Aktuality

Dotknou se vašeho projektu sankce EU přijaté vůči Rusku?

17. října 2022

Aktualizace 11. prosince 2023

Sankce Evropské unie vůči Rusku, účinné od 9. dubna 2022, se bezprostředně dotýkají i zadavatelů veřejných zakázek a jejich dodavatelů. Cílem tohoto článku je upozornit příjemce podpory na nutnost kontrolovat, zda fyzická či právnická osob, jíž chtějí veřejnou zakázku zadat, nefiguruje na sankčních seznamech. V opačném případě by totiž šlo o nezpůsobilý výdaj projektu a v určitých případech i o porušení rozpočtové kázně.

Sankce jsou zaměřené jak proti jednotlivým fyzickým, tak i právnickým osobám a dělí se na individuální sankce a ekonomické sankce.

Individuální sankce

Tento typ sankcí směřuje vůči konkrétním fyzickým či právnickým osobám a patří mezi ně především zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů (například věci movité či nemovité) a zákaz zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Pokud má zadavatel veřejné zakázky podezření, že dodavatel je na sankčním seznamu EU a má mu být zmrazen majetek, tak mu nesmí jakýkoli majetek zpřístupnit a měl by kontaktovat Finanční analytický útvar (FAÚ). Ten mu do 30 dnů sdělí, zda jde o majetek podléhající sankcím, zda FAÚ přijme nějaká opatření a zda lze požádat o výjimku umožňující pokračovat v plnění veřejné zakázky.

Důvodem pro zmrazení majetku je skutečnost, že sankcionovaná osoba tento majetek vlastní, drží, či ovládá, a to přímo či nepřímo. Vlastnictví sankcionované osoby u právnických osob je vázáno na podíl převyšující 50 %, přičemž platí, že v případě dvou nebo více sankcionovaných osob se tyto podíly sčítají a pokud přesáhnou v součtu 50 %, tak takový subjekt bude považován za vlastněný sankcionovanými osobami. Individuální sankce vyplývají z několika evropských předpisů – jde například o článek 2 Nařízení Rady (EU) č.  69/2014 nebo článek 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014.

Ekonomické sankce

U ekonomických sankcí není vazba na sankční seznamy, ale použijí se obecně za předem daných podmínek. Opět i zde mají některé ekonomické sankce vliv na proces zadávání veřejných zakázek a jejich plnění (zákaz nákupu zboží, například uhlí z Ruska). Při posuzování zboží je třeba vycházet z aktuálního stavu, sankční seznamy jsou postupně rozšiřovány.

Speciálně na oblast zadávání veřejných zakázek cílí pátý sankční balíček, přijatý 8. dubna prostřednictvím změnového nařízení Rady EU 2022/576, které mění nařízení EU č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Článek 5k nařízení (EU) č. 833/2014 uvádí zákaz zadávání či plnění veřejné zakázky, nebo koncesní smlouvy spadající do oblasti působení směrnic o zadávání veřejných zakázek:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo, či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu, nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

Dopad sankcí na veřejné zakázky

Sankce zákazu zadat veřejnou zakázku dopadají také na veřejné zakázky, u kterých vybraný dodavatel sice sankcím nepodléhá, ale podmínky podle čl. 5k odst. 1 písm. a) až c) jsou splněny u poddodavatele, dodavatele, nebo subjektu, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud hodnota plnění poskytovaného poddodavatelem představuje více než 10 % hodnoty zakázky. Sankce tak bude dopadat na veřejné zakázky, kdy je u jednoho poddodavatele překročen limit 10 %, bez ohledu na to, zda jde o jinou osobu, jejímž prostřednictvím zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci.

Rozdíl mezi individuálními a ekonomickými sankcemi v oblasti veřejných zakázek je dle výše uvedených informací následující: individuální sankce dopadají na všechny veřejné zakázky, vzhledem k tomu, že jsou formulovány obecně. Ekonomické sankce pak dopadají výhradně na veřejné zakázky nadlimitní, vzhledem k tomu, že článek 5k je vázán na evropské zadávací směrnice, které neregulují zakázky malého rozsahu. Pro smlouvy uzavřené před 9. dubnem 2022 se uplatní článek 5k odstavec 4, který účinnost zákazu plnění u těchto smluv posouvá na 10. říjen 2022.

Kde najít sankční seznamy

Seznam osob, na něž cílí sankce, je postupně rozšiřován, proto je důležité sledovat průběžně aktualizované seznamy. Využít lze seznam na stránkách FAÚ: https://www.financnianalytickyurad. cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu nebo finanční sankční databázi spravovanou EU, která je přístupná po zaregistrování na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf. Případně bez registrace na https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=cs

V praxi zadavatel posuzuje kvalifikaci dle dokumentů doložených v nabídce potenciálními dodavateli. Při tom je tedy nutné také prověřit, zda se na dodavatele nevztahují sankce. Použít lze především údaje z evidence skutečných majitelů, údaje z informačních systémů veřejné správy (například obchodní rejstřík či jiné veřejně dohledatelné informace). Po zjištění skutečného vlastníka dodavatele se data porovnají se seznamem sankcionovaných osob.

Kontrolovat plnění výše uvedených pravidel patří k povinnostem řídicího orgánu a jeho finanční manažeři jsou připraveni příjemcům podpory projektů při nejasnostech poradit. V případě neuplatnění sankce ze strany příjemce půjde o nezpůsobilý výdaj projektu (v případě ex-ante financovaných projektů navíc o porušení rozpočtové kázně).

Detailnější informace pro zadavatele, jak postupovat při uplatnění sankcí, poskytuje stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek nazvané „Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek“, které je dostupné na Portálu o veřejných zakázkách (https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/ stanoviska-expertni-skupiny-mmr-k-zakonu-o-zadavaniverejnych-zakazek/).

Pravidelně aktualizované sankční seznamy naleznete zde

Sankční seznam EU – prosinec 2023