Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE   ***   

ZŠ Korunovační – rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-přírodopisu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000499
Zaměření projektu:Projekt ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-přírodopisu má za cíl zkvalitnění výuky fyziky, chemie a přírodopisu díky rekonstrukci dvou učeben k tomu využívaných. Rekonstrukcí by tak mělo dojít ke zlepšení prostředí pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy. Učebny fyziky a chemie-přírodopisu jsou využívány žáky 2.stupně, v případě volné kapacity rekonstruovaných učeben zde bude probíhat i výuka prvouky a přírodovědy pro 1.stupeň. Tyto učebny jsou také využívány v rámci vzdělávacího programu Tvořivá škola, kdy se zde pravidelně konají vzdělávací akce pro učitele a také v rámci přírodovědného kroužku a jiných mimoškolních zájmových činností.
Žadatel:Základní škola Praha 7, Korunovační 8
Partner:-
Výše schválené podpory:1 466 105,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 15. 12. 2018

WWW:www.korunka.org

Cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky, chemie a přírodopisu díky rekonstrukci dvou učeben k tomu využívaných. Díky tomu dojde ke zlepšení prostředí pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy.