Realizované projekty

Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014
Zaměření projektu:Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje a realizace vzdělávacích programů zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání, pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. Aktivity jsou specificky navázány na potřeby vzdělávání ve městě se zaměřením na integraci osob s odlišným sociokulturním kontextem. Projekt je zaměřen na trénink osob, které zajišťují vzdělávání žáků s odlišným jazykem a kulturními kořeny, jenž působí v heterogenním prostředí Prahy 13.
Žadatel:Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s.
Partner:ne
Výše schválené podpory:1 459 573,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.vsem.cz

Cílem projektu je posílení integrace dětí cizinců ze třetích zemí v oblasti Praha 13 pomocí efektivní přípravy pedagogických pracovníků pro výuku jazykových kurzů Češtiny a pomocí doplňkových aktivit vedoucích k navyšování znalostí učitelů a prohlubování kulturní sensitivity v dané oblasti. Dalším cílem projektu je navýšit odborné znalosti učitelů základních a mateřských škol a představit jim nové moderní metody výuky jazyků (především metodu CLIL). Pro veřejnost budeme pořádat kurzy interkulturní sensitivity, kdy pomocí neformálních volnočasových aktivit představíme jednotlivé kulturní menšiny v naší lokalitě, a díky realizaci společenských akcí dojde k bližšímu seznámení jednotlivých skupin obyvatelstva v lokalitě Praha 13.