Semináře

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

ZRUŠENO – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 – 1. 4. 2020, 9:00

Výzva: Výzva č. 47 – Podpora komunitního života
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 47 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života.
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:1.4.2020 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Podpora aktivizace komunitního života

Cílové skupiny:

Podporovanými cílovými skupinami jsou tyto osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny (nikoli rodiny s dětmi)
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Typy příjemců:

Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce

Kapacita:45
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Petra Altmannová
  Projektová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu
  Více ...

  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.