Realizované projekty

Založení nového provozu pro sociální podnikání – balící služby

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000252
Zaměření projektu:V prvních obdobích provozu se předpokládá, že balenými výrobky bude, z převážné části, psí sušené krmivo. Tato práce je vhodná i pro zdravotně postižené osoby, které ale disponují plnou hybností horních končetin. Žadatel projektu je tak schopen vytvořit 8 nových pracovních míst - z toho 5 vhodných pro zdravotně postižené osoby a 3 pro cílovou skupinu nezaměstnaných. Provoz této výroby funguje na principech sociálního podniku. Cílovými skupinami projektu jsou tedy osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných, nezaměstnané osoby starší 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Práce je vhodná i pro méně kvalifikované osoby, které mají primárně největší obtíže se získáním smysluplného pracovního uplatnění.
Žadatel:Štěpán Kučinka
Partner:
Výše schválené podpory:4 824 292
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 1. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt s názvem „Založení nového provozu pro sociální podnikání – balící služby“ spočívá v založení nového výrobního provozu se zaměřením na balící služby. V rámci činnosti podniku se jedná o ruční balení výrobků do fóliových obalů.