Aktuality

Praha získala prostředky k pokračování v realizaci vesmírného projektu STEPHANIE

Hlavní město Praha, společně s dalšími sedmi mezinárodními partnery, bude i v roce 2022 pokračovat v aktivitách projektu STEPHANIE financovaného z programu Interreg Europe. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti podpory inovací s důrazem na podporu space technologií s cílem přispět k rozvoji a zefektivnění místních politických nástrojů (operačních programů, strategií a koncepcí) mezi partnery projektu.

V rámci účasti Prahy byl projekt zaměřen na rozvoj podpory a využití satelitních dat, která jsou bohatým zdrojem informací a mají široké uplatnění veřejné dopravě, smart city projektech, projektech zaměřené na životní prostředí – stav zeleně, stav vod, a dále na rozvíjení vazeb mezi místními inovačními aktéry. Do projektu tak byly zapojeny např. firmy navázané na ESA BIC Prague (ESA Business Incubation Centre Prague), veřejné organizace jako Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), Operátor ICT a další členové výzkumného sektoru (pražské univerzity, Akademie věd ČR).

Mezi dodatečné aktivity projektu naplánované na rok 2022 patří i zkoumání, jakým způsobem krize způsobená pandemií nemoci covid-19 ovlivňuje tematickou oblast projektu a jakým způsobem se s tímto problémem vypořádávají jednotliví partneři projektu. Dodatečné aktivity jsou tedy zaměřeny na zlepšování politiky regionálního rozvoje jednotlivých partnerů tak, aby lépe čelili současným výzvám, kam patří např. využití GNSS technologií a polohových dat, využití satelitních dat složkami integrovaného záchranného systému v kontextu pandemie nemoci covid-19 a podpora inovativních firem v oblasti space sektoru pro rychlejší obnovu ekonomiky aj. Projektu STEPHANIE se díky této výzvě Interreg Europe naskýtá možnost získat příklady dobré praxe zvládnutí této pandemie právě díky space technologiím, a to jednak z pohledu technického – využití satelitních a polohových dat během řízení pandemie (orgány ochrany veřejného zdraví, IZS), ale také z pohledu dlouhodobého, tedy strategické podpory a nastartování ekonomiky.

Prodloužení projektu je unikátní příležitostí, jak získat zahraniční zkušenosti se zvládnutím pandemie a následně ovlivnit nastavení podpory této oblasti prostřednictvím evropských prostředků v následujícím programovém období.

Další informace o projektu STEPHANIE je možné najít na oficiálním webu projektu https://www.interregeurope.eu/stephanie/news/.