Realizované projekty

ZŠ Dubeč – modernizace zařízení a vybavení – učebna pro rozvoj polytechnických dovedností

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000447
Zaměření projektu:Projekt reaguje na zvyšující se potřebu CS na zvýšení úrovně vzdělávání a vybavení ZŠ Dubeč s respektem rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvíjení polytechnických dovedností žáků. V 1.PP ZŠ vznikne 1 učebna pro rozvoj polytechnických dovedností vybavená nábytkem a pomůckami pro výuku žáků. Posílí se trend rozvoje polytechnického vzdělávání a podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky včetně žáků se SVP. Projekt chce dát prostor také pedagogům, aby mohli plně uplatnit své odborné znalosti a aplikovat je ve vzdělávacím procesu dle ŠVP. Učebna s internetovým připojením má bezbariérový přístup. Projekt má značnou připravenost, je zařazen v MAP P15, realizace 2018.
Žadatel:Městská část Praha-Dubeč
Partner:-
Výše schválené podpory:2 459 985,80 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.praha-dubec.cz

Cílem projektu je vytvořit 1 novou odbornou učebnu pro rozvoj polytechnických dovedností v ZŠ Praha – Dubeč a vybavit ji potřebným zařízením a vzdělávacími pomůckami pro rozvoj výuky žáků, s přihlédnutím ke specifickým potřebám v oblasti vzdělávání žáků se SVP a nutnosti jejich integraci do standardních žákovských kolektivů.