Aktuality

Změny na poli veřejných zakázek

17. ledna 2023

V září minulého roku vstoupila v platnost novela zákona o provádění mezinárodních sankcí a zákona o zadávání veřejných zakázek. V letošním roce se připravují další novelizace, které ovlivní zadávání veřejných zakázek v České republice. 

Změny se týkají zákona o provádění mezinárodních sankcí č. 240/2022 Sb. a současně také zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ). Zásadní změnou, platnou od 1. 9. 2022, je přidání paragrafu č. 48a Zákaz zadání veřejné zakázky. Ten stanovuje že, zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. Dále paragraf uvádí, že vybraného dodavatele, na kterého se vztahují mezinárodní sankce, zadavatel vyloučí, případně může vyloučit ještě nevybraného dodavatele jako účastníka zadávacího řízení. Pokud se sankce vztahují i na poddodavatele, tak zadavatel musí požadovat jeho nahrazení v případě, kdy je dodavatel vybrán. V průběhu zadávacího řízení pak může požadovat po potenciálním dodavateli nahrazení poddodavatele.  

Pro letošní rok se připravují další změny. Novela ZZVZ, jež prošla 2. čtením v poslanecké sněmovně, se týká například výjimky pro podlimitní zakázky. Nově tak nebude povinnost zadávat podlimitní zakázky např. pro armádu a ozbrojené složky ČR, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost nebo Finanční analytický úřad.  Další změna se týká ověřování věrohodnosti dodavatelem poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si bude moci tyto údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek. 

V další části novely ZZVZ se uvádí, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost. Pokud na základě věrohodných informací zadavatel získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu, nebo části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení nebo připravoval nabídku ve vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů. 

V jaké podobě však nakonec bude zákon finálně schválen si ještě budeme muset počkat.