Aktuality

Doporučení řídicího orgánu

1. 1. 2021 vstoupila v platnost novela zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), která v § 28 ZZVZ rozšiřuje zásady zadávání veřejných zakázek o zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (dále jen OVZ – odpovědné veřejné zadávání). Žadatelé i příjemci byli na tuto novelu řídicím orgánem OP PPR upozorněni.

V souladu s § 31 ZZVZ se zásada zohlednění OVZ a inovací uplatní u každé zakázky, tedy i u zakázek zadávaných tzv. „napřímo“ v jednacím řízení bez uveřejnění. Tato povinnost se tedy nově vztahuje na všechny druhy zadávacích řízení (viz § 3 ZZVZ), na všechny druhy veřejných zakázek (služby, dodávky, stavební práce), a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky i veřejné zakázky malého rozsahu).

Povinnost OVZ a inovací je nově zakotvena v § 6 ZZVZ, kde je uvedeno, že „zadavatel je při postupu podle ZZVZ, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Pro toto odůvodnění mohou příjemci využít dokumenty Kontrolní list a SOVZ – checklist stažené ze stránek www.sovz.cz

Řídicí orgán OP PPR doporučuje zadavatelům, aby toto odůvodnění zpracovali v písemné podobě, přestože nikde není zakotven požadavek na formu tohoto odůvodnění.

Důvodem je fakt, že kontroly zakázek mohou probíhat i s velkým časovým odstupem a při kontrole nemusí být přítomni pracovníci, kteří se účastnili zadávání zakázky a mohli by poskytnout odůvodnění ústní formou. Důležité je také zdůraznit, že zásada OVZ a inovací nestojí nad ostatními zásadami (tj. přiměřenost, transparentnost, nediskriminace, 3E – hospodárnost, účelnost a efektivnost), tj. není možné upřednostnit jednu zásadu na úkor ostatních.