Aktuality

Účinnost smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Upozornění pro příjemce:

Smlouvy uzavřené s dodavateli po 30.červnu 2017 nabývají účinnosti nejdříve po jejich zveřejnění v registru smluv. Uveřejněny by měly být bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tato povinnost se týká i některých příjemců dotací z OP PPR. Například se jedná o vysoké školy, vědecko výzkumné instituce, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, městské části apod. Přesný výčet je uveden ve výše zmíněné zákonu, paragrafu 2.