19. září 2017 od 13:00 do 16:30, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.


Poradíme Vám s touto výzvou

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas