Výzvy

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběSpecifický cíl
SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:24.1.2018
Zahájení příjmu žádostí:23.2.2018
Ukončení příjmu žádostí:23.1.2019
Celková alokace:49 mil. Kč
Alokace na váš projekt:1 - 4 mil. Kč, 0,5 - 2 - mil. Kč (dle typu aktivity)

Informace:

Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť.

Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Oprávněným žadatelem v této výzvě může být pouze osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ), a jejíž datum vzniku je max. 2 roky před předložením žádosti o podporu.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 do 23. 1. 2019.

Text výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť_po revokaci

Text výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Vzor smlouvy o financování


 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria pro věcné hodnocení


V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Dále upozorňujeme žadatele, že Studie proveditelnosti je příloha, u níž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tato příloha není předložena v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Upozornění: Žadatelé, kteří nemají se sociálním podnikáním mnoho zkušeností, se mohou před přípravou a podáním projektu do výzvy č. 38 zdarma obrátit na konzultanty a experty z této oblasti, případně lze absolvovat stáž v sociálním podniku. Podrobné informace o tomto typu podpory naleznete na webových stránkách Českého sociálního podnikání pod odkazem http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/mpsv v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. U tohoto projektu jsou uvedeny rovněž kontakty na realizační tým. Projekt je realizován MPSV a pokrývá celou ČR, včetně hl. m. Prahy.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

Semináře pro žadatele

Pro žadatele připraví odbor evropských fondů MHMP semináře. Termíny konání seminářů budou upřesněny koncem ledna v sekci Semináře.

 

Semináře pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí

Rádi bychom zájemce o dotaci ve výzvě č. 38 informovali, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR semináře pro potenciální sociální podniky, které se chtějí realizovat v oblastech gastronomie a environmentálního sociálního podnikání. Semináře jsou zdarma.

Termíny konání seminářů:

 • v oblasti gastronomie: 17. 5. 2018 a 28. 5. 2018 od 9:00 do 15:00 hod
 • v oblasti environmentálního sociálního podnikání: 14. 5. 2018 a 23. 5. 2018 od 13:00 do 16:00 hod

 

Kontaktními osobami pro případné dotazy jsou:

Mgr. Šárka Vokálová (sarka.vokalova@mpsv.cz, tel: 770 116 520) a

Mgr. Gabriela Kurková (gabriela.kurkova@mpsv.cz, tel: 770 116 519).

 

Více podrobností a možnost registrace na semináře naleznete pod těmito odkazy:

 


Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Petra Altmannová
  Projektová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu Více ...
  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu Více ...
  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu Více ...
  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas