Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha – Lipence

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000408
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky na Základní škole Praha-Lipence. Věcná náplň projektu (tedy pořízení vybavení dvou specializovaných učeben) plně koresponduje s dlouhodobým záměrem Městské části Praha-Lipence na zkvalitňování výuky. Hlavní smysl projektu spočívá ve vytvoření takových podmínek pro výuku polytechnické a přírodovědné výchovy, které v maximální možné míře zefektivní a zintenzivní proces získávání informací a dovedností žáků prvního a druhého stupně. Těchto podmínek bude dosaženo navrhovanou modernizací.
Žadatel:Městská část Praha-Lipence
Partner:-
Výše schválené podpory:2 500 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.praha-lipence.cz

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Základní škole Praha-Lipence pořízením specializovaného vybavení určeného pro polytechnickou a přírodovědnou výuku.