Realizované projekty

Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku, především v oblasti práce s heterogenními skupinami dětí. K tomuto slouží komplex vzdělávacích aktivit, jejichž stěžejní částí jsou unikátní evaluované metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi určené pro práci pedagoga s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a strategií zvládání obtížných situací.
Žadatel:Centrum sociálních služeb Praha
Partner:ano
Výše schválené podpory:5 018 363,60 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.csspraha.cz

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti rozvoje sociálních dovedností a řešení obtížných situací Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi.
Specifické cíle projektu jsou:

  • Získat od zahraničního vlastníka licenci, zajistit překlad a výrobu dosud nepřeložených materiálů, zajistit dostatečné množství metodik.
  • Vyškolit a certifikovat zahraničními lektory RT, který bude dále připraven školit pedagogické pracovníky v metodikách Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi.
  • Vytvořit expertní platformu, která bude složena z odborníků z RT a zástupců odborné veřejnosti.
  • Poskytnout ucelené vzdělávání (pro 64 osob) zahrnující vstupní kurz + kurz práce s metodikou Zipyho kamarádi a/nebo vstupní kurz+kurz práce s metodikou Jablíkovi kamarádi, ev. nadstavbový kurz (doplnění Zipyho kamarádi / Jablíkovi kamarádi dle zájmu a potřeb cílových skupin), následné metodické vedení v terénu a tématické odborné workshopy.
  • Uspořádat mezinárodní konferenci, která umožní sdílení zkušeností práce s metodikami Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi v širokém odborném plénu, včetně zkušeností ze zahraničí (Velká Británie, Litva, Norsko, Slovensko aj.). Půjde o výměnu zkušeností a přenos dobré praxe.