Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Založení sociálního podniku: Institut finančních a sociálních služeb

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000561
Zaměření projektu:Cílem projektu je vybudovat funkční podnikatelský subjekt - podnik, který se při vykonávání podnikatelských aktivit bude řídit principy sociálního podnikání. Těmi jsou: - sledovat společensky prospěšný cíl - naplňovat sociální prospěch - zaměstnávat osoby se znevýhodněných skupin, rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců, účast na směrování podniku - ekonomický prospěch - zisk používat přednostně pro rozvoj sociálního podniku, mít minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb - environmentální a místní prospěch - brát ohled na životní prostředí, uspokojovat přednostně místní potřeby, využívat místní zdroje.
Žadatel:Yogi bear s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 990 000,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 18.4.2017

WWW:-

Založení sociálního podniku má za cíl nabídnout služby vybrané cílové skupině – příslušníci romské menšiny, v oblasti, která napomůže jejich integraci. Žadatel v rámci podniku vytvoří nových 5 pracovních pozic, dvě z nich budou nabídnuty a obsazeny osobám z romské menšiny. V rámci aktivit projektu žadatel pořídí nemovitost – prostory, pro realizaci poradenských a vzdělávacích služeb a osobní automobil, ktrý bude určen pro převoz osob a materiálů v rámci poskytovaných vzdělávacích aktivit.