Rubrika: Realizované projekty

 • c3t-czech-center-for-competitive-technologies

  C3T – Czech Center for Competitive Technologies

  Projekt byl zaměřen na výstavbu budovy s označením C3T – Czech Centre for Competitive Technologies. Nová budova bude sloužit jak VZLÚ, který má již některé laboratoře a další experimentální pracoviště v nevyhovujících prostorách, tak i inovačním firmám, které mají speciální požadavky na infrastrukturu, zejména v oborech zaměřených kosmickou techniku. Novou

  Read More
 • Vznik DS Dioda

  Cílem projektu je vytvoření zařízení péče o děti předškolního věku, nové dětské skupiny Dioda. Její kapacita bude 12 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV ČR (kde je zajištěn dlouhodobý pronájem), nalézajícího se v areálu ústavů AV a pořízeno vybavení DS. Účelem tohoto

  Read More
 • Společně k demokracii II

  Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti studentů v projektech, které rozvíjí demokratickou kulturu a udržitelnost školy, zlepšení pedagogických dovedností pedagogů a vytvoření příznivých podmínek k jejich profesnímu rozvoji výměnou zkušeností z vlastní praxe. Ty budou zajištěny zapojením odborného poradce do všech jmenovaných činností včetně evaluace školy, která přinese konkrétní výstupy

  Read More
 • Multikultura na MŠ Nademlejnská, s.r.o.

  Cílem projektu je posílit multikulturní výchovu na MŠ Nademlejnská s.r.o. a tím posílit inkluzi ve škole. Tohoto cíle chce MŠ dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice multikulturního vzdělávání a výchovy. 2) Vytvořením výukových materiálů a náplní projektových dní realizovaných ve škole průřezově ve vhodných vzdělávacích oblastech. 3)

  Read More
 • Naše škola Praha: Nové odborné učebny a vybavení

  Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v odborných předmětech a polytechnických dovednostech u 105 žáků vč. žáků se SVP a OMJ ZŠ Naše škola Praha – základní škola za podpory 25 pedagogických pracovníků. V projektu budou nově vybudovány 4 odborné učebny pro výuku matematiky, přírodních věd (zeměpis, chemie, fyzika, přírodověda/biologie),

  Read More
 • Rekonstrukce školní chemické laboratoře

  Projekt je zaměřen na rozvoj Gymnázia J. Seiferta o.p.s. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu bude zakoupeno nové moderní vybavení pro školní chemickou laboratoř. Realizace předkládaného záměru a v rámci něho pořízené vybavení přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání studentů, rozvoji jejich klíčových kompetencí ve

  Read More
 • PŘÍRODA ZBLÍZKA

  Cílem projektu je podpořit polytechnické a environmentální vzdělávání v Mateřské škole, Praha 10, Boloňská 313. Pro dosažení tohoto cíle je nutné do výuky zařadit nové výukové pomůcky rozvíjející znalosti a dovednosti dětí školy v oblasti polytechniky a EVVO. Primárně se bude jednat o venkovní výukové prvky na školní zahradu. Součástí

  Read More
 • Modernizace polytechnické učebny ZŠ TGM

  Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení jedné odborné učebny Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12. V rámci projektu dojde k modernizaci učebny polytechnického vzdělávání. Třída bude vybavena nejmodernějším edukačním systémem, s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků včetně žáků se speciálními

  Read More
 • Navýšení kapacit dětských skupin Monte Kids ve Vysočanech

  V rámci projektu žadatel vybuduje novou dětskou skupinu na adrese Novoškolská 2, Praha 9 – Vysočany. Předmětem projektu jsou především stavební úpravy prostor a také nákup zařízení a vybavení nezbytného pro provoz DS. Dětská skupina s kapacitou 12 dětí bude určena pro veřejnost a bude se zaměřovat na děti ve

