Pro hodnotitele

Podat přihlášku

K vyhlášené výzvě pro nábor nových hodnotitelů můžete podat přihlášku prostřednictvím portálu IS KP14+