Realizované projekty

Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291
Zaměření projektu:Cílem projektu je řešení inkluze ukrajinské menšiny pro zkvalitnění výuky zahradnictví ve SZŠ a SOU s.r.o. V projektu propojíme aktivity multikulturní výchovy, podpoříme občanskou výchovu simulací jednání s osobami s rozhodovací pravomocí. Ve floristickém kroužku posílíme soudržnost ukrajinských a českých žáků. Zpracováním ukrajinsko-českého slovníku a mobilitou pedagogů podpoříme kvalitu vzdělávání. S pomocí školního asistenta usnadníme přechod ukrajinských žáků na další vzdělávání.
Žadatel:Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 096 312,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:http://www.zahradnickaskola.cz/

Základním cílem je zpřístupnění výuky a zařazení inovací do výuky s pomocí řešení inkluze na Střední škole zahradnické a SOU Praha s.r.o. ve vzdělávacím programu Zahradnictví pro žáky ukrajinské národnosti. V projektu nejprve propojíme aktivity multikulturní výchovy, podpoříme občanskou výchovu simulací jednání s osobami s rozhodovací pravomocí.