Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21.století

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000999
Zaměření projektu:Smyslem projektu je vytvoření příznivých materiálně-technických podmínek pro zařazení žáků školy do běžného vzdělávacího proudu. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení infrastruktury pro moderní výuku cizích jazyků a polytechnických předmětů podpořit připravenost žáků na další studium na SŠ a na vstup na trh práce. Realizátorem projektu je Základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169.
Žadatel:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
:
Výše schválené podpory:2 498 789 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.vymolova.cz/

Smyslem projektu je vytvoření příznivých materiálně-technických podmínek pro zařazení žáků školy do běžného vzdělávacího proudu. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení infrastruktury pro moderní výuku cizích jazyků a polytechnických předmětů podpořit připravenost žáků na další studium na SŠ a na vstup na trh práce. Realizátorem projektu je Základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169.