Realizované projekty

Zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000204
Zaměření projektu:Realizací aktivit předmětného projektu je podpořena cílová skupina osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody (dále VTOS) a to prostřednictvím rozšíření stávajícího sociálního podniku „Dismas - kavárna bez předsudků“ a přímým navýšením počtu pracovních míst pro osoby z předmětné cílové skupiny. Těmto pracovníkům je rovněž nabízeno, vedle přímého pracovního uplatnění, také vzdělávání v profesních dovednostech a to především z oblasti gastronomie a poradenství – především ve sféře bydlení a dluhů.
Žadatel:Dismas, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 219 825,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://dismas.cz/

Hlavním cílem projektu je dosažení úspěšné reintegrace a resocializace osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody zpět do společnosti.