Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Založení centra pohybových aktivit – sociální podnik

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325
Zaměření projektu:Cílem předkládaného projektu je především podpora začleňování cílových skupin do pracovního života prostřednictvím vytvoření sociálního podniku centra pohybových aktivit, podporou aktivizace a dalšího rozvoje jejich pracovních kompetencí a dovedností za účelem posílení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Žadatel:Fit Solutions s.r.o.
:
Výše schválené podpory:3 989 844 Kč
Harmonogram:

01.05.2019 -

WWW:www.fitsolutions.cz

Cílem předkládaného projektu je především podpora začleňování cílových skupin do pracovního života prostřednictvím vytvoření sociálního podniku centra pohybových aktivit, podporou aktivizace a dalšího rozvoje jejich pracovních kompetencí a dovedností za účelem posílení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.