Tiskové zprávy

8. 11. 2016 Změny ve výzvě ve prospěch inovačního partnerství

Odbor evropských fondů předložil Radě hl. m. Prahy ke schválení změny týkající se výzvy č. 8 Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi vyhlášené v rámci prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a Rada revizi výzvy 8.11 2016 schválila.

 Vzhledem ke změnám ve znění nového Zákona o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost 1. 10. 2016 a na základě konzultací se zástupci potenciálních žadatelů, došli pracovníci oddělení projektů odboru evropských fondů MHMP k závěru, že je potřeba výše zmíněnou výzvu revidovat a to z hlediska podporovaných aktivit, finančních podmínek a také množství povinných příloh. Do výzvy č. 8 bylo celkem vyčleněno 400 milionů Kč, které by mohly významně pomoci v zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi na služby v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem je vyvinout taková inovativní řešení, která by odpovídala potřebám veřejného sektoru. „Jsem rád, že potřeby potenciálních žadatelů, které byly během řady konzultací s projektovými manažery identifikovány, budou uvedeny do praxe a proces žádostí v této komplexní a složité oblasti bude alespoň částečně usnadněn,“ říká ředitel odboru Jan Hauser.

Investiční prioritou výzvy č. 8 původně vyhlášené pod názvem Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Jedná se pak zejména o investice v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporu technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby především v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Výzva je nyní nazvána Inovační poptávka veřejného sektoru a k jejím hlavním revizím patří právě rozšíření podporovaných aktivit o uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona, které umožňuje v rámci projektu zajištění výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací. Dále pak byly zpřesněny požadavky na nakládání s výstupy veřejné zakázky typu PCP, byl navýšen finanční limit na výdaje bezprostředně spojené s přípravou a řízením projektu na 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a byly vypuštěny některé povinné přílohy. Současně s revizí výzvy proběhla také aktualizace kritérií pro věcné hodnocení.

„Úzká spolupráce a diskuze s potenciálními žadateli jsou vždy přínosem. V tomto případě věřím, že schválené změny, o kterých budeme bezprostředně informovat i formou adresných oznámení, přispějí k čerpání dotací a smysluplnému využití evropských peněz,“ doplňuje radní pro evropské fondy Irena Ropková.

Nové znění výzvy je platné od 9. 11. 2016.

 

Videa