Realizované projekty

Zaměstnání jako účinná podpora sociálně vyloučených osob

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000147
Zaměření projektu:Projekt nabízí zaměstnání lidem, kteří se ocitli v situaci, která jim doposud nalezení vhodného zaměstnání ztěžovala a přináší jim pracovní uplatnění ve smyslu pozice „společník/společnice“ pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.
Žadatel:Celesta Praha, z.ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 875 309,63 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.celestapraha.cz/

Projekt nabízí na území hlavního města Prahy kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku „Celesta Praha z.ú.“ a to především prostřednictvím navýšení pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (po dobu minimálně 6 měsíců) a nezaměstnané osoby starší 50 let.