  Read More
 • Modernizace zařízení a vybavení učeben III

  Hlavním cílem projektu je realizace odborné učebny na ZŠ se zaměřením na přírodní vědy, a polytechnické venkovní učebny a modernizace výukových pomůcek v MŠ na území správního obvodu Praha 14. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav, podmínky pro poskytování vzdělávání a naplňování procesu

  Read More
 • Odborné učebny pro rozvoj KK v Základní škole Jílovská, Praha 4

  Projekt je zaměřen na modernizaci učeben chemie, jazyků a dvou učeben ICT a robotiky za účelem rozvoje rozvoje kompetencí žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodních věd oboru chemie, rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoje polytechnických dovedností a propojení technického a přírodovědného vzdělávání dle konceptu STEM. Investice podpoří naplnění priorit dle

  Read More
 • Zkvalitnění jazykového vzdělávání žáků Královské MŠ a ZŠ s.r.o.

  Hlavním cílem projektu je zkvalitnit jazykové vzdělávání žáků Královské mateřské a základní školy, s.r.o. včetně rozvoje kompetencí žáků školy pro práci s digitálními technologiemi. Tohoto cíle dosáhneme vybudováním nové učebny určené pro výuku cizích jazyků vybavenou moderní vzdělávací infrastrukturou. Druhým cílem projektu je navázání spolupráce se 4 školami za účelem

  Read More
 • Zahrada radosti aneb zelená cesta za poznáním

  Projekt Zahrada radosti je zaměřen na vybudování inovativní přírodní učebny pro inovativní výuku ekologické a polytechnické přípravy předškolních dětí, navštěvujících Mateřskou školu Větrníček. Součástí přírodní učebny jsou mimo 2 badatelen se zelenou střechou, vybavených pracovními stoly také pěstitelské záhony, smyslové cesta atd. Vybudováním přírodní učebny se inovativním způsobem rozšíří možnosti

  Read More
 • Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu

  Naše škola prošla v posledních letech přerodem, který gradoval projektem Spolupracujeme na tom. Předkládaný projekt je jeho extenzí a vykročením k udržení nově formované kultury školy – respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím východiskem je jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / komunikační kompetence) a stvrzený profil školy jako

  Read More
 • Modernizace výuky ZŠ Človíček

  Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků ZŠ Človíček a dalších spolupracujících škol. Tohoto cíle bude dosaženo: – vybudováním učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi,- vybudováním učebny pro výuku přírodních věd včetně práce s digitálními technologiemi, – navázáním a spolupráce s dalšími školami, –

  Read More
 • Vznik multimediální jazykové učebny a učebny přírodních věd na Gymnáziu Thomase Manna

  Projekt je zaměřen na vybudování nové multimediální učebny a učebny přírodních věd. Budou pořízeny nové digitální technologie a moderní vybavení, díky kterému budou moci pedagogové školy využívat moderní výukové metody a žáci tak budou lépe motivováni ke studiu. Nové moderní učebny také zvýší atraktivitu Gymnázia v rámci celé Prahy.

  Read More
 • Modernizace OA Praha

  Projekt je zaměřen na rozvoj Obchodní akademie Praha s.r.o. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám školy jež povedou ke vzniku dvou nových odborných učeben, které budou vybaveny odpovídajícím zařízením pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků. Realizace projektu přispěje k

  Read More
 • Rekonstrukce školní chemické laboratoře

  Projekt je zaměřen na rozvoj Gymnázia J. Seiferta o.p.s. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu bude zakoupeno nové moderní vybavení pro školní chemickou laboratoř. Realizace předkládaného záměru a v rámci něho pořízené vybavení přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání studentů, rozvoji jejich klíčových kompetencí ve

  Read More
 • Ekoučebna aneb pojďme se učit a potkávat venku!

  Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik venkovní učebny. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka.

  Read More
 • Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská v Praze 9

  Předmětem projektu je realizace drobných stavebních úprav a pořízení dostatečného vybavení pro vybudování jedné nové učebny cizích jazyků, ve které budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií.

  Read More