Aktuality

Finanční limity u veřejných zakázek se zvýšily

26. ledna 2022

Vládní nařízení, platné od letošního 1. ledna, posunulo směrem vzhůru finanční hranice mezi podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázkou dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zakázky malého rozsahu zůstávají beze změn.

Řídicí orgán pražského operačního programu upozorňuje zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen ZZVZ) na změnu limitů, které určují hranici mezi jednotlivými kategoriemi podlimitních a nadlimitních zakázek. Uvedená změna vstoupila v platnost na základě nařízení vlády č. 475/2021 Sb., které nahrazuje nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely ZZVZ. Ke změně limitů dochází pravidelně jednou za dva roky.

Veřejné zakázky jsou v souladu se ZZVZ členěny na:

  • veřejnou zakázku malého rozsahu – předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby dva miliony korun bez DPH, v případě veřejné zakázky na stavební práce pak šest milionů korun bez DPH
  • veřejnou zakázku podlimitní – předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby nejméně 2 000 001 Kč bez DPH, v případě veřejné zakázky na stavební práce pak nejméně 6 000 001 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle § 25 ZZVZ
  • veřejnou zakázku nadlimitní – předpokládaná hodnota je rovna, nebo přesáhne finanční limit stanovený nařízením vlády

Změny v limitech veřejných zakázek (dále jen VZ) platné od 1. 1. 2022 (platí pro zakázky vyhlašované od 1. 1. 2022):

  • VZ na stavební práce 140 448 000 Kč (původní limit 137 366 600 Kč),
  • VZ na dodávky a služby zadávané ústředními orgány státní správy 3 653 000 Kč (původní limit 3 568 964 Kč),
  • VZ na dodávky a služby zadávané veřejnými zadavateli na nižší úrovni 5 610 000 Kč (původní limit 5 494 664 Kč),
  • VZ na sociální služby a jiné zvláštní služby 19 572 000 Kč (původní limit 19 257 000 Kč).

Definice jednotlivých výše uvedený zakázek vymezuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (v článku 2 a 74).

Současně byly vládním nařízením také upraveny finanční limity pro sektorové veřejné zakázky zadávané v režimu nadlimitních veřejných zakázek. Tito zadavatelé však nejsou příjemci OP PPR.