Aktuality

Kritérium hospodárnosti na konci realizace projektu

Na základě zkušeností z auditních zjištění z předchozího programu OPPA a vzhledem k častým dotazům od příjemců a žádostí o změnu zasíláme upřesnění k nákupu zařízení a vybavení v OP PPR.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 17.2.3. je uvedeno:

„Obdobným poměrným způsobem se posuzuje hospodárnost výdaje na zařízení a vybavení, pokud není využíváno po celou dobu realizace projektu (s výjimkou situací, kdy je zařízení a vybavení využíváno po podstatnou část projektu). Rozhodujícím faktorem pro posouzení způsobilé části výdaje je doba využití zařízení a vybavení v rámci realizace projektu/aktivity projektu. Zvýšený důraz na tento přístup k posouzení hospodárnosti je kladen zejména při realizaci nákupů v závěru realizace projektu. Vždy je nutné vzít v úvahu, zda je hospodárné pořizovat zboží či služby v dané fázi realizace projektu a zda neměly být pořízeny již při zahájení realizace. Skutečnost, že výdaj v pokročilé fázi projektu byl plánován již v žádosti o podporu, není automatickým předpokladem pro schválení takového výdaje v plné výši, pokud jeho pořízení odporuje hledisku hospodárnosti.“

Pochybení vznikala zejména v případě nákupu zařízení a vybavení a služeb, např.:

  • v pokročilé fázi realizace projektu, přičemž životnost výrobku přesahuje dobu využití (např. nákup výpočetní techniky, která nebude užívána po celou dobu realizace projektu ani po celou dobu životnosti výrobku)
  • pro krátce trvající specifický účel (nákup výpočetní techniky kvůli vzdělávacímu kurzu v omezené délce, následné využití techniky v souladu s cíli projektu není prokázáno)
  • nákup software s časově omezenou licencí, jejíž doba platnosti přesahuje realizaci projektu (antivir apod.)
  • nákupy výrobků, zboží a služeb trvalejší povahy, vč. učebních materiálů a odborné literatury, v samotném závěru realizace projektu
  • např. na závěr realizace projektu lze akceptovat vytištění sborníku studentských prací, které jsou výsledkem práce projektu a jsou plánovaným výstupem projektu, naopak není možné na závěr realizace projektu platit členství v různých oborových organizacích nebo pořizovat knihy a studijní materiály, která mají sloužit pro budoucí výuku – takový výdaj již není výdajem projektu

Upozorňujeme, že na posuzování hospodárnosti nemá vliv, v jaké výši byl výdaj schválen v rozpočtu projektu. Rozpočet projektu je pouze finanční rámec, který byl připravován často až jeden rok před samotným zahájením realizace projektu. Z toho důvodu nemůže být argumentem pro schválení výdaje v plné výši či v rozpočtované výši skutečnost, že byl takto schválen v projektové žádosti. Příjemce je povinen naplňovat obecné zásady způsobilosti výdaje v podmínkách platných v daném okamžiku nákupu.

Příjemci je taktéž často zaměňována efektivnost a hospodárnost výdaje. Převážná část argumentace k takovýmto nákupům ospravedlňuje efektivnost, tj. je možné souhlasit, že bylo nezbytné výdaj realizovat, nicméně už nikoliv hospodárnost. V takových případech příjemci nebude uhrazen celý výdaj, ale pouze část výdaje odpovídající délce využití během realizace projektu.

Výše uvedené informace je zároveň nutné posuzovat vždy v závislosti na charakteru aktivit projektu.

Aktuality


21.7.2020

Jednotková výzva č. 54 – průběžná informace k naplnění výzvy


K 21. 7. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 165 žádostí o podporu v celkové výši 171 613 026 Kč. Alokace výzvy je 200 mil. Kč a příjem žádostí končí 31. 8. 2020 v 16:00.


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 10. 8. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE – stav k 10. 8. 2020