Realizované projekty

Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001703
Zaměření projektu:Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
Žadatel:Vysoká škola ekonomická v Praze
Partner:
Výše schválené podpory:31 291 447,53 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.vse.cz

Tímto projektem xPORT navazuje na předchozí projekty, které byly realizovány v rámci výzvy č.10 OP PPR a č.26 OP PPR. Hlavní náplní je především rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP. Dále dojde k úpravám akustiky, modernizaci osvětlení, změně uspořádání a dovybavení prostor inkubátoru. Trvání projektu je 24 měsíců a během realizace nebude narušen běžný provoz xPORT. Projekt neohrožují zvýšená nebo nekontrolovaná rizika.