Aktuality

Střet zájmů při zadávání veřejných zakázek

20. srpna 2021

Řídicí orgán OP PPR upozorňuje příjemce na zákonnou povinnost týkající se zabránění střetu zájmů při zadávacích řízeních, výběrových řízeních a přímých nákupech.

Dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů, platí, že: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády dle § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 

Přehled veřejných funkcionářů, jichž se uvedené omezení týká, je možné nalézt v souboru „Seznam veřejných funkcionářů, kterých se týká omezení dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů“, který je umístěn ZDE (tabulka obsahuje u jednotlivých funkcí odkazy na internetové stránky, na kterých lze dohledat, kdo danou veřejnou funkci v době zadávání veřejné zakázky zastává).

Dále pro informaci uvádíme odkaz na orientační seznam společností vedený řídicím orgánem OPZ, na které zákaz zákona o střetu zájmů dopadá: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/pomucka-k-overeni-dodrzeni-zakona-o-stretu-zajmu/normal

Pracovníci řídicího orgánu v této souvislosti prověřují, zda příjemci plní povinnosti zadavatelů uvedené v ust. § 4b zákona o střetu zájmů v případě: 

  • zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) ověřuje řídicí orgán zejména auditní stopu o úkonech zadavatele dle ust. § 122, odst. 4 a násl. ZZVZ
  • veřejných zakázek malého rozsahu, včetně přímých nákupů, ověřuje řídicí orgán relevantní doklady od příjemce, že ten jakožto zadavatel naplnil povinnost uvedenou v ust. § 4b věty třetí zákona o střetu zájmů. Tyto doklady mohou mít formu např.: výpisu z Evidence skutečných majitelů, které uchazeč/dodavatel dobrovolně poskytl příjemci, či jiného obdobného výpisu či informace, které si zajistí sám příjemce (např. i vlastní záznam o rozkrývání vl. struktury dodavatele z veřejně dostupných zdrojů)

Uvedené povinnosti vyplývají ze zákona již od roku 2017 – nejde tedy o povinnosti zcela nové.